Aktualności

Infor­ma­cja
Opła­ty za okres obej­mu­ją­cy cza­so­we zamknię­cie żłob­ka i przed­szko­la  zgod­nie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 26 mar­ca 2021 r

W związ­ku z licz­ny­mi pyta­nia­mi, któ­re przy poprzed­nich ogra­ni­cze­niach funk­cjo­no­wa­nia form opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3 zada­wa­ły zarów­no pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce insty­tu­cje opie­ki, jak rów­nież przez rodzi­ce, w zakre­sie obo­wiąz­ku pono­sze­nia opła­ty w cza­sie zamknię­cia żłob­ka, klu­bu dzie­cię­ce­go lub punk­tu opie­ki świad­czo­nej przez dzien­ne­go opie­ku­na, uprzej­mie infor­mu­ję, że Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów w kwiet­niu 2020 roku wyra­ził sta­no­wi­sko, w któ­rym wska­zał, że w obec­nej, wyjąt­ko­wej sytu­acji każ­dy przy­pa­dek nale­ży oce­niać odręb­nie — stro­ny umo­wy muszą się zasta­no­wić  i poro­zu­mieć, jak będą roz­li­czać kosz­ty cze­sne­go, by spra­wie­dli­wie roz­ło­żyć kon­se­kwen­cje tej nie­prze­wi­dzia­nej sytu­acji na obie stro­ny. W oce­nie UOKiK dopusz­czal­ność pobie­ra­nia cze­sne­go w peł­nej wyso­ko­ści za czas, kie­dy dzie­ci w ogó­le nie prze­by­wa­ją w pla­ców­ce, jest wąt­pli­wa – na przy­kład opła­ty za wyży­wie­nie, czy zaję­cia dodat­ko­we nie powin­ny być pobie­ra­ne. Nale­ży pamię­tać, że co do zasa­dy kon­su­ment powi­nien pono­sić opła­ty wyłącz­nie w wyso­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej uza­sad­nio­nym kosz­tom pono­szo­nym przez pla­ców­kę, któ­re są nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia cią­gło­ści jej funk­cjo­no­wa­nia. Z jed­nej stro­ny wła­ści­cie­le żłob­ków powin­ni mieć na uwa­dze, że de fac­to opie­kę nad dzieć­mi w tym cza­sie spra­wu­ją rodzi­ce, z dru­giej zaś rodzi­ce powin­ni uwzględ­nić, że żło­bek musi być bez prze­rwy utrzy­my­wa­ny, żeby po okre­sie epi­de­mii dzie­ci mogły do nie­go wrócić.

Doro­ta Gierej

Zastęp­ca Dyrektora

Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Rodzinne

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
War­sza­wa, dnia 26 mar­ca 2021 r.
Poz. 560
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 26 mar­ca 2021 r.
w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia form opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3 w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19
Na pod­sta­wie art. 6a usta­wy z dnia 4 lute­go 2011 r. o opie­ce nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) zarzą­dza się, co następuje:
§ 1. 1. W okre­sie od dnia 27 mar­ca 2021 r. do dnia 11 kwiet­nia 2021 r. na obsza­rze kra­ju ogra­ni­cza się funk­cjo­no­wa­nie żłob­ków, klu­bów dzie­cię­cych i dzien­nych opiekunów.
2. Ogra­ni­cze­nie funk­cjo­no­wa­nia form opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3, o któ­rym mowa w ust. 1, pole­ga na zawie­sze­niu spra­wo­wa­nia opie­ki oraz pro­wa­dze­nia zajęć opie­kuń­czo-wycho­waw­czych i edukacyjnych.
3. Dyrek­tor żłob­ka, oso­ba kie­ru­ją­ca pra­cą klu­bu dzie­cię­ce­go lub dzien­ny opie­kun, na wnio­sek rodzi­ców dzie­ci, którzy:
1) są zatrud­nie­ni w pod­mio­tach wyko­nu­ją­cych dzia­łal­ność leczniczą,
2) reali­zu­ją zada­nia doty­czą­ce koor­dy­na­cji ratow­nic­twa medycznego,
3) reali­zu­ją zada­nia publicz­ne w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19,
4) peł­nią służ­bę w jed­nost­kach zapew­nia­ją­cych bez­pie­czeń­stwo i porzą­dek publiczny,
5) wyko­nu­ją dzia­ła­nia ratownicze,
6) są zatrud­nie­ni w jed­nost­kach orga­ni­za­cyj­nych pomo­cy spo­łecz­nej w rozu­mie­niu art. 6 pkt 5 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrud­nie­ni w ogrze­wal­niach i noc­le­gow­niach, o któ­rych mowa w art. 48a usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy społecznej,
8) są zatrud­nie­ni w pla­ców­kach zapew­nia­ją­cych cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku, o któ­rych mowa w art. 67 i art. 69 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy społecznej,
9) są zatrud­nie­ni w pla­ców­kach opie­kuń­czo-wycho­waw­czych, regio­nal­nych pla­ców­kach opie­kuń­czo-tera­peu­tycz­nych oraz w inter­wen­cyj­nych ośrod­kach preadopcyjnych,
10) są zatrud­nie­ni w for­mach opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3,
11) są zatrud­nie­ni w jed­nost­kach sys­te­mu oświa­ty, o któ­rych mowa w art. 2 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Pra­wo oświa­to­we (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i reali­zu­ją zada­nia na tere­nie tych jednostek
– mają obo­wią­zek zapew­nić opie­kę oraz zaję­cia opie­kuń­czo-wycho­waw­cze i edu­ka­cyj­ne odpo­wied­nio w żłob­ku, klu­bie dzie­cię­cym lub przez dzien­ne­go opie­ku­na, do któ­rych uczęsz­cza­ją te dzieci.
1) Mini­ster Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej kie­ru­je dzia­łem admi­ni­stra­cji rzą­do­wej – rodzi­na, na pod­sta­wie § 1 ust. 2 pkt 1 roz­po­rzą­dze­nia Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 6 paź­dzier­ni­ka 2020 r. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go zakre­su dzia­ła­nia Mini­stra Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo-łecz­nej (Dz. U. poz. 1723).

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y …………………………………., rodzic ……………………………..…., oświad­czam, że jestem osobą:

 • zatrud­nio­ną w pod­mio­cie wyko­nu­ją­cym dzia­łal­ność lecz­ni­czą, lub
 • reali­zu­ją­cą zada­nia doty­czą­ce koor­dy­na­cji ratow­nic­twa medycz­ne­go, lub
 • reali­zu­ją­cą zada­nia publicz­ne w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, lub
 • peł­nią­cą służ­bę w jed­no­st­ce zapew­nia­ją­cej bez­pie­czeń­stwo i porzą­dek publicz­ny, lub
 • wyko­nu­ją­cą dzia­ła­nia ratow­ni­cze, lub
 • zatrud­nio­ną w jed­no­st­ce orga­ni­za­cyj­nej pomo­cy spo­łecz­nej w rozu­mie­niu art. 6 pkt 5 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), lub
 • zatrud­nio­ną w ogrzewalni/noclegowni, o któ­rej mowa w art. 48a usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej, lub
 • zatrud­nio­ną w pla­ców­ce zapew­nia­ją­cej cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku, o któ­rej mowa w art. 67 lub art. 69 usta­wy dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej, lub
 • zatrud­nio­ną w pla­ców­ce opie­kuń­czo-wycho­waw­czej, regio­nal­nej pla­ców­ce opie­kuń­czo-tera­peu­tycz­nej lub w inter­wen­cyj­nym ośrod­ku pre­adop­cyj­nym, lub
 • zatrud­nio­ną w for­mie opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3, lub
 • zatrud­nio­ną w jed­no­st­ce sys­te­mu oświa­ty, o któ­rej mowa w art. 2 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Pra­wo oświa­to­we i reali­zu­ję zada­nia na tere­nie tych jednostek.

 

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie tej infor­ma­cji przez pod­miot pro­wa­dzą­cy insty­tu­cję opie­ki nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3 …………………………………………………………………..

oraz o udo­stęp­nie­nie jej orga­nom nad­zo­ru­ją­cym lub kon­tro­lu­ją­cym pra­cę tej insty­tu­cji opieki.

 

…………………………………

data i podpis

Kon­sul­ta­cje — indywidualne

na temat roz­wo­ju , zacho­wa­nia i postę­pów dziec­ka  prze­by­wa­ją­ce­go w żłob­ku lub przed­szko­lu moż­na uzy­skać w czwart­ki w godz. 16,30 do 17,30 po wcze­śniej­szym tele­fo­nicz­nym umó­wie­niu się . Logo­pe­da przyj­mu­je Rodzi­ców we wtor­ki i czwart­ki w godz. 17,00 do 17,30

Nr. Tel  886325112

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE W CZASIE PANDEMII

 1. Przed wej­ściem do pla­ców­ki umiesz­czo­ny został dozow­nik z pły­nem do dezyn­fek­cji rąk oraz instruk­cja dezyn­fek­cji. Dzie­ci odbie­ra­ne i prze­ka­zy­wa­ne są od i do rodzi­ca przez opiekuna/nauczyciela wyłącz­nie w drzwiach wej­ścio­wych do budyn­ku placówki.
 2. W momen­cie odbio­ru dziec­ka przez nauczyciela/opiekuna i w trak­cie poby­tu dziec­ka w pla­ców­ce tem­pe­ra­tu­ra cia­ła będzie moni­to­ro­wa­na. W przy­pad­ku pod­wyż­szo­nej tem­pe­ra­tu­ra powy­żej 37︒C dziec­ko będzie kie­ro­wa­ne do domu.
 3. Dzie­ci z obja­wa­mi cho­ro­bo­wy­mi (katar, kaszel itp.) nie będą przyj­mo­wa­ne do placówki.
 4. W przy­pad­ku infor­ma­cji rodzica/opiekuna o aler­gii u dziec­ka wyma­ga­ne jest zaświad­cze­nie od aler­go­lo­ga (katar sien­ny, dusz­no­ści itp.). Bez takie­go doku­men­tu dziec­ko nie zosta­nie przy­ję­te do placówki.
 5. Dla zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa gru­py dzie­ci będą liczy­ły do 12 osób. Jed­ną gru­pą przed­szkol­na będzie zaj­mo­wa­ła sie jed­na nauczy­ciel­ka pozo­sta­ją­ca bez zbęd­ne­go kon­tak­tu z pozo­sta­łym personelem.
 6. W przy­pad­ku wykry­cia u dziec­ka nie­po­ko­ją­cych obja­wów cho­ro­bo­wych, dziec­ko do cza­su przy­jaz­du rodzi­ca będzie prze­by­wa­ło w spe­cjal­nym do tego wyzna­czo­nym pomiesz­cze­niu (izo­lat­ka).
 7. W obec­nej sytu­acji pro­si­my o nie­przy­no­sze­nie ŻADNYCH domo­wych rze­czy dziec­ka w tym: zaba­wek, napoi itp.
 8. Wszyst­kie zabaw­ki uży­wa­ne przez dzie­ci będą regu­lar­nie dezynfekowane.
 9. Wszel­kie sprzę­ty i przed­mio­ty, któ­rych nie da się zde­zyn­fe­ko­wać zosta­ły usu­nię­te z sal.
 10. W cza­sie prze­zna­czo­nym na odpo­czy­nek leża­ki usta­wia­ne są z zacho­wa­niem dystan­su min. 4 m. Po leża­ko­wa­niu są dezynfekowane.
 11. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo dziec­ka w tym cza­sie rezy­gnu­je­my z mycia zębów w placówce.
 12. Dziec­ko powy­żej 4 roku życia z i do pla­ców­ki przy­cho­dzi w masecz­ce. Rodzic w momen­cie przy­pro­wa­dze­nia dziec­ka do pla­ców­ki zobo­wią­za­ny jest do zabra­nia maseczki.
 13. Ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo dzie­ci spa­ce­ry będą odby­wać się tyl­ko na tere­nie placówki.
 14. Sto­so­wa­nie przez pra­cow­ni­ków w celu bez­pie­czeń­stwa środ­ków ochro­ny oso­bi­stej (przy­łbi­ce, ręka­wicz­ki, fartuchy).
 15.  Dzie­ci przyprowadzane/odbierane są z pla­ców­ki tyl­ko przez oso­by zdrowe.
 16.  Zapew­nie­nie szyb­kiej komu­ni­ka­cji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 17. W przy­pad­ku awa­ryj­ne­go wej­ścia rodzi­ca na teren pla­ców­ki zobo­wią­za­ny on jest do obo­wiąz­ko­wej dezyn­fek­cji rąk, zakła­da­nia ręka­wi­czek i nosze­nia masecz­ki z zacho­wa­niem odpo­wied­nie­go dystan­su (min. 2 m) wobec innych osób.
 18. Regu­lar­ne mycie rąk przez dzie­ci wodą z mydłem szcze­gól­nie po przyj­ściu do pla­ców­ki, przed posił­ka­mi, po sko­rzy­sta­niu z toa­le­ty, po przyj­ściu ze świe­że­go powietrza.
 19. Moni­to­ro­wa­nie dezyn­fek­cji: zaba­wek, sprzę­tu, powierzch­ni doty­ko­wych (klam­ki, bla­ty, porę­cze) i wie­trze­nia sal.
 20. Umiesz­cze­nie tabli­cy infor­ma­cyj­nej z poda­niem nume­rów kon­tak­to­wych do: Powia­to­wej Sta­cji Sani­tar­no — Epi­de­mio­lo­gicz­nej i pogo­to­wia ratunkowego.

Indy­wi­du­al­na pro­ce­du­ra algo­rytm postępowania

Przy­ję­cie i odbiór dziec­ka do placówki 

Odby­wa się poprzez ode­bra­nie i odda­nie dziec­ka przez nauczyciela/opiekuna w drzwiach wej­ścio­wych do placówki.

Mie­rze­nie tem­pe­ra­tu­ry cia­ła dziecka.

Prze­bie­ra­nie dziec­ka przez nauczyciela/opiekuna

Mycie rąk

Wpro­wa­dze­nie dziec­ka na salę zabaw

 1. Pobyt dziec­ka w placówce.

Dosto­so­wa­nie ilo­ści dzie­ci do powierzch­ni sali

Orga­ni­zo­wa­nie zabaw, zajęć oraz posił­ków z zacho­wa­niem dystan­su mię­dzy dziećmi.

Leża­ko­wa­nie — zacho­wa­nie dystan­su pomię­dzy leżakami.

Udo­stęp­nie­nie zaba­wek, pomo­cy edu­ka­cyj­nych wyłącz­nie takich, któ­re moż­na umyć i zdezynfekować.

Dezyn­fek­cja ww przed­mio­tów 2 razy dzien­nie (zapis w kontrolce)

Wie­trze­nie sali w odstę­pach jed­nej godzi­ny (zapis w kontrolce)

Dzie­ci mają mie­rzo­na tem­pe­ra­tu­rę cia­ła co 2 godzi­ny (zapis w kontrolce)

Każ­da gru­pa dzie­ci prze­by­wa w oddziel­nej sali, korzy­sta z oddziel­nej toa­le­ty, ma sta­łe­go nauczy­cie­la (1 nauczyciel/opiekun na 12 dzie­ci), któ­ry uni­ka zbęd­nych oso­bi­stych kon­tak­tów z pozo­sta­łym per­so­ne­lem oraz rodzi­ca­mi dzieci.

 1. Eks­pe­dy­cja posiłków

Posił­ki spo­ży­wa­ne są oddziel­nie w każ­dej gru­pie dzieci.

Pomoc nauczy­cie­la dostar­cza posił­ki a odbie­ra je nauczyciel/opiekun, któ­ry czu­wa nad bez­piecz­ną i higie­nicz­ną konsumpcją.

Naczy­nia po spo­ży­ciu posił­ków zbie­ra nauczyciel/opiekun i prze­ka­zu­je je pomo­cy nauczyciela.

Pomoc nauczy­cie­la myje, wypa­rza naczy­nia w zmy­war­ce i wyparzaczu.

 1. Porząd­ko­wa­nie pomiesz­czeń — mycie:

Pod­ło­gi — płyn Ajax

Musz­le klo­ze­to­we i umy­wal­ki — Dome­stos, mlecz­ko Cif

Meble — Pronto

Zabaw­ki, sprzęt, pomo­ce dydak­tycz­ne — uni­wer­sal­ny spray do czysz­cze­nia L’abre vert multi-usages

Okna — płyn do mycia szyb Cif, Ajax

Ręcz­ni­ki papierowe

 1. Dezyn­fek­cja

Wszyst­kie pomiesz­cze­nia, zabaw­ki, sprzęt, pomo­ce dydak­tycz­ne dezyn­fe­ko­wa­ne są 2 razy dzien­nie środ­kiem do dezyn­fek­cji ETAPROBEN (zapis w kontrolce).

 1. Środ­ki ochro­ny oso­bi­stej pracownika
 • przy­łbi­ce ochronne,
 • ręka­wi­ce jednorazowe
 • far­tu­chy ochronne
 • dozow­ni­ki z pły­nem do dezyn­fek­cji rąk
 • ter­mo­me­try bez­do­ty­ko­we do mie­rze­nia cie­pło­ty ciała
 1. Wszy­scy pra­cow­ni­cy zapo­zna­li się z wytycz­ny­mi prze­ciw­e­pi­de­micz­ny­mi, zosta­li poin­stru­owa­ni jak postę­po­wać w przy­pad­ku zagro­że­nia i zaka­że­nia COVID-19.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19

 1. W przy­pad­ku poja­wie­nia się u dziec­ka nie­po­ko­ją­cych obja­wów cho­ro­bo­wych suge­ru­ją­cych zaka­że­nie, nauczyciel/opiekun nie­zwłocz­nie wypro­wa­dzi je do izo­lat­ki i poin­for­mu­je o tym dyrektora.
 2. Dyrek­tor kon­tak­tu­je się z rodzi­cem dziec­ka w celu zabra­nia go z placówki.
 3. Dziec­ko cze­ka na rodzi­ca w prze­zna­czo­nym do tego pomiesz­cze­niu (izo­lat­ka).
 4. Rodzic zobo­wią­zu­je się do zabra­nia dziec­ka na kon­sul­ta­cję lekar­ską w celu usta­le­nia dia­gno­zy. Następ­nie tą infor­ma­cję nie­zwłocz­nie prze­ka­zu­je pla­ców­ce, do któ­rej uczęsz­cza dziecko.
 5. Jeże­li dia­gno­za potwier­dzi zaka­że­nie wiru­sem COVID-19 nale­ży poin­for­mo­wać odpo­wied­nie służ­by m.in Powia­to­wą Sta­cję Sani­tar­no — Epi­de­mio­lo­gicz­ną, Służ­by Medycz­ne oraz wszyst­kich rodziców.
 6. Obszar, w któ­rym prze­by­wa­ło dziec­ko nale­ży pod­dać grun­tow­ne­mu sprzą­ta­niu, zde­zyn­fe­ko­wa­niu powierzch­ni doty­ko­wych (klam­ki, porę­cze, uchwyty)
 7. W przy­pad­ku poja­wie­nia się u pra­cow­ni­ka będą­ce­go na sta­no­wi­sku pra­cy nie­po­ko­ją­cych obja­wów suge­ru­ją­cych zaka­że­nie koro­na­wi­ru­sem nale­ży nie­zwłocz­nie odsu­nąć go od pra­cy i poin­for­mo­wać o wszyst­kim dyrek­to­ra placówki.
 8. Nale­ży nie­zwłocz­nie powia­do­mić wła­ści­wą miej­sco­wo Sta­cję Sani­tar­no — Epi­de­mio­lo­gicz­ną i sto­so­wać się ści­śle do wyda­wa­nych instruk­cji i poleceń.

 


Kocha­ne Skrza­ci­ki ! 
dziś zapra­sza­my Was na Zaję­cia logo­pe­dycz­ne w Nie­pu­blicz­ne Skrza­cik Żło­bek Przed­szko­le
W lin­ku poni­żej znaj­dzie­cie tak­że wier­szy­ki, któ­re zosta­ły przed­sta­wio­ne w poprzed­nich a tak­że w tych zaję­ciach 
Dobrej Zabawy 

https://drive.google.com/open?id=1MpYr6QegNKOXOSq_ksObpUME114gC39F

https://drive.google.com/open?id=18TitHVlLL-5OM0xYxvooYlXyIJRBj1f8

 

 

 

Kocha­ne Skrza­ci­ki ! Dziś przy­go­to­wa­ły­śmy dla Was kolej­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne w Nie­pu­blicz­ne Przed­szko­le i  Żło­bek Skrzacik 🙂

Życzy­my miłej zabawy ! 🙂

https://drive.google.com/open?id=1ovfSWjLPbYOdVleNiQkc4Aep-GU09EoF

https://drive.google.com/open?id=1ajnOrM11oJh_wYVXqiJ6FM9OMoSAf8nk

 

 

 

Kocha­ne Skrza­ci­ki !  Dzi­siej­szy fil­mik jest połą­cze­niem świet­nej zaba­wy i efek­tyw­nych ćwi­czeń buzi i języ­ka  Mamy nadzie­je, że wyko­ny­wa­ne ćwi­cze­nia spra­wią Wam wie­le frajdy !
Usiądź­cie wygod­nie i do dzieła ! 

https://drive.google.com/open?id=1i-jIvnbXZk09gSV02xJfZHq1_oQUmqs0

 

Kocha­ne Skrza­ci­ki ! Czas w domu wydłu­ża się nie­ubła­ga­nie a nasza tęsk­no­ta za Wami nara­sta, więc Pani Aga przy­go­to­wa­ła dla Was fan­ta­stycz­ny fil­mik  Pod­czas ulu­bio­nych przez Was zajęć smy­ko­mul­ti­sen­so­rycz­nych na pew­no będzie­cie się świet­nie bawić 

https://drive.google.com/open?id=1Ug3AJnT9GXc4qMHFCYSYyyFk0DN1NCCl

 

 

Kocha­ne Skrza­ci­ki ! Świę­ta Wiel­ka­noc­ne zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi i mimo cza­su spę­dza­ne­go w Waszych domach może­cie razem z nami wyko­nać pięk­ne deko­ra­cję Wiel­ka­noc­ne, któ­re już nie­ba­wem sta­ną na waszych sto­łach 
Bar­dzo za Wami tęsk­ni­my i nie może­my się docze­kać kie­dy w koń­cu się z Wami spo­tka­my 
A tym­cza­sem, Dobrej Zabawy ! 

https://drive.google.com/open?id=12ob-YL7ZJoont5TKRdOekZEdpDiec_cM

https://drive.google.com/open?id=1pUaYB7hLOOgwy0dktBRSYRhQZd55AmWu

 

 

Kocha­ne Skrza­ci­ki ! Coraz więk­sza tęsk­no­ta za Wami nasu­wa nam kolej­ne pomy­sły na fil­mi­ki dla Was z inspi­ra­cja­mi na wspa­nia­łą domo­wą zabawę 
Liczy­my na szyb­kie spo­tka­nie z Wami i wspól­ną zabawę 

https://drive.google.com/open?id=1GSctWELonodKsuwPkOCa0T2X47DedxWN

Dobrej zaba­wy  !

 

Skrza­ci­ki ! Ponie­dzia­łek przy­niósł Pani Kami­li i Pani Klau­dii nowe pomysł na kre­atyw­ne spę­dza­nie tego wol­ne­go cza­su w domu  Dziś obie Panie przy­go­to­wa­ły dla Was super eks­pe­ry­ment z pro­duk­tów, któ­re znaj­dzie­cie w Waszym domu, jest on bar­dzo efek­tow­ny lecz wyma­ga wie­le ostroż­no­ści i pomo­cy Waszych rodzi­ców  Bar­dzo za Wami tęsk­ni­my i życzy­my super zabawy ! 
https://drive.google.com/open?id=1bmUEERD-WS6WNARZnRqQx2G7KGRUJnwW

https://drive.google.com/open?id=1UBik9zQ0UqJzfzqGwTVw4PIUKdFuZvNB

 

Kocha­ne Dzie­cia­ki !   Dziś przed kame­rą spo­tka­ła się z Wami Pani Klau­dia ! Bar­dzo za Wami tęsk­ni­my i nie może­my się docze­kać spo­tka­nia z Wami ! A tym­cza­sem zapra­sza­my do oglą­da­nia filmików 🙂
https://drive.google.com/open?id=1vJSJFOqRUgU0aM15nx3Yqs_7yHVOUIhE

https://drive.google.com/open?id=1Z4Fw7XhHks1uybdtlM0rQWDq8N8eghSk

 

Nasze Skrza­ci­ki !  Kolej­ny dzień kolej­ny super fil­mik  przy­go­to­wa­ny dla Was przez Panią Kami­lę i Panią Klau­dię ! 🙂  Baw­cie się dobrze a my już przy­go­to­wu­je­my kolej­ne super pomy­sły spe­cjal­nie dla Was ! 🙂
https://drive.google.com/open?id=1aD6xKJwbRau0pRPGS1M6Hdj9t_S2pg3h

https://drive.google.com/open?id=1Kqbelm-9TPFB6sLd5L79CiJkmp0tYcL-

 

Kocha­ne Skrza­ci­ki ! Sza­now­ni rodzi­ce ! W związ­ku z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra do dnia 10. 04. 2020 r. nasz Żło­bek i Przed­szko­le Skrza­cik w dal­szym cią­gu pozo­sta­ją zamknię­te. Mamy nadzie­ję, że obec­na sytu­acja szyb­ko się zmie­ni a my będzie­my mogli się szyb­ko zoba­czyć. Bar­dzo tęsk­ni­my  i pozdra­wia­my Dyrek­cja i Gro­no Pedagogiczne. 

 

Kocha­ne Skrza­ty ! Dziś nowy dzień przy­niósł nam nowe pomy­sły na fil­mik dla Was 🙂 Bar­dzo żału­je­my, że może­my się tyl­ko tak z Wami spo­tkać, ponie­waż wola­ły­by­śmy spo­tkać się z Wami na naszych kolo­ro­wych salach. Wra­caj­cie do nas szyb­ko ! A tym­cza­sem doda­je­my fil­mik i cze­ka­my na zdję­cia Waszych prac 🙂

Fil­mik 23.03.2020:

 https://drive.google.com/open?id=1x3EIAADUMide2rK3FUn_Omqs9OvECrKT

Kar­ta pra­cy 23.03.2020 :

 https://drive.google.com/open?id=1OLOwFSR6RLajfO26HTAE15w8kElAOrot

 

 

Kocha­ne Skrza­ci­ki !  kolej­ne kar­ty pra­cy dla Was zosta­ły wła­śnie doda­ne, aby ten czas w domu mijał Wam na super zaba­wie 🙂 Poni­żej doda­je­my link do kart pra­cy i dodat­ko­wo do fil­mi­ku na któ­rym poka­zu­je­my Wam super zaba­wy jakie może­cie zor­ga­ni­zo­wać z waszy­mi rodzi­ca­mi lub rodzeństwem 🙂

Kar­ty pra­cy 20.03.2020 :

 https://drive.google.com/open?id=1qAN0_p43sFgFHkMdz0inr8fPYwVoRgbK

Fil­mik 20.03.2020: 

https://drive.google.com/file/d/1eadT3j7G_KAp4W_ugT7KTYDY16p9Dder/view?usp=sharing

 

 

Sza­now­ni Rodzi­ce! W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją, Gro­no Peda­go­gicz­ne przy­go­to­wa­ło kar­ty pra­cy odpo­wied­nio dla każ­dej z grup, żeby ten czas spę­dzo­ny z dzieć­mi w domu owo­co­wał w naukę i zabawę.

Poni­żej zamiesz­cza­my link do pobra­nia kart pra­cy oraz pio­sen­kę wraz z tek­stem, któ­rej będzie­my się uczyć. Bar­dzo pro­szę o odtwa­rza­nie jej w  celu utrwalenia.

https://drive.google.com/drive/folders/1aWaBU4RBpVO7S1UXlC4NoEsbyye8Mi74?usp=sharing

 

Infor­ma­cja

W związ­ku z duży­mi róż­ni­ca­mi tem­pe­ra­tur w cią­gu dnia bar­dzo pro­si­my by dzie­ci przy­cho­dzi­ły ubra­ne na “cebul­kę”. Przy­po­mi­na­my  rów­nież o odpo­wied­nim ubra­niu dzie­ci na spa­ce­ry /czapeczka ‚wygod­ne do zakła­da­nia buty np. na rze­py, apaszka/ , gdyż każ­de­go dnia jeśli pogo­da na to pozwa­la wycho­dzi­my na zewnątrz pla­ców­ki /spacery , ogród, plac zabaw/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje

Zapra­sza­my na:

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI , KTÓRE  ODBYWAJĄ SIĘ  W GODZINACH 16–17 W DNIACH:

PONIEDZIAŁEK- GRUPA “ŻABKI” PANI KATARZYNA DUBAJ
PIĄTEK- GRUPA “ŻYRAFY” PANI AGNIESZKA DĄBEK
ŚRODA- GRUPAKRASNOLUDKIPANI KAROLINA ŚWIDERSKA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

dzisiaj jest
Sobota

2 kwietnia 2023

Dzisiaj imieniny: Wladyslawa, Franciszka, Teodozji
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi