O nas

 

Co nas wyróżnia

PRZYJAZNA I RODZINNA  ATMOSFERA

Pełna cie­pła , spo­koju i zro­zu­mie­nia atmos­fera. Indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dej pocie­chy, które zapewni każ­demu dziecku dobre pozna­nie przez wycho­waw­czy­nie jego moż­li­wo­ści i potrzeb w celu wspo­ma­ga­nia pra­wi­dło­wego wszech­stron­nego rozwoju.

NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO

!!!!!!!!!!! Przed­szkole jest o pro­filu języka angielskiego !!!!!!!!!!!!

pro­wa­dzone przez spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie nauki angiel­skiego dla dzieci, oparte na nowo­cze­snej i spraw­dzo­nej meto­dzie dzięki któ­rej dzieci uczą się języka poprzez bez­po­śred­nie dzia­ła­nie i aktyw­ność fizyczną, koor­dy­nu­jac język instyk­tow­nie w wyniku fizycz­nych reak­cji ( śpie­wa­nia pio­se­nek, nauki wier­szy­ków, odgry­wa­nia sce­nek oraz zajęć pla­stycz­nych ), a nie mecha­nicz­nego powta­rza­nia zwrotów.


LOKALIZACJA  PRZEDSZKOLA

Przed­szkole Skrza­cik poło­żone jest w zaci­szu zie­leni, gdzie wrzawę mia­sta wesoło przy­ćmiewa śpiew pta­ków i szum drzew. Posiada prze­stronne sale dydak­tyczne, spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety, dużą salę rekre­acyjną oraz ogród z bez­piecz­nym pla­cem zabaw na tere­nie pla­cówki, salę kom­pu­te­rową, gabi­net logo­pe­dyczny oraz super salę gimnastyczną, salę do zajęć oraz do terapii integracji sensorycznej.

 


MŁODY, WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ PEDAGOGICZNY

pełen tro­ski i odda­nia, który w szcze­gól­no­ści zadba o to aby Pań­stwa dzieci czuły się w naszym przed­szkolu bez­pieczne i rado­sne.W skład zatrudnionego personelu wchodzą : pedagog , psycholog dziecięcy , logopeda , neurologopeda  , terapeuta integracji sensorycznej, pedagog terapeuta ,nauczyciel  terapeuta i diagnosta spektrum autyzmu nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz personel pomocniczy.


 

Nasze kochane przedszkolaki
Nasze kochane przedszkolaki

 


Misja:

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom współ­cze­snych rodzi­ców i podej­mu­jąc wyzwa­nia przy­szło­ści, reali­zu­jąc sys­te­ma­tyczne pro­cesy dydak­tyczno– wycho­waw­cze wspo­ma­ga­jące natu­ralny roz­wój dzieci, roz­wi­ja­jące wro­dzone pre­dys­po­zy­cje do rado­snego odkry­wa­nia i pozna­wa­nia świata oraz drze­miące w nich talenty, dosto­so­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb i odpo­wied­nio dobra­nych grup wie­ko­wych: dba­jąc o nie­zwy­kłą atmos­ferę, przy­jaźni cie­pła i zro­zu­mie­nia, uzna­jąc zabawę za naj­lep­szą formę spon­ta­nicz­nej i twór­czej aktyw­ności poznaw­czej młodego czło­wieka pra­gniemy dać Pań­stwa dzie­ciom jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do dal­szej edu­ka­cji i całego życia.

 


Wycho­wan­ko­wie opusz­cza­jący nasze przed­szkole są nie tylko wypo­sa­żeni w odpo­wied­nią wie­dzę i umie­jęt­no­ści, ale także są życz­li­wie nasta­wieni do świata i do ludzi, pełni opty­mi­zmu, pogody ducha, potra­fiący radzić sobie w róż­nych sytu­acjach i umie­jęt­nie roz­wią­zy­wać kon­flikty. Są pełni wiary we wła­sne moż­li­wo­ści i znają swoją war­tość. Dla­tego też stale uak­tu­al­niamy naj­istot­niej­sze kwe­stie o które trzeba zadbać przede wszyst­kim, chcąc zapew­nić jak naj­więk­szy poziom ofe­ro­wa­nych usług edukacyjno-wychowawczych i zdo­być uzna­nie wśród rodzi­ców dla któ­rych decy­zja o wybo­rze przed­szkola jest sprawą prio­ry­te­tową, mającą zapew­nić ich dzie­ciom roz­wój i powo­dze­nie w dal­szej edu­ka­cji oraz całym życiu.
Chcemy, by każdy przedszkolak SKRZACIKA:
– poznał swoje możliwości,
– nauczył się podstaw społecznego życia w grupie,
– dawał sobie radę w różnych sytuacjach problemowych,
– stopniowo osiągał coraz wyższy stopień samodzielności, zarówno w samoobsłudze jak   i  sposobie rozumowania,
– został najlepiej przygotowany do szkoły podstawowej,
– zdobył jak najwyższe kompetencje językowe.

Rekrutacja Tel. +48 886 325 112
Rekrutacja trwa cały rok, również w wakacje! Od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 do wyczerpania miejsc. Liczona jest kolejność złożenia karty zgłoszeniowej. Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola są dostępne do pobrania w sekretariacie przedszkola.

Adaptacja
Przekroczenie progu przedszkola to etap przełomowy nie tylko dla naszych dzieci, ale i dla nas nauczycieli. Pierwsze dni, czasem tygodnie, w których nasz maluszek utożsamia się z nową rolą przedszkola, wiąże się z ogromnym stresem odreagowywanym najczęściej płaczem. Dlatego ważne jest, by jak najwcześniej pozwolić na stworzenie więzi między dzieckiem a nauczycielem, ograniczając towarzyszący strach przed rozstaniem do minimum. Uczestnictwo w dniach adaptacyjnych pozwala zarówno dzieciom, jak i nam samym poznać nowe środowisko. Nasza pociecha ma czas na zaznajomienie się z naszymi przestrzeniami, ciociami i wytworzenie przyjemnej atmosfery. Dajemy jej czas na „wdrożenie się” w nową społeczność, by ten pierwszy krok kojarzony był z dobrą zabawą a nie łzami…
Kochani rodzice, by ułatwić dziecku adaptację:
– racjonalnie podejmujcie decyzje,
– pozytywnie mówcie o przedszkolu i osobach, jakie tam spotyka,
– pozwólcie dziecku poznać jego miejsce zabaw,
– umożliwiajcie dziecku kontakt z innymi dziećmi,
– pozwólcie dziecku być samodzielnym,
– dajcie dziecku możliwość przebywać z innymi dorosłymi bez mamy,
– dajcie dziecku czas, by mogło przyzwyczaić się do przedszkola,
– ustalcie jakieś reguły i bądźcie konsekwentni w ich przestrzeganiu,
– akceptujcie dziecko i wspierajcie, kiedy tego potrzebuje,
– nie przedłużajcie rozstania- dziecko przestanie płakać,
– poświęcajcie dziecku swój wolny czas,
– urozmaicajcie dziecku czas w domu.
Adaptacje utrudniają:
– niepewność decyzji,
– brak zaufania do placówki, personelu,
– wyrzuty sumienia, niepokój, lęk,
– nieznajomość placówki,
– traktowanie dziecka przedmiotowo,
– brak doświadczeń społecznych z innymi dorosłymi i dziećmi,
– nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,
– „rzucanie na głęboką wodę”- pełen wymiar godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
– straszenie przedszkolem, ciociami w przedszkolu
– pośpiech, zdenerwowanie, spóźnianie się, brak czasu dla dziecka,
– brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie.
ZDROWIE
Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci.
W przypadku przyprowadzenia do Przedszkola chorego dziecka, dbając o dobro i zdrowie wszystkich przedszkolaków, nauczyciel/ dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia chorego dziecka/. Po przebytej chorobie zakaźnej lub pasożytniczej , dziecko przyjęte jest do Przedszkola po dostarczeniu przez rodziców zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest już zdrowe i może uczestniczyć w zajęciach z innymi dziećmi.
W przypadku otrzymania potwierdzonej informacji o pojawieniu się choroby zakaźnej lub u jakiegokolwiek dziecka w naszym Przedszkolu, wszyscy rodzice zostaną poinformowani.

REGULAMIN „SKRZACIKÓW”
1. W przedszkolu wzajemnie szanujemy swoje prawa.
2. Każdy przedszkolak ma prawo o indywidualnego traktowania i poszanowania godności osobistej.
3. Dzieci mają możliwość przynoszenia swoich ulubionych zabawek .
4. Prosimy o nie przynoszenie zabawek o charakterze militarnym.
5. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godziny 9:00.
6. Rodzic/ Opiekun osobiście powierza Dziecko opiece wychowawcy.
7. Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola Rodzic/ Opiekun odpowiada za jego bezpieczeństwo.
8. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców/ Opiekunów lub/i osoby przez nich pisemnie upoważnione.
9. W sytuacjach trudnych wymagana jest współpraca Rodzica/Opiekuna z wychowawcą i specjalistami przedszkola.
10. W razie potrzeby możliwy jest indywidualny kontakt z dyrekcją przedszkola po uprzednim umówieniu spotkania.
11. Ze względów epidemiologicznych do przedszkola mogą przychodzić tylko zdrowe dzieci.
12. W przedszkolu i w żłobku nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw.
13. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, po informacji telefonicznej z przedszkola, Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do wcześniejszego odebrania dziecka z placówki.

14. Rodzice mają obowiązek terminowo dokonywać opłaty za pobyt dziecka w placówce , jak również powiadomić dyrektora na piśmie o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca .

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Na początku 2015r/styczeń-luty/ w naszym przedszkolu została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna  Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z treścią uzyskanej oceny na stronie internetowej Lubelskiego Kuratora Oświaty http://www.seo2.npseo.pl/reports/1001090078145.pdf

Statut Niepublicznego Przedszkola „SKRZACIK”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ogólnodostępnej placówki oświatowej zwanej w dalszej części przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:

Niepubliczne Przedszkole „SKRZACIK”
2. Przedszkole może używać nazwy skróconej: Niepubliczne Przedszkole „SKRZACIK”
3. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem:

20-386 Lublin
ul. F. Strojnowskiego 10A
4. Osobą prowadzącą przedszkole jest:

Angelika Dąbek zamieszkała: 20-386 Lublin ul. F. Strojnowskiego 10
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.

§ 2
Przedszkole działa na podstawie :
1. ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r., art. 82-90 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 26.06.1974r., Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)
3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.)
4. niniejszego statutu.

§ 3
Ilekroć w statucie jest mowa o placówce/przedszkolu należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „SKRZACIK”
Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
§ 4
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydawanych na jej podstawie.
§ 5
Do głównych zadań statutowych przedszkola należy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
2) sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce oraz zajęć organizowanych poza placówką,
3) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
4) umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,
5) współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju i wychowania dzieci,
6) przygotowania dzieci do nauki w szkole.

§ 6
Realizując powyższe zadania przedszkole:
1) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
2) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,
3) rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra i zła,
4) kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu,
5) zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
6) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnie i fantazję dzieci,
8) tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

§ 7
Przedszkole zapewnia każdemu dziecku:
1) bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem,
2) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
3) możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie,
4) współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych,
5) diagnozowanie stanu rozwoju i w miarę potrzeb, wczesną interwencję specjalistów, poprzez współpracę z poradnią pedagogiczno – psychologiczną oraz zatrudnionymi specjalistami,
6) przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole,
7) wymagane przepisami warunki bhp i ppoż.

§ 8
1. Opieka sprawowana w przedszkolu odbywa się:

a) w atmosferze akceptacji, która pozwala stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
b) w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, z uwzględnieniem panujących w przedszkolu warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w opracowywanych co roku planach pracy.

Rozdział III
Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 9
Wewnętrznymi organami przedszkola są
1) osoba prowadząca, pełniąca funkcję dyrektora przedszkola
2) kadra pedagogiczna

§ 10
1. Do kompetencji i zadań organu prowadzącego przedszkole należy:
a) nadawanie statutu przedszkola i zapoznanie z nim pracowników i rodziców;
b) sprawowanie kontroli nad finansami przedszkola,
c) określanie czasu pracy oddziałów przedszkolnych.
2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników.
3. Dyrektor Przedszkola:
a) może udzielić pełnomocnictwa innej osobie fizycznej do reprezentowania Przedszkola na zewnątrz oraz kierowania bieżącą działalnością Przedszkola,
b) powołuje wicedyrektora oraz ustala jego zakres obowiązków.
c) zatwierdza wnioski wicedyrektora w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników
4. Zadania Dyrektora Przedszkola:
a) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
b) dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
c) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
d) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
e) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich bezpieczeństwo,
f) możliwość dokonywania zmian w statucie Przedszkola,
g) ustalanie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola.
h) kierowanie bieżącą działalnością pedagogiczną placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
i) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
j) koordynowanie opieki nad dziećmi,
k) przygotowuje dokumentację stanowiącą podstawę organizacji pracy w placówce,
l) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego,
m) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej dotyczącej nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n) współdziała z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola oraz instytucjami lokalnego środowiska.
5. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w przypadku, kiedy nie ma możliwości rozwiązania umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami/opiekunami w sytuacjach:
a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu lub podważania dobrego imienia przedszkola, braku możliwości spełnienia przez przedszkole oczekiwań rodziców;
b) zalegania ponad miesiąc z zapłatą za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad jeden miesiąc bez podania przyczyny.
6. W sytuacji, kiedy umowa cywilno – prawna zostaje skutecznie rozwiązana, dyrektor nie podejmuje decyzji administracyjnej o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków. W momencie zakończenia obowiązywania umowy dziecko przestaje być równocześnie przedszkolakiem i ustaje stosunek administracyjny pomiędzy dzieckiem a przedszkolem.

§ 11
1. W przedszkolu funkcjonuje Kadra Pedagogiczna. W skład kadry pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele i dyrektor.
2. Kadra pedagogiczna może spotykać się na wspólnych zebraniach i omawiać sprawy dotyczące wychowanków i bieżącej działalności przedszkola.
3. Spotkania Kadry Pedagogicznej mogą być zwołane z inicjatywy dyrektora lub innego członka kadry. Zwołujący spotkanie jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków kadry pedagogicznej o planowanym spotkaniu wykorzystując dostępne środki np. e-mailem lub pisemnie.
4. Ze spotkań Kadry Pedagogicznej sporządzane są notatki, które przechowywane są przez jeden rok i po tym czasie podlegają likwidacji.

Rozdział IV
Organizacja placówki
§ 12
1. Niepubliczne Przedszkole „SKRZACIK” jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, mogą być uruchomione oddziały w innych budynkach.
2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 20 dzieci, a liczba zapisanych do oddziału może być zwiększona według potrzeb.
4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, który współpracuje z nauczycielem zmieniającym.
5. Praca psychodydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

§ 13
1. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
2. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych określa każdorazowo dyrektor.
3. Dzieci na wniosek rodziców, prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców / prawnych opiekunów / kosztów zajęć dodatkowych.
5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

§ 14
Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich
możliwości.

§ 15
1. Dzieci maja możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt w ogrodzie.
3. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
4. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 16
1. Szczegółowa organizacja wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest zawarta w dokumentacji organizacyjnej placówki, która określa:
a) liczbę miejsc w placówce,
b) planowaną liczbę wychowanków przedszkola,
c) liczbę dzieci zapisanych do placówki,
d) liczbę oddziałów,
e) czas pracy oddziałów,
f) liczbę pracowników,
g) czas pracy pracowników.
2. Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla niego szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 17
1. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
a) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
b) pomieszczenia biurowe,
c) szatnię,
d) szatnię dla personelu,
e) pokój logopedy,
f) ogród.
2. Przedszkole zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych i ogrodu.

§ 18
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok / możliwa jest 2 tygodniowa przerwa na wykonanie prac remontowych/ . Czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00 dla dzieci zapisanych na pobyt całodzienny;
2. Terminy przerw w działalności przedszkola ustala dyrektor przedszkola.
3. Dzienne godziny pracy placówki dla dzieci zapisanych na pobyt krótszy ustala dyrektor przedszkola.
4. Możliwość wydłużenia czasu pracy przedszkola konsultowana jest z rodzicami. Jeżeli istnieje taka potrzeba, przedszkole pracuje dłużej, przy wniesieniu dodatkowych opłat. Należy zgłosić minimum 15 dzieci, które będą korzystały z wydłużonego pobytu w ciągu tygodnia lub w sobotę.
5. W sytuacjach wyjątkowych dzieci mogą tworzyć grupę łączoną z dziećmi z innych grup.
6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala
dyrektor.

§ 19
1. Działalność placówki finansowana jest z następujących źródeł:
a. dotacji Urzędu Miasta Lublin,
b. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
c. przedszkole może otrzymywać darowizny oraz środki przeznaczone przez organ prowadzący,
d. innych funduszy.
2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 20
1. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, składająca się z opłaty stałej, opłaty za wyżywienie oraz opłaty za zajęcia dodatkowe określa dyrektor przedszkola.
2. Rodzicom zapisującym do przedszkola dwoje i więcej dzieci  przysługuje zniżka w wysokości 50% opłaty stałej na każde kolejne dziecko  (zniżki nie sumują się).
3. Dyrektor na wniosek rodziców może zwolnić z opłaty stałej (czesnego) za przedszkole w szczególnie trudnych i uzasadnionych przypadkach.
4. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.
5. Zmniejszenie opłaty stałej o 50% za dany miesiąc może nastąpić na wniosek rodziców w przypadku np. choroby dziecka lub innej uzasadnionej sytuacji, kiedy dziecko przez cały miesiąc nie uczęszcza na zajęcia. Wniosek taki powinien być złożony najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem miesiąca poprzedzającego nieobecność dziecka.
6. Placówka zapewnia dzieciom możliwość skorzystania z wyżywienia.
7. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej określa dyrektor.
a) w przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna opłata za wyżywienie za każdy dzień nieobecności w placówce, wówczas kiedy nieobecność zostanie zgłoszona do godz. ustalonej przez dyrektora.
b) opłaty od rodziców pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca z góry w sekretariacie placówki lub bezpośrednio na konto przedszkola.
8. Odliczenia opłat za posiłki podlegające zwrotowi są sumowane na koniec każdego miesiąca i kwota ta jest odliczana w następnym miesiącu lub zwracana bezpośrednio rodzicom w przypadku rozwiązania umowy.
9. Placówka może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych.

Rozdział V
Nauczyciele i pracownicy przedszkola
§ 21
1. W przedszkolu są zatrudnieni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. W miarę potrzeb może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Zakres obowiązków dla wicedyrektora ustala dyrektor przedszkola.
2. Pracownicy są zatrudniani zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
3. Każdemu pracownikowi dyrektor przedszkola ustala przydział zadań. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala dyrektor przedszkola.

Obowiązki te są zawarte w dokumencie zwanym „zakres obowiązków służbowych”. Podpisany przez dyrektora i pracownika dokument przechowywany jest w teczce akt osobowych pracownika.
4. Zasady organizacji pracy pracowników określa regulamin pracy.
5. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
6. Placówka nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 22
1. Pracownicy administracji i obsługi zapewniają:
a. sprawne funkcjonowanie placówki,
b. utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
c. współdziałanie z nauczycielkami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

§ 23
1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 24
1. Nauczyciel ma prawo do:
a. tworzenia i realizowania autorskich programów, za zgodą dyrektora,
b. decydowania o środkach dydaktycznych takich jak karty pracy i stosowanych metodach oraz środkach dydaktycznych,
c. korzystania z merytorycznej i metodycznej pomocy dyrektora, kadry pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych
2. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują indywidualny kontakt z rodzicami w celu:
a. poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
b. udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych,
c. udzielania informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
d. włączania rodziców w działalność placówki.
3. Informacji na temat dziecka udziela nauczyciel, tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

§ 25
Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka.

