Witamy!

REKRUTACJA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trwa przez cały rok.

I

Zapra­szamy dzieci w wieku od 1 do 6 lat                          Kontakt

Nie­pu­bliczne Przed­szkole „Skrzacik”

oraz Klub Dzie­cięcy “SKRZACIK

20–386 Lublin

ul: F. Stroj­now­skiego 10a

tel:   886 325 112

adres email:  maria59z@tlen.pl

 

Numer Konta Bankowego:

ING Bank Ślą­ski SA

Nr. rachunku 35 1050 1953 1000 0092 0545 1637

Odbiorca wpłaty: Ange­lika Dąbek

20– 386 Lublin, ul. F. Stroj­now­skiego 10 a

z dopi­skiem: “Opłata za przed­szkole z poda­niem imie­nia i nazwi­ska dziecka.”

 

PRZEDSZKOLE OBJĘTE JEST OPIEKĄ PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ!

Part­ne­rem współ­pra­cu­ją­cym z naszym przed­szko­lem jest Porad­nia Psychologiczno-Pedagogiczna  Nr.1    :     20-337Lublin  ul.Pogodna 54

 


PRZEDSZKOLE    CZESNE — 200 ZŁ / MIESIĄC

Klub Dzie­cięcy cze­sne –400 zł/miesiąc

 


PRZEDSZKOLE DRUGIE DZIECKO — 100 /ZŁ /MIESIĄC

 

 


PRZEDSZKOLE WPISOWE — 200 ZŁ / ROK

Klub Dzie­cięcy wpi­sowe — 400 zł/rok

 

 


Co pro­po­nu­jemy i zapew­niamy naszym skrzatom:

 

 

fachową i tro­skliwą opiekę w godz: 6.00–17.00

 

 

cało­dzienne wyżywienie

( smaczne i zdrowe nie­li­mi­to­wane posiłki ) przy­go­to­wane wg. jadło­spisu ukła­da­nego przez die­te­tyka zgod­nie z nor­mami żywie­nio­wymi dla dzieci w wieku przed­szkol­nym z zasto­so­wa­niem sys­temu HACCP (ANALIZA ZAGROŻEŃ KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLNE) oraz GMP i GHP (DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA I DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA),

czyli naj­wyż­szych stan­dar­dów zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem w pro­duk­cji i obro­cie żyw­no­ścią, co wiąże się ze szcze­gól­nym nad­zo­rem pro­ce­sów pro­duk­cji i obróbki żyw­no­ści, pro­wa­dze­niem spe­cjal­nej doku­men­ta­cji pomia­rowo kon­tro­l­nej wyma­ga­nej wg naj­ak­tu­al­niej­szych stan­dar­dów euro­pej­skich, okre­sowo kon­tro­lo­wa­nej przez lokalną sta­cję sanitarną


 


pro­gram edu­ka­cyjny zgodny z wyma­ga­niami Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Narodowej
“Dziecko w swoim żywiole”

 

naukę języka angiel­skiego (patrz też zaję­cia dodatkowe)

zaję­cia pro­wa­dzone przez młody wykwa­li­fi­ko­wany zespół pedagogiczny

 

wszech­stronny roz­wój umy­słowy, fizyczny i spo­łeczny reali­zo­wany poprzez zabawy i odpo­wied­nie programy

 

wiele imprez okolicznościowych

 

róż­no­rodne zaję­cia dodat­kowe (patrz zaję­cia dodatkowe)

 

prze­stronne sale dydak­tyczne , bez­pieczny plac zbaw , salę gim­na­styczną , ogród z base­nem , zimowy ogród
dzisiaj jest
Wtorek

25 października 2016

Dzisiaj imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego
JADŁOSPIS  24–10-2016r  do  28–10-2016r                                           PONIEDZIAŁEK Śnia­da­nie:  twa­ro­żek , pie­czywo mie­szane , mleko /1,6,7/      Śnia­da­nie  II : . . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi