O nas

 

Co nas wyróżnia

PRZYJAZNA I RODZINNA  ATMOSFERA

Peł­na cie­pła , spo­koju i zro­zu­mie­nia atmos­fera. Indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dej pocie­chy, któ­re zapew­ni każ­demu dziec­ku dobre pozna­nie przez wycho­waw­czy­nie jego moż­li­wo­ści i potrzeb w celu wspo­ma­ga­nia pra­wi­dło­wego wszech­stron­nego rozwoju.

NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO

!!!!!!!!!!! Przed­szkole jest o pro­filu języ­ka angielskiego !!!!!!!!!!!!

pro­wa­dzone przez spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie nauki angiel­skiego dla dzie­ci, opar­te na nowo­cze­snej i spraw­dzo­nej meto­dzie dzię­ki któ­rej dzie­ci uczą się języ­ka poprzez bez­po­śred­nie dzia­ła­nie i aktyw­ność fizycz­ną, koor­dy­nu­jac język instyk­tow­nie w wyni­ku fizycz­nych reak­cji ( śpie­wa­nia pio­se­nek, nauki wier­szy­ków, odgry­wa­nia sce­nek oraz zajęć pla­stycz­nych ), a nie mecha­nicz­nego powta­rza­nia zwrotów.


LOKALIZACJA  PRZEDSZKOLA

Przed­szkole Skrza­cik poło­żone jest w zaci­szu zie­leni, gdzie wrza­wę mia­sta weso­ło przy­ćmiewa śpiew pta­ków i szum drzew. Posia­da prze­stronne sale dydak­tyczne, spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety, dużą salę rekre­acyjną oraz ogród z bez­piecz­nym pla­cem zabaw na tere­nie pla­cówki, salę kom­pu­te­rową, gabi­net logo­pe­dyczny oraz super salę gim­na­stycz­ną, salę do zajęć oraz do tera­pii inte­gra­cji sensorycznej.

 


MŁODY, WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ PEDAGOGICZNY

pełen tro­ski i odda­nia, któ­ry w szcze­gól­no­ści zadba o to aby Pań­stwa dzie­ci czu­ły się w naszym przed­szkolu bez­pieczne i rado­sne.W skład zatrud­nio­ne­go per­so­ne­lu wcho­dzą : peda­gog , psy­cho­log dzie­cię­cy , logo­pe­da , neu­ro­lo­go­pe­da  , tera­peu­ta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, peda­gog tera­peu­ta ‚nauczy­ciel  tera­peu­ta i dia­gno­sta spek­trum auty­zmu nauczy­cie­le wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go i wcze­snosz­kol­ne­go oraz per­so­nel pomocniczy.


 

Nasze kochane przedszkolaki
Nasze kocha­ne przedszkolaki

 


Misja:

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom współ­cze­snych rodzi­ców i podej­mu­jąc wyzwa­nia przy­szło­ści, reali­zu­jąc sys­te­ma­tyczne pro­cesy dydak­tyczno– wycho­waw­cze wspo­ma­ga­jące natu­ralny roz­wój dzie­ci, roz­wi­ja­jące wro­dzone pre­dys­po­zy­cje do rado­snego odkry­wa­nia i pozna­wa­nia świa­ta oraz drze­miące w nich talen­ty, dosto­so­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb i odpo­wied­nio dobra­nych grup wie­ko­wych: dba­jąc o nie­zwy­kłą atmos­ferę, przy­jaźni cie­pła i zro­zu­mie­nia, uzna­jąc zaba­wę za naj­lep­szą for­mę spon­ta­nicz­nej i twór­czej aktyw­ności poznaw­czej mło­dego czło­wieka pra­gniemy dać Pań­stwa dzie­ciom jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do dal­szej edu­ka­cji i całe­go życia.

 


Wycho­wan­ko­wie opusz­cza­jący nasze przed­szkole są nie tyl­ko wypo­sa­żeni w odpo­wied­nią wie­dzę i umie­jęt­no­ści, ale tak­że są życz­li­wie nasta­wieni do świa­ta i do ludzi, peł­ni opty­mi­zmu, pogo­dy ducha, potra­fiący radzić sobie w róż­nych sytu­acjach i umie­jęt­nie roz­wią­zy­wać kon­flikty. Są peł­ni wiary we wła­sne moż­li­wo­ści i zna­ją swo­ją war­tość. Dla­tego też sta­le uak­tu­al­niamy naj­istot­niej­sze kwe­stie o któ­re trze­ba zadbać przede wszyst­kim, chcąc zapew­nić jak naj­więk­szy poziom ofe­ro­wa­nych usług edu­ka­cyj­no-wycho­waw­czych i zdo­być uzna­nie wśród rodzi­ców dla któ­rych decy­zja o wybo­rze przed­szkola jest spra­wą prio­ry­te­tową, mają­cą zapew­nić ich dzie­ciom roz­wój i powo­dze­nie w dal­szej edu­ka­cji oraz całym życiu.
Chce­my, by każ­dy przed­szko­lak SKRZACIKA:
— poznał swo­je możliwości,
— nauczył się pod­staw spo­łecz­ne­go życia w grupie,
— dawał sobie radę w róż­nych sytu­acjach problemowych,
— stop­nio­wo osią­gał coraz wyż­szy sto­pień samo­dziel­no­ści, zarów­no w samo­ob­słu­dze jak   i  spo­so­bie rozumowania,
— został naj­le­piej przy­go­to­wa­ny do szko­ły podstawowej,
— zdo­był jak naj­wyż­sze kom­pe­ten­cje językowe.

Rekru­ta­cja Tel. +48 886 325 112
Rekru­ta­cja trwa cały rok, rów­nież w waka­cje! Od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9–17 do wyczer­pa­nia miejsc. Liczo­na jest kolej­ność zło­że­nia kar­ty zgło­sze­nio­wej. Kar­ty zgło­sze­nio­we dziec­ka do przed­szko­la są dostęp­ne do pobra­nia w sekre­ta­ria­cie przedszkola.

Adap­ta­cja
Prze­kro­cze­nie pro­gu przed­szko­la to etap prze­ło­mo­wy nie tyl­ko dla naszych dzie­ci, ale i dla nas nauczy­cie­li. Pierw­sze dni, cza­sem tygo­dnie, w któ­rych nasz malu­szek utoż­sa­mia się z nową rolą przed­szko­la, wią­że się z ogrom­nym stre­sem odre­ago­wy­wa­nym naj­czę­ściej pła­czem. Dla­te­go waż­ne jest, by jak naj­wcze­śniej pozwo­lić na stwo­rze­nie wię­zi mię­dzy dziec­kiem a nauczy­cie­lem, ogra­ni­cza­jąc towa­rzy­szą­cy strach przed roz­sta­niem do mini­mum. Uczest­nic­two w dniach adap­ta­cyj­nych pozwa­la zarów­no dzie­ciom, jak i nam samym poznać nowe śro­do­wi­sko. Nasza pocie­cha ma czas na zazna­jo­mie­nie się z naszy­mi prze­strze­nia­mi, cio­cia­mi i wytwo­rze­nie przy­jem­nej atmos­fe­ry. Daje­my jej czas na „wdro­że­nie się” w nową spo­łecz­ność, by ten pierw­szy krok koja­rzo­ny był z dobrą zaba­wą a nie łzami…
Kocha­ni rodzi­ce, by uła­twić dziec­ku adaptację:
— racjo­nal­nie podej­muj­cie decyzje,
— pozy­tyw­nie mów­cie o przed­szko­lu i oso­bach, jakie tam spotyka,
— pozwól­cie dziec­ku poznać jego miej­sce zabaw,
— umoż­li­wiaj­cie dziec­ku kon­takt z inny­mi dziećmi,
— pozwól­cie dziec­ku być samodzielnym,
— daj­cie dziec­ku moż­li­wość prze­by­wać z inny­mi doro­sły­mi bez mamy,
— daj­cie dziec­ku czas, by mogło przy­zwy­cza­ić się do przedszkola,
— ustal­cie jakieś regu­ły i bądź­cie kon­se­kwent­ni w ich przestrzeganiu,
— akcep­tuj­cie dziec­ko i wspie­raj­cie, kie­dy tego potrzebuje,
— nie prze­dłu­żaj­cie roz­sta­nia- dziec­ko prze­sta­nie płakać,
— poświę­caj­cie dziec­ku swój wol­ny czas,
— uroz­ma­icaj­cie dziec­ku czas w domu.
Adap­ta­cje utrudniają:
— nie­pew­ność decyzji,
— brak zaufa­nia do pla­ców­ki, personelu,
— wyrzu­ty sumie­nia, nie­po­kój, lęk,
— nie­zna­jo­mość placówki,
— trak­to­wa­nie dziec­ka przedmiotowo,
— brak doświad­czeń spo­łecz­nych z inny­mi doro­sły­mi i dziećmi,
— nado­pie­kuń­czość, wyrę­cza­nie dziec­ka w czyn­no­ściach zwią­za­nych z samoobsługą,
— „rzu­ca­nie na głę­bo­ką wodę”- pełen wymiar godzin poby­tu dziec­ka w przedszkolu,
— stra­sze­nie przed­szko­lem, cio­cia­mi w przedszkolu
— pośpiech, zde­ner­wo­wa­nie, spóź­nia­nie się, brak cza­su dla dziecka,
— brak zro­zu­mie­nia dla trud­nych zacho­wań dziec­ka, obra­ża­nie się na dziec­ko, odrzucenie.
ZDROWIE
Do przed­szko­la mogą uczęsz­czać tyl­ko zdro­we dzieci.
W przy­pad­ku przy­pro­wa­dze­nia do Przed­szko­la cho­re­go dziec­ka, dba­jąc o dobro i zdro­wie wszyst­kich przed­szko­la­ków, nauczyciel/ dyrek­tor ma pra­wo odmó­wić przy­ję­cia cho­re­go dziecka/. Po prze­by­tej cho­ro­bie zakaź­nej lub paso­żyt­ni­czej , dziec­ko przy­ję­te jest do Przed­szko­la po dostar­cze­niu przez rodzi­ców zaświad­cze­nia lekar­skie­go stwier­dza­ją­ce­go, że dziec­ko jest już zdro­we i może uczest­ni­czyć w zaję­ciach z inny­mi dziećmi.
W przy­pad­ku otrzy­ma­nia potwier­dzo­nej infor­ma­cji o poja­wie­niu się cho­ro­by zakaź­nej lub u jakie­go­kol­wiek dziec­ka w naszym Przed­szko­lu, wszy­scy rodzi­ce zosta­ną poinformowani.

REGULAMINSKRZACIKÓW
1. W przed­szko­lu wza­jem­nie sza­nu­je­my swo­je prawa.
2. Każ­dy przed­szko­lak ma pra­wo o indy­wi­du­al­ne­go trak­to­wa­nia i posza­no­wa­nia god­no­ści osobistej.
3. Dzie­ci mają moż­li­wość przy­no­sze­nia swo­ich ulu­bio­nych zabawek .
4. Pro­si­my o nie przy­no­sze­nie zaba­wek o cha­rak­te­rze militarnym.
5. Dzie­ci przy­pro­wa­dza­ne są do przed­szko­la do godzi­ny 9:00.
6. Rodzic/ Opie­kun oso­bi­ście powie­rza Dziec­ko opie­ce wychowawcy.
7. Pod­czas przy­pro­wa­dza­nia i odbie­ra­nia dziec­ka do przed­szko­la Rodzic/ Opie­kun odpo­wia­da za jego bezpieczeństwo.
8. Dzie­ci mogą być odbie­ra­ne wyłącz­nie przez Rodziców/ Opie­ku­nów lub/i oso­by przez nich pisem­nie upoważnione.
9. W sytu­acjach trud­nych wyma­ga­na jest współ­pra­ca Rodzica/Opiekuna z wycho­waw­cą i spe­cja­li­sta­mi przedszkola.
10. W razie potrze­by moż­li­wy jest indy­wi­du­al­ny kon­takt z dyrek­cją przed­szko­la po uprzed­nim umó­wie­niu spotkania.
11. Ze wzglę­dów epi­de­mio­lo­gicz­nych do przed­szko­la mogą przy­cho­dzić tyl­ko zdro­we dzieci.
12. W przed­szko­lu i w żłob­ku nie poda­je­my dzie­ciom żad­nych lekarstw.
13. W przy­pad­ku stwier­dze­nia obja­wów cho­ro­by, po infor­ma­cji tele­fo­nicz­nej z przed­szko­la, Rodzic/Opiekun jest zobo­wią­za­ny do wcze­śniej­sze­go ode­bra­nia dziec­ka z placówki.

14. Rodzi­ce mają obo­wią­zek ter­mi­no­wo doko­ny­wać opła­ty za pobyt dziec­ka w pla­ców­ce , jak rów­nież powia­do­mić dyrek­to­ra na piśmie o rezy­gna­cji z przed­szko­la za dwu­ty­go­dnio­wym wypo­wie­dze­niem ze skut­kiem na koniec następ­ne­go miesiąca .

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Na począt­ku 2015r/sty­czeń-luty/ w naszym przed­szko­lu zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na ewa­lu­acja zewnętrz­na  Lubel­skie­go Kura­to­rium Oświa­ty. Mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa do zapo­zna­nia się z tre­ścią uzy­ska­nej oce­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty http://www.seo2.npseo.pl/reports/1001090078145.pdf

Sta­tut Nie­pu­blicz­ne­go Przed­szko­la „SKRZACIK

Roz­dział I
Posta­no­wie­nia ogólne
§ 1
1. Niniej­szy sta­tut okre­śla zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia ogól­no­do­stęp­nej pla­ców­ki oświa­to­wej zwa­nej w dal­szej czę­ści przed­szko­lem, któ­re­go peł­na nazwa brzmi:

Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le „SKRZACIK
2. Przed­szko­le może uży­wać nazwy skró­co­nej: Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le „SKRZACIK
3. Sie­dzi­ba przed­szko­la znaj­du­je się pod adresem:

20–386 Lublin
ul. F. Stroj­now­skie­go 10A
4. Oso­bą pro­wa­dzą­cą przed­szko­le jest:

Ange­li­ka Dąbek zamiesz­ka­ła: 20–386 Lublin ul. F. Stroj­now­skie­go 10
5. Nad­zór peda­go­gicz­ny nad przed­szko­lem spra­wu­je Kura­tor Oświa­ty w Lublinie.

§ 2
Przed­szko­le dzia­ła na podstawie :
1. usta­wy o sys­te­mie oświa­ty z dnia 07.09.1991r., art. 82–90 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
2. usta­wy z dnia 26.06.1974r., Kodeks Pra­cy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)
3. roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 27 sierp­nia 2012 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go w poszcze­gól­nych typach szkół, (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.)
4. niniej­sze­go statutu.

§ 3
Ile­kroć w sta­tu­cie jest mowa o placówce/przedszkolu nale­ży przez to rozu­mieć Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le „SKRZACIK
Roz­dział II
Cele i zada­nia przedszkola
§ 4
Przed­szko­le reali­zu­je cele i zada­nia okre­ślo­ne w usta­wie o sys­te­mie oświa­ty oraz w prze­pi­sach praw­nych wyda­wa­nych na jej podstawie.
§ 5
Do głów­nych zadań sta­tu­to­wych przed­szko­la należy:
1) wspo­ma­ga­nie indy­wi­du­al­ne­go roz­wo­ju każ­de­go dziecka,
2) spra­wo­wa­nie opie­ki nad wycho­wan­ka­mi i zapew­nie­nie im bez­piecz­nych warun­ków poby­tu w pla­ców­ce oraz zajęć orga­ni­zo­wa­nych poza placówką,
3) roz­wi­ja­nie w ramach ist­nie­ją­cych moż­li­wo­ści zain­te­re­so­wań, uzdol­nień i talen­tów dzieci,
4) umoż­li­wie­nie dzie­ciom uczest­nic­twa w zaję­ciach wyrównawczych,
5) współ­dzia­ła­nie z rodzi­ca­mi wycho­wan­ków w zakre­sie nie­zbęd­nym dla roz­wo­ju i wycho­wa­nia dzieci,
6) przy­go­to­wa­nia dzie­ci do nauki w szkole.

§ 6
Reali­zu­jąc powyż­sze zada­nia przedszkole:
1) roz­po­zna­je i uwzględ­nia indy­wi­du­al­ne potrze­by dzie­ci, trosz­czy się o zapew­nie­nie im rów­nych szans, umac­nia wia­rę we wła­sne siły i moż­li­wość osią­ga­nia sukcesów,
2) stwa­rza warun­ki do roz­wo­ju samo­dziel­no­ści wycho­wan­ków, do osią­ga­nia celów oraz podej­mo­wa­nia odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne postępowanie,
3) roz­wi­ja wraż­li­wość moral­ną dzie­ci, uczy odróż­nia­nia dobra i zła,
4) kształ­tu­je umie­jęt­ność obser­wa­cji ota­cza­ją­ce­go śro­do­wi­ska, uła­twia rozu­mie­nie pro­stych zja­wisk zacho­dzą­cych w otoczeniu,
5) zachę­ca dzie­ci do wyra­ża­nia swych uczuć, do otwar­te­go kon­tak­tu z rówie­śni­ka­mi i dorosłymi,
6) roz­bu­dza cie­ka­wość poznaw­czą, zachę­ca do aktyw­no­ści badaw­czej i wyra­ża­nia wła­snych myśli i przeżyć,
7) roz­wi­ja wraż­li­wość este­tycz­ną, wyobraź­nie i fan­ta­zję dzieci,
8) two­rzy warun­ki har­mo­nij­ne­go roz­wo­ju fizycz­ne­go dzie­ci, uczy bez­piecz­nych i proz­dro­wot­nych zachowań.

§ 7
Przed­szko­le zapew­nia każ­de­mu dziecku:
1) bez­po­śred­nią i sta­łą opie­kę w cza­sie poby­tu w pla­ców­ce oraz w trak­cie zajęć poza jej terenem,
2) pod­trzy­my­wa­nie poczu­cia toż­sa­mo­ści naro­do­wej, etnicz­nej, języ­ko­wej i religijnej,
3) moż­li­wość pobie­ra­nia nauki reli­gii przez wszyst­kie dzie­ci, któ­rych rodzi­ce wyra­ża­ją takie życzenie,
4) współ­dzia­ła­nie z rodzi­ną i wspo­ma­ga­nie jej w dzia­ła­niach wychowawczych,
5) dia­gno­zo­wa­nie sta­nu roz­wo­ju i w mia­rę potrzeb, wcze­sną inter­wen­cję spe­cja­li­stów, poprzez współ­pra­cę z porad­nią peda­go­gicz­no – psy­cho­lo­gicz­ną oraz zatrud­nio­ny­mi specjalistami,
6) przy­go­to­wa­nie do roz­po­czę­cia nauki w szkole,
7) wyma­ga­ne prze­pi­sa­mi warun­ki bhp i ppoż.

§ 8
1. Opie­ka spra­wo­wa­na w przed­szko­lu odby­wa się:

a) w atmos­fe­rze akcep­ta­cji, któ­ra pozwa­la stwo­rzyć warun­ki umoż­li­wia­ją­ce dzie­ciom osią­gnię­cie doj­rza­ło­ści szkolnej,
b) w spo­sób dosto­so­wa­ny do wie­ku dziec­ka i jego potrzeb roz­wo­jo­wych, z uwzględ­nie­niem panu­ją­cych w przed­szko­lu warun­ków loka­lo­wych, eko­no­micz­nych, tech­nicz­nych i administracyjnych.
2. Szcze­gó­ło­we zada­nia przed­szko­la i spo­sób ich reali­za­cji zawar­te są w opra­co­wy­wa­nych co roku pla­nach pracy.

