Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA I  ŻŁOBKA „SKRZACIK”

 


 

 1. Dzieci należy przyprowadzać do placówki do godziny 9.00

 2. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do placówki należy zgłosić nauczycielce w grupie dzień wcześniej lub telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 9.00.

 3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do placówki mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczycielki. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego pod placówką, tak, aby „samo weszło”.

 4. Za dzieci pozostawione bez opieki na terenie placówki, nie przekazane pod opiekę nauczycielce, placówka nie odpowiada.

 5. Dziecko przyprowadzane do placówki musi być zdrowe. Po przebytej chorobie wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające , że dziecko jest zdrowe.O każdym przypadku choroby zakaźnej należy niezwłocznie powiadomić dyrekcję placowki.

 6. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne ) nauczycielka ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do placówki lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

 7. W przedszkolu i żłobku nie podajemy dzieciom żadnych leków !

 

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA „SKRZACIK”

 


 1. Dzieci są odbierane z placówki przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów
 2. Fakt odbierania dziecka z placówki, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice powinni zwyczajowo zaakcentować, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka z placówki inne osoby pełnoletnie.
 4. Osoba niepełnoletnia nie może odbierać dziecka z placówki.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej osoby biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 6. W przypadkach konieczności odebrania dziecka przez osobę nieletnią rodzice wyrażają na piśmie zgodę opatrzoną stwierdzeniem, iż ponoszą pełną i całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie nieletnich podczas powrotu do domu.
 7. Upoważnienia dokonuje się pisemnie na odpowiednim druku  i musi być ono podpisane przez obydwoje rodziców.
 8. Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny.
 9. Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy, natomiast w pokoju nauczycielskim znajduje  się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy. Listy powinny być aktualizowane przez nauczycielki grup na bieżąco.
 10. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.
 11. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt rano nauczycielce w grupie wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.
 12. Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z placówki powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem.
 13. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 14. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka z placówki a najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki.
 15. W przypadku nieodebrania dziecka z placówki  w godzinach funkcjonowania placówki lub w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 13 nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę:  kontakt telefoniczny z rodzicami;  kontakt telefoniczny z inną upoważnioną osobą;  przekazanie informacji na policję.
 16. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren placówki, ani pozostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.
 17. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 13, gdy dziecko zostanie odebrane mimo sprzeciwu nauczyciela , nauczyciel składa zawiadomienie na policję.

 

 1. Regulamin Żłobka SKRZACIK
  • 1

  Żłobek funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.00

  • 2

  Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.

  • 3

   

   

  Organizację pracy w ciągu dnia określa plan dnia opracowany przez organ prowadzący żłobek , w porozumieniu z nauczycielami/ opiekunami. Plan jest podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej , określa godziny zajęć .

   

  • 4

  W żłobku mogą być organizowane zajęcia dodatkowe zaproponowane przez rodziców/ prawnych opiekunów dodatkowo opłacane przez rodziców , propozycje zgłaszają rodzice do nauczyciela opiekuna lub organu prowadzącego .

   

  • 5

  Zasady pracy obowiązujące w żłobku sprzyjają pozytywnym relacjom nauczyciel rodzic.

  1. Wszelkie informacje uwagi prośby związane z pielęgnacją i opieką dziecka kieruje do organu prowadzącego lub wychowawców grupy przed zajęciami lub po zajęciach przy odbiorze dziecka.
  2. Dłuższe rozmowy dotyczące wszelkich aspektów pracy z dzieckiem mogą odbywać się wyłącznie wtedy gdy nie koliduje to z prowadzonymi zajęciami i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi.
  3. Uwagi na temat pracy personelu należy zgłaszać organowi prowadzącemu wyłącznie na zasadach określonych na tablicy informacyjnej
  4. Rozmowa z rodzicami nie może odbywać się w obecności dzieci.
  5. Wszelka dokumentacje na temat stanu zdrowia dziecka rodzic zobowiązany jest nie później niż do pięciu dni przed przyjęciem dziecka do żłobka.

   

   

  Odpłatność za żłobek

  • 6
  1. Koszty działalności żłobka pokrywane są z:
   • Z opłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka ;
   • Z wpisowego wpłacanego w momencie zapisu dziecka do żłobka, na każdy rok oddzielnie , nie podlegającego zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przyczyn leżących po stronie rodziców;
   • W razie nieplanowanej nieobecności dziecka w żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić nauczyciela/opiekuna do godz.9.00 danego dnia;
   • W przypadku zgłoszonej uprzednio nieobecności dziecka powyżej 1-go miesiąca czesne może być zmniejszone o 50% czesnego podstawowego zadeklarowanego w umowie.

   

  Nauczyciele Żłobka

   

  • 7

  Do obowiązków nauczycieli/opiekunów należy w szczególności:

  1. Otoczenie opieką dzieci od chwili jego przyjęcia do żłobka;
  2. Odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez żłobek;
  3. Dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
  4. Dbanie o higienę i czystość dzieci
  5. Tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, dbałość o sprzęt należący do żłobka ;
  6. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, jak również jego zdolności i zainteresowania;
  7. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka;
  8. Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych spotkań z rodzicami dzieci;
  9. Aktywny udział w życiu żłobka, udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w żłobku ;
  10. Kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
  11. Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  12. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.

   

  • 8

  Nauczyciel/opiekun realizuje zadania, o których mowa w § 8 poprzez:

  1. Tworzenie warunków sprzyjających i zapewniających dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny oraz zapewniające dzieciom poczucia bezpieczeństwa;
  2. Ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
  3. Wdrażanie dzieci do współpracy trzymając się planu dnia
  4. Nakłanianie dzieci do pokonywania trudności, wysiłku, cierpliwości i odporności na niepowodzenia;
  5. Wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, poprawnych relacji z innymi dziećmi
  6. Stwarzanie sytuacji problemowych dających dziecku możliwość wykazania się zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi, manualnymi, muzycznymi i innymi;
  7. Uświadomienie dzieciom znaczenia zdrowia, higieny osobistej oraz wdrażanie ich do samodzielnego przestrzegania zasad higieny osobistej;
  8. Dbanie o bezpieczeństwo na terenie żłobka, jak i w ogrodzie
  9. Udzielane rad, pomocy rodzicom/prawnym opiekunom;
  10. Przestrzeganie zasad i przepisów panujących w żłobku, a w szczególności dotyczących odbierania dzieci ze żłobka, postępowania w nagłych wypadkach.
  • 9

  Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

  • Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego i opiece dzieci. Nauczyciel zobowiązany jest do:
   1 Ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel/opiekun może opuścić miejsce pracy wówczas gdy przekaże grupę drugiemu nauczycielowi lub osobie do pomocy.
   1.2 Przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż.
   1.3 Nauczyciel/opiekun ma obowiązek wejść do sali jako pierwszy by sprawdzić czy warunki do pracy z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli w znajdują się jakieś usterki lub występują zagrożenia nauczyciel zobowiązany jest zgłosić to organowi prowadzącemu.
   1.4 Dbać o czystość ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.
   1.5 Uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne usuwać z sali.
   1.6 Udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku potrzeby lub wypadku.
   1.7 W przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel/opiekun zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić rodziców
   1.8 Do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć.
   1.9 Obserwować , kontrolować i korygować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć.

  Wychowankowie żłobka

   

  • 10
  • Dzieci mają prawo do:
   1 Podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie opiekuńczo wychowawczo- dydaktycznym.
   1.2 Poszanowania godności osobistej.
   1.3 Ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
   1.4 Do uczestnictwa we właściwie zorganizowanym procesie opiekuńczo wychowawczo dydaktycznym.
  • W trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów dziecko w żłobku ma obowiązek:
   1 Szanować kolegów i wytwory ich pracy.
   2.2 Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela.
   2.3 Szanować sprzęt i zabawki znajdujący się w żłobku.
   2.4 Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa.
   2.5 Przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa.
   2.6 Sygnalizować potrzeby fizjologiczne i złe samopoczucie.
   2.7 Słuchać i reagować na polecenie nauczyciela.
  • 11
  • W żłobku niedopuszczalne jest stosowanie wobec dzieci przemocy psychicznej i fizycznej.
  • 12
  • Wychowankowie żłobka są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków – wyboru ubezpieczalni dokonuje organ prowadzący.

  Współpraca z rodzicem

  • 13

  Prawa i obowiązki rodziców.

  • Rodzice maja prawo do:
   1 Wyrażania opinii na temat pracy żłobka i przekazywania je organowi prowadzącemu.
   1.2 Pozyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
   1.3 Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości żłobkowych, zajęć wychowawczo dydaktycznych itp.
   1.4 Udziału w zajęciach otwartych organizowanych w żłobku.
  • Rodzice mają obowiązek :
   1 Podpisywać umowę o świadczeniu usług.
   2.2 Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku , powiadomić dyrektora na piśmie o rezygnacji ze żłobka  za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca
   2.3 Odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania żłobka
   2.4 Informować nauczyciela/ opiekuna o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do żłobka
   2.5 Znać i przestrzegać postanowienia statutu
   2.6 Zgłaszać nauczycielowi/ opiekunowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, leki, obawy, emocje itd.)
   2.7  Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez żłobek
   2.8 Dostarczyć do żłobka informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalające na pobyt dziecka w żłobku.
  • Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i opieki według zasad ujętych w żłobku.

   

  • 14

  Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w żłobku

  • Osoba przyprowadzająca dziecko do żłobka obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi/ opiekunowi.
   1 Nauczyciel/opiekun nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed drzwiami, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji żłobka.
  • Do żłobka powinno przyprowadzać się dzieci zdrowe, nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.

  2.1 W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia go do żłobka przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do żłobka.

  • W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do Organu prowadzącego o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą zostać podane.
  • Nauczyciel/opiekun grupy ma obowiązek poinformować rodzica/prawnego opiekuna o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początek choroby. Rodzice po otrzymaniu takiej informacji maja obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze żłobka .
  • Po odebraniu dziecka, rodzicom/opiekunom nie zezwala się na poruszanie się dziecka po terenie żłobka bez opieki.
  • 15

  Zasady odbierania dzieci ze żłobka .

  • Dopuszcza się odbieranie dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnieni może być odwołane w każdej chwili, wystawia je co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnieni zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa, podpis upoważniającego.
  • Osoba upoważniona w momencie odbioru powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
  • Rodzice przejmują odpowiedzialności prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
  • Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00.
  • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00 rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie żłobek o spóźnieniu. W przypadku braku powiadomienia przez rodzica/prawnego opiekuna nauczycielka zobowiązań jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami powiadomić o zaistniałym fakcie.
  • Gdy nauczyciel nie może skontaktować się z rodzicem/prawnym opiekunem oczekuje z dzieckiem 30 minut do 16:30 po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwość skontaktowania się z rodzicami.

   

  Postanowienia końcowe

  • 16
  • Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Zasady gospodarki finansowej i materiałowej żłobka określają odrębne przepisy.
  • Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz żłobka, z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ wychowawca-Organ prowadzący.

   

  • 17

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

  Regulamin zatwierdzony przez organ prowadzący:  Angelika Dąbek -mgr specjalista położna, mgr pedagog

dzisiaj jest
Czwartek

21 pa?dziernika 2021

Dzisiaj imieniny: Urszuli, Hilarego, Jakuba
. . . Czytaj wi?cej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.