Rozdział VI
Wychowankowie przedszkola
§ 26
1. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
2. Dzieci w placówce mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności:
a) akceptacji takim jakie jest; b) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; c) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju; d) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; e) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy; f) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw. g) posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić. h) badania i eksperymentowania. i) doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa. j) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia. k) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”. l) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb. m) zdrowego jedzenia. 3. Dzieci mają obowiązek 1) przestrzegać zawartych umów; 2) dbać i szanować swoją i cudzą własność; 3) dbać o swój wygląd i estetykę ubrania; 4) nie krzywdzić siebie i innych; 5) nie urządzać niebezpiecznych zabaw; 6) nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie; 7) postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia). § 27 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. 2.Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną, która w przypadku wątpliwości co do jej tożsamości może zostać wylegitymowana. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę. §28 1. Warunkiem rozpatrzenia prośby o przyjęcie dziecka do przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia dziecka. Karty zgłoszenia można składać przez cały rok. Karty zgłoszenia dziecka będą rozpatrywane w kolejności pojawiania się wolnych miejsc. 2. Warunkiem rozpatrzenia prośby o przyjęcie dziecka w czasie rekrutacji na nowy rok szkolny jest złożenie karty zgłoszenia dziecka oraz wpłacenie wpisowego w kwocie ustalonej przez dyrektora Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola składane są na każdy rok przedszkolny W przypadku rezygnacji rodziców z usług świadczonych przez przedszkole z przyczyn nie dotyczących przedszkola, wpisowe nie podlega zwrotowi. 3. Placówka przeprowadza rekrutację przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Podczas rekrutacji sporządza się: kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, która jest jednocześnie umową o świadczenie usług opiekuńczo – edukacyjnych. 4. Nie przyprowadzenie dziecka do placówki w terminie 14 dni od daty podanej na karcie zgłoszenia skutkuje rozwiązaniem umowy . 5. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi edukacyjnej na jeden rok przedszkolny. 6. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic (opiekun prawny )
Rodzice wychowanków
§ 29
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a. przestrzeganie niniejszego statutu,

b. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,

c. terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,powiadomienie dyrektora na piśmie o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego  miesiąca.

d. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, dostarczanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość powrotu dziecka do placówki po każdej chorobie dziecka

e. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,

f. ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do przedszkola od następstw nieszczęśliwego wypadku.

2. Rodzice mają prawo do: a. zapoznania się z planem działań edukacyjnych na dany rok szkolny oraz planem pracy w danym oddziale,

b. rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka,

c. porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w zakresie doboru metod udzielania dziecku pomocy,

d. przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola,

3. Współpraca rodziców z przedszkolem odbywa się w następujących formach:

a. zebrań grupowych,

b. konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrektorem lub nauczycielem,

c. pedagogizacji rodziców,

d. kącików dla rodziców,

e. zajęć otwartych, wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci,

f. spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, wycieczek turystycznych itp.

g. i innych

§ 30

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji bieżących oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie z harmonogramem współpracy.

§ 31

Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list z podziękowaniami od dyrektora i kadry pedagogicznej. Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 32

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

2. Statut nadaje przedszkolu organ prowadzący lub dyrektor. On też jest władny wprowadzać zmiany w jego treści.

3. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 3 dni przez wejściem w życie.

4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) udostępnienie Statutu poprzez Dyrektora Przedszkola w biurze Dyrektora,

b) opublikowanie na stronie internetowej przedszkola (dla rodziców i innych osób zainteresowanych), lub przesłanie zainteresowanym na adres e- mail.

§ 33
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017r.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący statut.

Organ prowadzący przedszkole/dyrektor
Angelika Dąbek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzisiaj jest
Pi?tek

30 lipca 2021

Dzisiaj imieniny: Julity, Piotra, Aldony
. . . Czytaj wi?cej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.