Witamy!

REKRUTACJA  trwa .

Zapraszamy dzieci w

wieku od 1 do 6 lat

Nie­pu­bliczne Przed­szkole „Skrzacik”        oraz      Żłobek SKRZACIK

20-386 Lublin

ul: F. Stroj­now­skiego 10a

kontakt tel:   886 325 112

adres email:  maria59z@tlen.pl

Numer Konta Bankowego:

ING Bank Śląski SA

Nr. rachunku 35 1050 1953 1000 0092 0545 1637

Odbiorca wpłaty: Ange­lika Dąbek

20– 386 Lublin, ul. F. Stroj­now­skiego 10 a

z dopi­skiem:  Opłata za przed­szkole lub żłobek , z poda­niem imie­nia i nazwi­ska dziecka oraz okresu którego dotyczy  .

PRZEKAŻ 1 % NA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SKRZACIK

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS 000027061 oraz  poniższy cel szczegółowy : PRZEDSZKOLE SKRZACIK LUBLIN 7230

PRZEDSZKOLE OBJĘTE JEST OPIEKĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ!

Partnerem współpracującym z naszym przedszkolem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  Nr.1    :     20-337Lublin  ul. Pogodna 54

 


PRZEDSZKOLE    CZESNE — 300 ZŁ / MIESIĄC

PRZEDSZKOLE DRUGIE DZIECKO — 150 /ZŁ /MIESIĄC
 

Żłobek czesne -600 zł/miesiąc

Uprzejmie informujemy , iż nasza placówka otrzymuje dofinansowanie do czesnego za żłobek w kwocie 400zł /m-c dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy  Lublin od Urzędu Miasta Lublin

 

PRZEDSZKOLE WPISOWE — 300 ZŁ / ROK

                                      Żłobek  wpisowe – 600 zł/rok

WYŻYWIENIE : śniadanie , II śniadanie , obiad , podwieczorek  – cena 13 zł/dziennie , za dni nieobecne następuje zwrot płatności.Warunkiem zwrotu jest zgłoszenie nieobecności /sms/ dziecka do godz. 9,00

  Co pro­po­nu­jemy i zapew­niamy naszym skrzatom:

fachową i tro­skliwą opiekę w godz: 6.30–17.00
cało­dzienne wyżywienie

( smaczne i zdrowe nie­li­mi­to­wane posiłki ) przy­go­to­wane wg. jadło­spisu ukła­da­nego przez die­te­tyka zgod­nie z nor­mami żywie­nio­wymi dla dzieci w wieku przed­szkol­nym z zasto­so­wa­niem sys­temu HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLNE) oraz GMP i GHP (DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA I DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA),

czyli naj­wyż­szych stan­dar­dów zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem w pro­duk­cji i obro­cie żyw­no­ścią, co wiąże się ze szcze­gól­nym nad­zo­rem pro­ce­sów pro­duk­cji i obróbki żyw­no­ści, pro­wa­dze­niem spe­cjal­nej doku­men­ta­cji pomia­rowo kon­tro­l­nej wyma­ga­nej wg naj­ak­tu­al­niej­szych stan­dar­dów euro­pej­skich, okre­sowo kon­tro­lo­wa­nej przez lokalną sta­cję sanitarną

 

pro­gram edu­ka­cyjny zgodny z wyma­ga­niami Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej
„Ciekawa zabawa”

wyd. Nowa Era

naukę języka angiel­skiego

zaję­cia prowadzone przez młody wykwa­li­fi­ko­wany zespół pedagogiczny , WSPOMAGANIE ROZWOJU :psycholog , logopeda , neurologopeda , pedagog spec.,pedagog opiekuńczo-wychowawczy  terapia integracji sensorycznej

 

wszech­stronny roz­wój umy­słowy, fizyczny i spo­łeczny reali­zo­wany poprzez zabawy i odpo­wied­nie programy

 

wiele imprez okolicznościowych

 

róż­no­rodne zaję­cia dodat­kowe (patrz zaję­cia dodatkowe)

 

prze­stronne sale dydaktyczne , bezpieczny plac zbaw , salę gimnastyczną , profesjonalną salę do terapii integracji sensorycznej ,ogród z basenem , zimowy ogród
dzisiaj jest
Niedziela

28 listopada 2021

Dzisiaj imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
. . . Czytaj wi?cej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.