Roz­dział III
Orga­ny przed­szko­la i ich kompetencje
§ 9
Wewnętrz­ny­mi orga­na­mi przed­szko­la są
1) oso­ba pro­wa­dzą­ca, peł­nią­ca funk­cję dyrek­to­ra przedszkola
2) kadra pedagogiczna

§ 10
1. Do kom­pe­ten­cji i zadań orga­nu pro­wa­dzą­ce­go przed­szko­le należy:
a) nada­wa­nie sta­tu­tu przed­szko­la i zapo­zna­nie z nim pra­cow­ni­ków i rodziców;
b) spra­wo­wa­nie kon­tro­li nad finan­sa­mi przedszkola,
c) okre­śla­nie cza­su pra­cy oddzia­łów przedszkolnych.
2. Dyrek­tor Przed­szko­la kie­ru­je bie­żą­cą dzia­łal­no­ścią Przed­szko­la, repre­zen­tu­je Przed­szko­le na zewnątrz oraz jest kie­row­ni­kiem zakła­du pra­cy dla zatrud­nio­nych w Przed­szko­lu pracowników.
3. Dyrek­tor Przedszkola:
a) może udzie­lić peł­no­moc­nic­twa innej oso­bie fizycz­nej do repre­zen­to­wa­nia Przed­szko­la na zewnątrz oraz kie­ro­wa­nia bie­żą­cą dzia­łal­no­ścią Przedszkola,
b) powo­łu­je wice­dy­rek­to­ra oraz usta­la jego zakres obowiązków.
c) zatwier­dza wnio­ski wice­dy­rek­to­ra w spra­wach zatrud­nie­nia i zwal­nia­nia pracowników
4. Zada­nia Dyrek­to­ra Przedszkola:
a) orga­ni­zo­wa­nie admi­ni­stra­cyj­nej, finan­so­wej i gospo­dar­czej obsłu­gi przedszkola,
b) dys­po­no­wa­nie środ­ka­mi finan­so­wy­mi Przed­szko­la i pono­sze­nie odpo­wie­dzial­no­ści za ich pra­wi­dło­we wykorzystanie,
c) kie­ro­wa­nie poli­ty­ką kadro­wą Przed­szko­la, zatrud­nia­nie i zwal­nia­nie nauczy­cie­li oraz innych pra­cow­ni­ków Przedszkola,
d) zapew­nia­nie pra­cow­ni­kom wła­ści­wych warun­ków pra­cy zgod­nie z prze­pi­sa­mi Kodek­su Pra­cy, bhp i ppoż.,
e) stwa­rza­nie dzie­ciom opty­mal­nych warun­ków do roz­wo­ju ze szcze­gól­nym zwró­ce­niem uwa­gi na ich bezpieczeństwo,
f) moż­li­wość doko­ny­wa­nia zmian w sta­tu­cie Przedszkola,
g) usta­la­nie wyso­ko­ści opłat wno­szo­nych przez rodzi­ców z tytu­łu uczęsz­cza­nia dziec­ka do Przedszkola.
h) kie­ro­wa­nie bie­żą­cą dzia­łal­no­ścią peda­go­gicz­ną pla­ców­ki i repre­zen­to­wa­nie jej na zewnątrz,
i) spra­wo­wa­nie nad­zo­ru pedagogicznego,
j) koor­dy­no­wa­nie opie­ki nad dziećmi,
k) przy­go­to­wu­je doku­men­ta­cję sta­no­wią­cą pod­sta­wę orga­ni­za­cji pra­cy w placówce,
l) podej­mo­wa­nie decy­zji o przy­ję­ciu oraz skre­śle­niu dziec­ka z Przed­szko­la w cza­sie roku szkolnego,
m) pro­wa­dze­nie doku­men­ta­cji kan­ce­la­ryj­no-archi­wal­nej doty­czą­cej nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami,
n) współ­dzia­ła z rodzi­ca­mi, insty­tu­cja­mi nad­zo­ru­ją­cy­mi i kon­tro­lu­ją­cy­mi pra­cę przed­szko­la oraz insty­tu­cja­mi lokal­ne­go środowiska.
5. Dyrek­tor przed­szko­la może pod­jąć decy­zję o skre­śle­niu dziec­ka z listy dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do pla­ców­ki w przy­pad­ku, kie­dy nie ma moż­li­wo­ści roz­wią­za­nia umo­wy cywil­no­praw­nej zawar­tej z rodzicami/opiekunami w sytuacjach:
a) nie­prze­strze­ga­nia przez rodzi­ców posta­no­wień niniej­sze­go sta­tu­tu lub pod­wa­ża­nia dobre­go imie­nia przed­szko­la, bra­ku moż­li­wo­ści speł­nie­nia przez przed­szko­le ocze­ki­wań rodziców;
b) zale­ga­nia ponad mie­siąc z zapła­tą za pobyt dziec­ka w przedszkolu,
c) nie­obec­no­ści dziec­ka w przed­szko­lu trwa­ją­cej ponad jeden mie­siąc bez poda­nia przyczyny.
6. W sytu­acji, kie­dy umo­wa cywil­no – praw­na zosta­je sku­tecz­nie roz­wią­za­na, dyrek­tor nie podej­mu­je decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej o skre­śle­niu dziec­ka z listy przed­szko­la­ków. W momen­cie zakoń­cze­nia obo­wią­zy­wa­nia umo­wy dziec­ko prze­sta­je być rów­no­cze­śnie przed­szko­la­kiem i usta­je sto­su­nek admi­ni­stra­cyj­ny pomię­dzy dziec­kiem a przedszkolem.

§ 11
1. W przed­szko­lu funk­cjo­nu­je Kadra Peda­go­gicz­na. W skład kadry peda­go­gicz­nej wcho­dzą wszy­scy zatrud­nie­ni nauczy­cie­le i dyrektor.
2. Kadra peda­go­gicz­na może spo­ty­kać się na wspól­nych zebra­niach i oma­wiać spra­wy doty­czą­ce wycho­wan­ków i bie­żą­cej dzia­łal­no­ści przedszkola.
3. Spo­tka­nia Kadry Peda­go­gicz­nej mogą być zwo­ła­ne z ini­cja­ty­wy dyrek­to­ra lub inne­go człon­ka kadry. Zwo­łu­ją­cy spo­tka­nie jest zobo­wią­za­ny powia­do­mić wszyst­kich człon­ków kadry peda­go­gicz­nej o pla­no­wa­nym spo­tka­niu wyko­rzy­stu­jąc dostęp­ne środ­ki np. e‑mailem lub pisemnie.
4. Ze spo­tkań Kadry Peda­go­gicz­nej spo­rzą­dza­ne są notat­ki, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są przez jeden rok i po tym cza­sie pod­le­ga­ją likwidacji.

Roz­dział IV
Orga­ni­za­cja placówki
§ 12
1. Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le „SKRZACIK” jest pla­ców­ką wie­lo­od­dzia­ło­wą zlo­ka­li­zo­wa­ną w jed­nym budyn­ku. Jeże­li zaist­nie­je taka potrze­ba, mogą być uru­cho­mio­ne oddzia­ły w innych budynkach.
2. Pod­sta­wo­wą jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną pla­ców­ki jest oddział zło­żo­ny z dzie­ci zgru­po­wa­nych według zbli­żo­ne­go wie­ku, z uwzględ­nie­niem ich potrzeb, zain­te­re­so­wań, uzdolnień.
3. Licz­ba dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do oddzia­łu przed­szkol­ne­go nie może prze­kra­czać 20 dzie­ci, a licz­ba zapi­sa­nych do oddzia­łu może być zwięk­szo­na według potrzeb.
4. Dyrek­tor przed­szko­la powie­rza każ­dy oddział opie­ce jed­ne­go nauczy­cie­la, któ­ry współ­pra­cu­je z nauczy­cie­lem zmieniającym.
5. Pra­ca psy­cho­dy­dak­tycz­na i opie­kuń­cza pro­wa­dzo­na jest w opar­ciu o pod­sta­wę pro­gra­mo­wą wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go i kształ­ce­nia ogólnego.

§ 13
1. Zapew­nia się dzie­ciom moż­li­wość udzia­łu w zaję­ciach dodat­ko­wych, któ­re mogą być finan­so­wa­ne ze środ­ków pla­ców­ki lub dodat­ko­wych opłat pono­szo­nych przez rodziców.
2. Zakres i warun­ki finan­so­wa­nia przez pla­ców­kę zajęć dodat­ko­wych okre­śla każ­do­ra­zo­wo dyrektor.
3. Dzie­ci na wnio­sek rodzi­ców, praw­nych opie­ku­nów mogą uczest­ni­czyć w zaję­ciach dodatkowych.
4. Rodzaj zajęć dodat­ko­wych, ich czę­sto­tli­wość i for­ma orga­ni­za­cyj­na uwzględ­nia­ją w szcze­gól­no­ści potrze­by i moż­li­wo­ści roz­wo­jo­we dzie­ci oraz zale­żą od wybo­ru rodzi­ców, a tak­że od ponie­sie­nia przez rodzi­ców / praw­nych opie­ku­nów / kosz­tów zajęć dodatkowych.
5. Orga­ni­za­cja i ter­mi­ny zajęć dodat­ko­wych usta­la­ne są przez dyrek­to­ra placówki.

§ 14
Pla­ców­ka może roz­sze­rzać ofer­tę opie­kuń­czą i edu­ka­cyj­ną w zależ­no­ści od potrzeb i swoich
możliwości.

§ 15
1. Dzie­ci maja moż­li­wość korzy­sta­nia z ogro­du z odpo­wied­nio dobra­ny­mi urzą­dze­nia­mi dosto­so­wa­ny­mi do wie­ku dzieci.
2. Przy sprzy­ja­ją­cych warun­kach atmos­fe­rycz­nych orga­ni­zo­wa­ny jest jak naj­dłuż­szy pobyt w ogrodzie.
3. Pla­ców­ka w mia­rę moż­li­wo­ści zapew­nia odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie i oprzy­rzą­do­wa­nie dla wychowanków.
4. Pla­ców­ka może orga­ni­zo­wać dla wycho­wan­ków róż­no­rod­ne for­my kra­jo­znaw­stwa i turystyki.
5. Orga­ni­za­cję i pro­gram wycie­czek oraz imprez dosto­so­wu­je się do wie­ku, zain­te­re­so­wań i potrzeb dzie­ci, ich sta­nu zdro­wia oraz spraw­no­ści fizycznej.

§ 16
1. Szcze­gó­ło­wa orga­ni­za­cja wycho­wa­nia i opie­ki w danym roku szkol­nym jest zawar­ta w doku­men­ta­cji orga­ni­za­cyj­nej pla­ców­ki, któ­ra określa:
a) licz­bę miejsc w placówce,
b) pla­no­wa­ną licz­bę wycho­wan­ków przedszkola,
c) licz­bę dzie­ci zapi­sa­nych do placówki,
d) licz­bę oddziałów,
e) czas pra­cy oddziałów,
f) licz­bę pracowników,
g) czas pra­cy pracowników.
2. Dzien­ną orga­ni­za­cję pra­cy przed­szko­la okre­śla ramo­wy roz­kład dnia usta­lo­ny przez dyrektora.
3. Na pod­sta­wie ramo­we­go roz­kła­du dnia, nauczy­cie­le, któ­rym powie­rzo­no opie­kę nad danym oddzia­łem, usta­la­ją dla nie­go szcze­gó­ło­wy roz­kład dnia, z uwzględ­nie­niem potrzeb i zain­te­re­so­wań dzieci.

§ 17
1. Do reali­za­cji celów sta­tu­to­wych pla­ców­ka posiada:
a) sale zajęć i zabaw z nie­zbęd­nym wyposażeniem,
b) pomiesz­cze­nia biurowe,
c) szatnię,
d) szat­nię dla personelu,
e) pokój logopedy,
f) ogród.
2. Przed­szko­le zapew­nia odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie pomiesz­czeń przed­szkol­nych i ogrodu.

§ 18
1. Przed­szko­le funk­cjo­nu­je cały rok / moż­li­wa jest 2 tygo­dnio­wa prze­rwa na wyko­na­nie prac remontowych/ . Czyn­ne jest od ponie­dział­ku do piąt­ku od 6:30 do 17:00 dla dzie­ci zapi­sa­nych na pobyt całodzienny;
2. Ter­mi­ny przerw w dzia­łal­no­ści przed­szko­la usta­la dyrek­tor przedszkola.
3. Dzien­ne godzi­ny pra­cy pla­ców­ki dla dzie­ci zapi­sa­nych na pobyt krót­szy usta­la dyrek­tor przedszkola.
4. Moż­li­wość wydłu­że­nia cza­su pra­cy przed­szko­la kon­sul­to­wa­na jest z rodzi­ca­mi. Jeże­li ist­nie­je taka potrze­ba, przed­szko­le pra­cu­je dłu­żej, przy wnie­sie­niu dodat­ko­wych opłat. Nale­ży zgło­sić mini­mum 15 dzie­ci, któ­re będą korzy­sta­ły z wydłu­żo­ne­go poby­tu w cią­gu tygo­dnia lub w sobotę.
5. W sytu­acjach wyjąt­ko­wych dzie­ci mogą two­rzyć gru­pę łączo­ną z dzieć­mi z innych grup.
6. Szcze­gó­ło­wą orga­ni­za­cję wycho­wa­nia, naucza­nia i opie­ki w danym roku szkol­nym ustala
dyrektor.

§ 19
1. Dzia­łal­ność pla­ców­ki finan­so­wa­na jest z nastę­pu­ją­cych źródeł:
a. dota­cji Urzę­du Mia­sta Lublin,
b. opłat wno­szo­nych przez rodzi­ców dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do przedszkola,
c. przed­szko­le może otrzy­my­wać daro­wi­zny oraz środ­ki prze­zna­czo­ne przez organ prowadzący,
d. innych funduszy.
2. Pla­ców­ka pro­wa­dzi gospo­dar­kę finan­so­wą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym zakre­sie przepisami.

§ 20
1. Opła­tę za pobyt dziec­ka w przed­szko­lu, skła­da­ją­ca się z opła­ty sta­łej, opła­ty za wyży­wie­nie oraz opła­ty za zaję­cia dodat­ko­we okre­śla dyrek­tor przedszkola.
2. Rodzi­com zapi­su­ją­cym do przed­szko­la dwo­je i wię­cej dzie­ci  przy­słu­gu­je zniż­ka w wyso­ko­ści 50% opła­ty sta­łej na każ­de kolej­ne dziec­ko  (zniż­ki nie sumu­ją się).
3. Dyrek­tor na wnio­sek rodzi­ców może zwol­nić z opła­ty sta­łej (cze­sne­go) za przed­szko­le w szcze­gól­nie trud­nych i uza­sad­nio­nych przypadkach.
4. Nie­obec­ność dziec­ka w przed­szko­lu nie zwal­nia rodzi­ców od obo­wiąz­ku uisz­cze­nia opła­ty stałej.
5. Zmniej­sze­nie opła­ty sta­łej o 50% za dany mie­siąc może nastą­pić na wnio­sek rodzi­ców w przy­pad­ku np. cho­ro­by dziec­ka lub innej uza­sad­nio­nej sytu­acji, kie­dy dziec­ko przez cały mie­siąc nie uczęsz­cza na zaję­cia. Wnio­sek taki powi­nien być zło­żo­ny naj­póź­niej na dwa tygo­dnie przed koń­cem mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go nie­obec­ność dziecka.
6. Pla­ców­ka zapew­nia dzie­ciom moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wyżywienia.
7. Zasa­dy odpłat­no­ści za korzy­sta­nie z wyży­wie­nia i wyso­kość staw­ki żywie­nio­wej okre­śla dyrektor.
a) w przy­pad­ku nie­obec­no­ści dziec­ka zwro­to­wi pod­le­ga dzien­na opła­ta za wyży­wie­nie za każ­dy dzień nie­obec­no­ści w pla­ców­ce, wów­czas kie­dy nie­obec­ność zosta­nie zgło­szo­na do godz. usta­lo­nej przez dyrektora.
b) opła­ty od rodzi­ców pobie­ra­ne są do 5 dnia każ­de­go mie­sią­ca z góry w sekre­ta­ria­cie pla­ców­ki lub bez­po­śred­nio na kon­to przedszkola.
8. Odli­cze­nia opłat za posił­ki pod­le­ga­ją­ce zwro­to­wi są sumo­wa­ne na koniec każ­de­go mie­sią­ca i kwo­ta ta jest odli­cza­na w następ­nym mie­sią­cu lub zwra­ca­na bez­po­śred­nio rodzi­com w przy­pad­ku roz­wią­za­nia umowy.
9. Pla­ców­ka może być miej­scem nie­od­płat­nych prak­tyk pedagogicznych.

Roz­dział V
Nauczy­cie­le i pra­cow­ni­cy przedszkola
§ 21
1. W przed­szko­lu są zatrud­nie­ni nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji i obsłu­gi. W mia­rę potrzeb może być utwo­rzo­ne sta­no­wi­sko wice­dy­rek­to­ra. Zakres obo­wiąz­ków dla wice­dy­rek­to­ra usta­la dyrek­tor przedszkola.
2. Pra­cow­ni­cy są zatrud­nia­ni zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi kodek­su pra­cy lub kodek­su cywilnego.
3. Każ­de­mu pra­cow­ni­ko­wi dyrek­tor przed­szko­la usta­la przy­dział zadań. Szcze­gó­ło­wy zakres obo­wiąz­ków i upraw­nień każ­de­go pra­cow­ni­ka usta­la dyrek­tor przedszkola.

Obo­wiąz­ki te są zawar­te w doku­men­cie zwa­nym „zakres obo­wiąz­ków służ­bo­wych”. Pod­pi­sa­ny przez dyrek­to­ra i pra­cow­ni­ka doku­ment prze­cho­wy­wa­ny jest w tecz­ce akt oso­bo­wych pracownika.
4. Zasa­dy orga­ni­za­cji pra­cy pra­cow­ni­ków okre­śla regu­la­min pracy.
5. Pra­cow­ni­cy pla­ców­ki mają pra­wo do urlo­pu zgod­nie z kodek­sem pracy.
6. Pla­ców­ka nie two­rzy zakła­do­we­go fun­du­szu świad­czeń socjalnych.

§ 22
1. Pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji i obsłu­gi zapewniają:
a. spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie placówki,
b. utrzy­ma­nie obiek­tu i jego oto­cze­nia w ładzie i czystości,
c. współ­dzia­ła­nie z nauczy­ciel­ka­mi w zakre­sie opie­ki i wycho­wa­nia dzieci.

§ 23
1. Nauczy­cie­le zatrud­nie­ni w pla­ców­ce posia­da­ją kwa­li­fi­ka­cje zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.
2. Nauczy­cie­le pro­wa­dzą pra­cę dydak­tycz­no — wycho­waw­czą i opie­kuń­czą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­gra­ma­mi naucza­nia, odpo­wia­da­ją za jakość i wyni­ki tej pra­cy oraz za bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych ich opie­ce dzieci.

§ 24
1. Nauczy­ciel ma pra­wo do:
a. two­rze­nia i reali­zo­wa­nia autor­skich pro­gra­mów, za zgo­dą dyrektora,
b. decy­do­wa­nia o środ­kach dydak­tycz­nych takich jak kar­ty pra­cy i sto­so­wa­nych meto­dach oraz środ­kach dydaktycznych,
c. korzy­sta­nia z mery­to­rycz­nej i meto­dycz­nej pomo­cy dyrek­to­ra, kadry peda­go­gicz­nej, wyspe­cja­li­zo­wa­nych pla­có­wek i insty­tu­cji nauko­wo — oświatowych
2. Nauczy­cie­le ota­cza­ją opie­ką każ­de­go z wycho­wan­ków i utrzy­mu­ją indy­wi­du­al­ny kon­takt z rodzi­ca­mi w celu:
a. pozna­nia i uwzględ­nia­nia potrzeb roz­wo­jo­wych dzieci,
b. udzie­la­nia rodzi­com wspar­cia i pomo­cy w spra­wach wychowawczych,
c. udzie­la­nia infor­ma­cji na temat dziec­ka, jego zacho­wa­nia i rozwoju,
d. włą­cza­nia rodzi­ców w dzia­łal­ność placówki.
3. Infor­ma­cji na temat dziec­ka udzie­la nauczy­ciel, tyl­ko rodzi­co­wi lub opie­ku­no­wi prawnemu.

§ 25
Każ­dy z pra­cow­ni­ków zna i respek­tu­je Kon­wen­cję Praw Dziecka.

Roz­dział VI
Wycho­wan­ko­wie przedszkola
§ 26
1. Do pla­ców­ki uczęsz­cza­ją dzie­ci w wie­ku od 2,5 do 6 lat. Dziec­ko, któ­re­mu odro­czo­no reali­za­cję obo­wiąz­ku szkol­ne­go, może uczęsz­czać do pla­ców­ki nie dłu­żej niż do koń­ca roku szkol­ne­go w tym roku kalen­da­rzo­wym, w któ­rym koń­czy 9 lat.
2. Dzie­ci w pla­ców­ce mają zagwa­ran­to­wa­ne pra­wa wyni­ka­ją­ce z Kon­wen­cji Praw Dziec­ka, w szczególności:
a) akcep­ta­cji takim jakie jest; b) spo­ko­ju i samot­no­ści, gdy tego potrze­bu­je; c) indy­wi­du­al­ne­go pro­ce­su i wła­sne­go tem­pa roz­wo­ju; d) aktyw­nej dys­ku­sji z dzieć­mi i doro­sły­mi; e) aktyw­ne­go kształ­to­wa­nia kon­tak­tów spo­łecz­nych i otrzy­my­wa­nia w tym pomo­cy; f) zaba­wy i wybo­ru towa­rzy­szy zabaw. g) posia­da­nia osób odpo­wie­dzial­nych, życz­li­wie nasta­wio­nych i zaan­ga­żo­wa­nych, do któ­rych może się zwró­cić. h) bada­nia i eks­pe­ry­men­to­wa­nia. i) doświad­cza­nia kon­se­kwen­cji wła­sne­go zacho­wa­nia, ogra­ni­czo­ne­go wzglę­da­mi bez­pie­czeń­stwa. j) róż­no­rod­ne­go, boga­te­go w bodź­ce i pod­da­ją­ce­go się pro­ce­som twór­czym oto­cze­nia. k) snu i wypo­czyn­ku, jeśli jest zmę­czo­ne, a nie „na roz­kaz”. l) jedze­nia i picia, gdy jest głod­ne i spra­gnio­ne, ale rów­nież ma pra­wo do nauki i regu­lo­wa­nia wła­snych potrzeb. m) zdro­we­go jedze­nia. 3. Dzie­ci mają obo­wią­zek 1) prze­strze­gać zawar­tych umów; 2) dbać i sza­no­wać swo­ją i cudzą wła­sność; 3) dbać o swój wygląd i este­ty­kę ubra­nia; 4) nie krzyw­dzić sie­bie i innych; 5) nie urzą­dzać nie­bez­piecz­nych zabaw; 6) nie prze­szka­dzać innym w pra­cy i zaba­wie; 7) postę­po­wać z ogól­nie przy­ję­ty­mi nor­ma­mi spo­łecz­ny­mi (kul­tu­ra bycia). § 27 1. Dzie­ci powin­ny być przy­pro­wa­dza­ne i odbie­ra­ne z pla­ców­ki oso­bi­ście przez rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów), bądź inne oso­by upo­waż­nio­ne przez rodzi­ców. 2.Pisemne upo­waż­nie­nie powin­no zawie­rać imię i nazwi­sko oso­by upo­waż­nio­nej, numer i serię dowo­du oso­bi­ste­go oso­by wska­za­nej przez rodzi­ców. 3. Dziec­ko może być ode­bra­ne przez oso­bę upo­waż­nio­ną, któ­ra w przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści co do jej toż­sa­mo­ści może zostać wyle­gi­ty­mo­wa­na. 4. Rodzi­ce (praw­ni opie­ku­no­wie) przej­mu­ją odpo­wie­dzial­ność praw­ną za bez­pie­czeń­stwo dziec­ka odbie­ra­ne­go z pla­ców­ki przez upo­waż­nio­ną przez nich oso­bę. §28 1. Warun­kiem roz­pa­trze­nia proś­by o przy­ję­cie dziec­ka do przed­szko­la jest zło­że­nie kar­ty zgło­sze­nia dziec­ka. Kar­ty zgło­sze­nia moż­na skła­dać przez cały rok. Kar­ty zgło­sze­nia dziec­ka będą roz­pa­try­wa­ne w kolej­no­ści poja­wia­nia się wol­nych miejsc. 2. Warun­kiem roz­pa­trze­nia proś­by o przy­ję­cie dziec­ka w cza­sie rekru­ta­cji na nowy rok szkol­ny jest zło­że­nie kar­ty zgło­sze­nia dziec­ka oraz wpła­ce­nie wpi­so­we­go w kwo­cie usta­lo­nej przez dyrek­to­ra Kar­ty zgło­sze­nia dziec­ka do przed­szko­la skła­da­ne są na każ­dy rok przed­szkol­ny W przy­pad­ku rezy­gna­cji rodzi­ców z usług świad­czo­nych przez przed­szko­le z przy­czyn nie doty­czą­cych przed­szko­la, wpi­so­we nie pod­le­ga zwro­to­wi. 3. Pla­ców­ka prze­pro­wa­dza rekru­ta­cję przez cały rok w mia­rę wol­nych miejsc. Pod­czas rekru­ta­cji spo­rzą­dza się: kar­tę zgło­sze­nia dziec­ka do przed­szko­la, któ­ra jest jed­no­cze­śnie umo­wą o świad­cze­nie usług opie­kuń­czo — edu­ka­cyj­nych. 4. Nie przy­pro­wa­dze­nie dziec­ka do pla­ców­ki w ter­mi­nie 14 dni od daty poda­nej na kar­cie zgło­sze­nia skut­ku­je roz­wią­za­niem umo­wy . 5. Dyrek­tor przed­szko­la zawie­ra z rodzi­ca­mi umo­wę doty­czą­cą zasad świad­cze­nia usłu­gi edu­ka­cyj­nej na jeden rok przed­szkol­ny. 6. Przed­szko­le stwa­rza moż­li­wość ubez­pie­cze­nia gru­po­we­go wycho­wan­ków. Koszt takie­go ubez­pie­cze­nia pokry­wa rodzic (opie­kun prawny )
Rodzi­ce wychowanków
§ 29
1. Do pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków rodzi­ców dziec­ka należy:
a. prze­strze­ga­nie niniej­sze­go statutu,

b. przy­pro­wa­dza­nie i odbie­ra­nie dziec­ka z pla­ców­ki oso­bi­ście lub przez upo­waż­nio­ną przez nich oso­bę zapew­nia­ją­ca dziec­ku peł­ne bezpieczeństwo,

c. ter­mi­no­we uisz­cza­nie opła­ty za pobyt dziec­ka w przedszkolu,powiadomienie dyrek­to­ra na piśmie o rezy­gna­cji z przed­szko­la za dwu­ty­go­dnio­wym wypo­wie­dze­niem ze skut­kiem na koniec następ­ne­go  miesiąca.

d. infor­mo­wa­nie o przy­czy­nach nie­obec­no­ści dziec­ka w pla­ców­ce, nie­zwłocz­ne zawia­da­mia­nie o zatru­ciach pokar­mo­wych i cho­ro­bach zakaź­nych, dostar­cza­nie zaświad­cze­nia lekar­skie­go stwier­dza­ją­ce­go moż­li­wość powro­tu dziec­ka do pla­ców­ki po każ­dej cho­ro­bie dziecka

e. współ­dzia­ła­nie z nauczy­cie­la­mi w celu sku­tecz­ne­go oddzia­ły­wa­nia wycho­waw­cze­go na dziec­ko i okre­śla­nia dro­gi jego indy­wi­du­al­ne­go rozwoju,

f. ubez­pie­cze­nie dziec­ka uczęsz­cza­ją­ce­go do przed­szko­la od następstw nie­szczę­śli­we­go wypadku.

2. Rodzi­ce mają pra­wo do: a. zapo­zna­nia się z pla­nem dzia­łań edu­ka­cyj­nych na dany rok szkol­ny oraz pla­nem pra­cy w danym oddziale,

b. rze­tel­nej infor­ma­cji na temat postę­pów, suk­ce­sów i nie­po­wo­dzeń dziecka,

c. porad i wska­zó­wek od nauczy­cie­li i spe­cja­li­stów w roz­po­zna­wa­niu przy­czyn trud­no­ści wycho­waw­czych oraz w zakre­sie dobo­ru metod udzie­la­nia dziec­ku pomocy,

d. prze­ka­zy­wa­nia nauczy­cie­lo­wi oraz dyrek­to­ro­wi opi­nii na temat pra­cy przedszkola,

3. Współ­pra­ca rodzi­ców z przed­szko­lem odby­wa się w nastę­pu­ją­cych formach:

a. zebrań grupowych,

b. kon­sul­ta­cji i roz­mów indy­wi­du­al­nych z dyrek­to­rem lub nauczycielem,

c. peda­go­gi­za­cji rodziców,

d. kąci­ków dla rodziców,

e. zajęć otwar­tych, wspól­nych imprez połą­czo­nych z pre­zen­ta­cją umie­jęt­no­ści dzieci,

f. spo­tkań inte­gra­cyj­nych, festy­nów rodzin­nych, wycie­czek tury­stycz­nych itp.

g. i innych

§ 30

Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi w celu wymia­ny infor­ma­cji bie­żą­cych oraz dys­ku­sji na tema­ty wycho­waw­cze orga­ni­zo­wa­ne są w przed­szko­lu zgod­nie z har­mo­no­gra­mem współpracy.

§ 31

Rodzi­ce za szcze­gól­ne zaan­ga­żo­wa­nie i wspie­ra­nie pra­cy przed­szko­la mogą otrzy­mać na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go list z podzię­ko­wa­nia­mi od dyrek­to­ra i kadry peda­go­gicz­nej. Roz­dział VII Posta­no­wie­nia końcowe

§ 32

1. Sta­tut obo­wią­zu­je wszyst­kich człon­ków spo­łecz­no­ści przed­szkol­nej: dzie­ci, nauczy­cie­li, rodzi­ców, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji i obsługi.

2. Sta­tut nada­je przed­szko­lu organ pro­wa­dzą­cy lub dyrek­tor. On też jest wład­ny wpro­wa­dzać zmia­ny w jego treści.

3. Wszel­kie zmia­ny sta­tu­tu wyma­ga­ją for­my pisem­nej i poda­nia do wia­do­mo­ści pra­cow­ni­kom nie póź­niej niż na 3 dni przez wej­ściem w życie.

4. Dla zapew­nie­nia zna­jo­mo­ści Sta­tu­tu przez wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych usta­la się:

a) udo­stęp­nie­nie Sta­tu­tu poprzez Dyrek­to­ra Przed­szko­la w biu­rze Dyrektora,

b) opu­bli­ko­wa­nie na stro­nie inter­ne­to­wej przed­szko­la (dla rodzi­ców i innych osób zain­te­re­so­wa­nych), lub prze­sła­nie zain­te­re­so­wa­nym na adres e- mail.

§ 33
1. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szym sta­tu­tem mają zasto­so­wa­nie odpo­wied­nie prze­pi­sy Kodek­su Pra­cy i Kodek­su Cywilnego.
2. Niniej­szy sta­tut wcho­dzi w życie z dniem 1 lute­go 2017r.
3. Z dniem wej­ścia w życie niniej­sze­go sta­tu­tu tra­ci moc dotych­czas obo­wią­zu­ją­cy statut.

Organ pro­wa­dzą­cy przedszkole/dyrektor
Ange­li­ka Dąbek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzisiaj jest
Niedziela

16 stycznia 2022

Dzisiaj imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi