Zajęcia dodatkowe

OPŁATY:

CZESNE w przedszkolu — 400 zł/miesiąc
Stawka dzienna żywie­niowa wynosi — 13 zł

 

W ramach czesnego:

 ‑Przed­szko­le zapewnia : :

• zaję­cia rucho­we na sali gimnastycznej
• nowo­cze­sny plac zabaw, sprzęt do zabaw, basen z pla­sti­ko­wymi kulkami
• zaję­cia ze śpiewu
• zaję­cia plastyczne
• zaję­cia komputerowe
• zaję­cia doty­czące wcze­snego wspo­ma­ga­nia roz­woju dziecka
• gim­na­styka korekcyjna
• zaję­cia dydaktyczne

  • język angiel­ski
  • chro­mo­te­ra­pia

 

Zaję­cia dodatkowe:

Ryt­mika

1 raz w tygo­dniu opła­ta 50 zł za miesiąc

Taniec

1 raz w tygo­dniu opła­ta 50 zł za miesiąc

Logo­pe­dia

zaję­cia indy­wi­du­alne 30 min , opła­ta 50 zł za 1 seans

Robotyka/zajęcia konstruktorskie ‑lego/

1 raz w tygo­dniu-100zł za miesiąc

Integracja sensoryczna

1 raz w tyg opła­ta 50 zł za miesiąc

Trening umiejętności społecznych

1 raz w tyg opła­ta 50 zł za miesiąc

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

1 raz w tyg opła­ta 50 zł za miesiąc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzisiaj jest
Niedziela

4 czerwca 2023

Dzisiaj imieniny: Kwiryny, Franciszka
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi