Witamy!

REKRUTACJA  trwa .

Zapraszamy dzieci w

wieku od 1 do 6 lat

Nie­pu­bliczne Przed­szkole „Skrzacik”        oraz      Żłobek SKRZACIK

20–386 Lublin

ul: F. Stroj­now­skiego 10a

kontakt tel:   886 325 112

adres ema­il:  maria59z@tlen.pl

Numer Kon­ta Bankowego:

ING Bank Ślą­ski SA

Nr. rachun­ku 35 1050 1953 1000 0092 0545 1637

Odbior­ca wpła­ty: Ange­lika Dąbek

20– 386 Lublin, ul. F. Stroj­now­skiego 10 a

z dopi­skiem:  Opła­ta za przed­szkole lub żło­bek , z poda­niem imie­nia i nazwi­ska dziec­ka oraz okre­su któ­re­go dotyczy .

PRZEKAŻ 1 % NA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SKRZACIK

Pod­czas wypeł­nia­nia for­mu­la­rza PIT wpisz KRS 000027061 oraz  poniż­szy cel szcze­gó­ło­wy : PRZEDSZKOLE SKRZACIK LUBLIN 7230

PRZEDSZKOLE OBJĘTE JEST OPIEKĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ!

Part­ne­rem współ­pra­cu­ją­cym z naszym przed­szko­lem jest Porad­nia Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­na  Nr.1    :     20–337Lublin  ul. Pogod­na 54

 


PRZEDSZKOLE    CZESNE — 550 / MIESIĄC

PRZEDSZKOLE DRUGIE DZIECKO — 275 / /MIESIĄC
 

Żło­bek cze­sne ‑1200 zł/miesiąc

Uprzej­mie infor­mu­je­my , iż nasza pla­ców­ka otrzy­mu­je dofi­nan­so­wa­nie do cze­sne­go za pobyt dziec­ka w żłob­ku w kwo­cie 400zł /m‑c dla dzie­ci zamiesz­ka­łych na tere­nie gmi­ny  Lublin  , dzię­ki temu cze­sne wyno­si 1200zł . Ponad­to rodzi­ce dzie­ci skła­da­jąc wnio­sek do ZUS  mogą ubie­gać się o dodat­ko­we dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 400zł/m‑c z RKO

 

PRZEDSZKOLE WPISOWE — 550 / ROK

                                      Żło­bek  wpi­so­we — 1200 zł/rok

WYŻYWIENIE : śnia­da­nie , II śnia­da­nie , obiad , pod­wie­czo­rek  — cena 17 zł/dziennie , za dni nie­obec­ne nastę­pu­je zwrot płatności.Warunkiem zwro­tu jest zgło­sze­nie nie­obec­no­ści /sms/ dziec­ka do godz. 9,00

  Co pro­po­nu­jemy i zapew­niamy naszym skrzatom:

fachową i tro­skliwą opiekę w godz: 6.30–17.00
cało­dzienne wyżywienie

( smacz­ne i zdro­we nie­li­mi­to­wane posił­ki ) przy­go­to­wane wg. jadło­spisu ukła­da­nego przez die­te­tyka zgod­nie z nor­mami żywie­nio­wymi dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym z zasto­so­wa­niem sys­temu HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLNE) oraz GMP i GHP (DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA I DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA),

czy­li naj­wyż­szych stan­dar­dów zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem w pro­duk­cji i obro­cie żyw­no­ścią, co wią­że się ze szcze­gól­nym nad­zo­rem pro­ce­sów pro­duk­cji i obrób­ki żyw­no­ści, pro­wa­dze­niem spe­cjal­nej doku­men­ta­cji pomia­rowo kon­tro­l­nej wyma­ga­nej wg naj­ak­tu­al­niej­szych stan­dar­dów euro­pej­skich, okre­sowo kon­tro­lo­wa­nej przez lokal­ną sta­cję sanitarną

 

pro­gram edu­ka­cyjny zgodny z wyma­ga­niami Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej
Ciekawa zabawa”

wyd. Nowa Era

naukę języka angielskiego

zaję­cia prowadzone przez młody wykwa­li­fi­ko­wany zespół pedagogiczny , WSPOMAGANIE ROZWOJU :psycholog , logopeda , neuro-logopeda , pedagog spec.,pedagog opiekuńczo-wychowawczy  terapia integracji sensorycznej

 

wszech­stronny roz­wój umy­słowy, fizyczny i spo­łeczny reali­zo­wany poprzez zabawy i odpo­wied­nie programy

 

wiele imprez okolicznościowych

 

róż­no­rodne zaję­cia dodat­kowe (patrz zaję­cia dodatkowe)

 

prze­stronne sale dydaktyczne , bezpieczny plac zbaw , salę gimnastyczną , profesjonalną salę do terapii integracji sensorycznej ‚ogród z basenem , zimowy ogród
dzisiaj jest
Poniedziałek

20 maja 2024

Dzisiaj imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi