Zajęcia dodatkowe

OPŁATY:

CZESNE w przedszkolu — 300 zł/miesiąc
Stawka dzienna żywie­niowa wynosi — 11 zł

 

W ramach czesnego:

 -Realizowanie zadań wynikających z podstawy progamowej  :

• zaję­cia ruchowe na sali gim­na­stycz­nej
• nowo­cze­sny plac zabaw, sprzęt do zabaw, basen z pla­sti­ko­wymi kul­kami
• zaję­cia ze śpiewu
• zaję­cia pla­styczne
• zaję­cia kom­pu­te­rowe
• zaję­cia doty­czące wcze­snego wspo­ma­ga­nia roz­woju dziecka
• gim­na­styka korek­cyjna
• zaję­cia dydaktyczne

  • język angielski
  • chromoterapia

 

Zaję­cia dodatkowe:

Ryt­mika

1 raz w tygodniu

opłata 50 zł za miesiąc

Taniec

1 raz w tygodniu

opłata 50 zł za miesiąc

Logo­pe­dia

zaję­cia indy­wi­du­alne 30 min

opłata 50 zł za 1 seans

Karate 

1 raz w tygodniu

opłata 50 zł za miesiąc

Szachy -50zł/ 1 raz w tyg.

Integracja sensoryczna -50zł/1 raz w tyg

Trening umiejętności społecznych-50zł/1 raz w tyg

Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe -50zł/1 raz w tyg

dodat­kowe opłaty za przy­ję­cia oko­licz­no­ściowe, wycieczki i teatrzyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzisiaj jest
Czwartek

21 pa?dziernika 2021

Dzisiaj imieniny: Urszuli, Hilarego, Jakuba
. . . Czytaj wi?cej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.