Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLAŻŁOBKASKRZACIK

 


 

 1. Dzie­ci nale­ży przy­pro­wa­dzać do pla­ców­ki do godzi­ny 9.00

 2. Potrze­bę póź­niej­sze­go przy­pro­wa­dze­nia dziec­ka do pla­ców­ki nale­ży zgło­sić nauczy­ciel­ce w gru­pie dzień wcze­śniej lub tele­fo­nicz­nie w tym samym dniu, ale nie póź­niej niż do godzi­ny 9.00.

 3. Rodzi­ce lub opie­ku­no­wie przy­pro­wa­dza­jąc dziec­ko do pla­ców­ki mają obo­wią­zek prze­ka­zać je pod opie­kę nauczy­ciel­ki. Nie­do­pusz­czal­ne jest pozo­sta­wie­nie dziec­ka same­go pod pla­ców­ką, tak, aby „samo weszło”.

 4. Za dzie­ci pozo­sta­wio­ne bez opie­ki na tere­nie pla­ców­ki, nie prze­ka­za­ne pod opie­kę nauczy­ciel­ce, pla­ców­ka nie odpowiada.

 5. Dziec­ko przy­pro­wa­dza­ne do pla­ców­ki musi być zdro­we. Po prze­by­tej cho­ro­bie wyma­ga­ne jest zaświad­cze­nie lekar­skie stwier­dza­ją­ce , że dziec­ko jest zdrowe.O każ­dym przy­pad­ku cho­ro­by zakaź­nej nale­ży nie­zwłocz­nie powia­do­mić dyrek­cję placowki.

 6. W tro­sce o zdro­wie innych dzie­ci, w wypad­ku podej­rzeń nauczy­ciel­ki o cho­ro­bie dziec­ka (gorącz­ka, kaszel, katar, wysyp­ka lub inne ) nauczy­ciel­ka ma pra­wo odmo­wy przy­ję­cia dziec­ka do pla­ców­ki lub zażą­da­nia oka­za­nia aktu­al­ne­go zaświad­cze­nia lekar­skie­go o sta­nie zdro­wia dziecka.

 7. W przed­szko­lu i żłob­ku nie poda­je­my dzie­ciom żad­nych leków !

 

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKASKRZACIK

 


 1. Dzie­ci są odbie­ra­ne z pla­ców­ki przez swo­ich rodzi­ców lub praw­nych opiekunów
 2. Fakt odbie­ra­nia dziec­ka z pla­ców­ki, szcze­gól­nie gdy odby­wa się to z ogro­du przed­szkol­ne­go, rodzi­ce powin­ni zwy­cza­jo­wo zaak­cen­to­wać, tak aby nauczy­ciel odpo­wie­dzial­ny za dziec­ko wie­dział, że zosta­ło ono odebrane.
 3. Rodzi­ce lub praw­ni opie­ku­no­wie mogą upo­waż­nić do odbio­ru dziec­ka z pla­ców­ki inne oso­by pełnoletnie.
 4. Oso­ba nie­peł­no­let­nia nie może odbie­rać dziec­ka z placówki.
 5. Rodzi­ce lub praw­ni opie­ku­no­wie pod­pi­su­jąc upo­waż­nie­nie dla innej oso­by bio­rą peł­ną odpo­wie­dzial­ność za życie i bez­pie­czeń­stwo dziec­ka w cza­sie powro­tu do domu z upo­waż­nio­ną osobą.
 6. W przy­pad­kach koniecz­no­ści ode­bra­nia dziec­ka przez oso­bę nie­let­nią rodzi­ce wyra­ża­ją na piśmie zgo­dę opa­trzo­ną stwier­dze­niem, iż pono­szą peł­ną i cał­ko­wi­tą odpo­wie­dzial­ność za zdro­wie i życie nie­let­nich pod­czas powro­tu do domu.
 7. Upo­waż­nie­nia doko­nu­je się pisem­nie na odpo­wied­nim dru­ku  i musi być ono pod­pi­sa­ne przez oby­dwo­je rodziców.
 8. Upo­waż­nie­nie waż­ne jest na jeden rok szkolny.
 9. Upo­waż­nie­nia prze­cho­wu­je nauczy­ciel w doku­men­ta­cji gru­py, nato­miast w poko­ju nauczy­ciel­skim znaj­du­je  się aktu­al­na lista osób upo­waż­nio­nych do odbio­ru dzie­ci z każ­dej gru­py. Listy powin­ny być aktu­ali­zo­wa­ne przez nauczy­ciel­ki grup na bieżąco.
 10. Na tele­fo­nicz­ną proś­bę rodzi­ca oso­bie bez pisem­ne­go upo­waż­nie­nia dziec­ko nie może być wydane.
 11. W razie jed­no­ra­zo­wej sytu­acji zmu­sza­ją­cej rodzi­ców do ode­bra­nia dziec­ka przez inną oso­bę niż wska­za­na w upo­waż­nie­niu, rodzic powi­nien zgło­sić ten fakt rano nauczy­ciel­ce w gru­pie wraz z pisem­nym upo­waż­nie­niem dla tej oso­by do odbio­ru w danym dniu.
 12. Na proś­bę nauczy­cie­la oso­ba odbie­ra­ją­ca dziec­ko z pla­ców­ki powin­na oka­zać potwier­dza­ją­cy jej toż­sa­mość doku­ment ze zdjęciem.
 13. Oso­ba odbie­ra­ją­ca dziec­ko nie może być pod wpły­wem alko­ho­lu lub środ­ków odurzających.
 14. Rodzi­ce lub praw­ni opie­ku­no­wie mają obo­wią­zek ode­bra­nia dziec­ka z pla­ców­ki a naj­póź­niej do okre­ślo­ne­go cza­su funk­cjo­no­wa­nia placówki.
 15. W przy­pad­ku nie­ode­bra­nia dziec­ka z pla­ców­ki  w godzi­nach funk­cjo­no­wa­nia pla­ców­ki lub w razie zaist­nie­nia oko­licz­no­ści wymie­nio­nych w pkt. 13 nauczy­ciel odpo­wie­dzial­ny za dziec­ko zobo­wią­za­ny jest do zor­ga­ni­zo­wa­nia odbio­ru dziec­ka przez inną upo­waż­nio­ną oso­bę:  kon­takt tele­fo­nicz­ny z rodzi­ca­mi;  kon­takt tele­fo­nicz­ny z inną upo­waż­nio­ną oso­bą;  prze­ka­za­nie infor­ma­cji na policję.
 16. Do cza­su ode­bra­nia dziec­ka przez rodzi­ców, inną upo­waż­nio­ną oso­bę lub poli­cję nauczy­ciel nie może wyjść z dziec­kiem poza teren pla­ców­ki, ani pozo­sta­wić dziec­ka pod opie­ką innej nie­upo­waż­nio­nej osoby.
 17. W przy­pad­ku zaist­nie­nia oko­licz­no­ści wymie­nio­nych w pkt. 13, gdy dziec­ko zosta­nie ode­bra­ne mimo sprze­ci­wu nauczy­cie­la , nauczy­ciel skła­da zawia­do­mie­nie na policję.

 

 1. Regu­la­min Żłob­ka SKRZACIK
  • 1

  Żło­bek funk­cjo­nu­je cały rok od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 6.30 do 17.00

  • 2

  Żło­bek przyj­mu­je dzie­ci w wie­ku od 1 do 3 roku życia.

  • 3

   

   

  Orga­ni­za­cję pra­cy w cią­gu dnia okre­śla plan dnia opra­co­wa­ny przez organ pro­wa­dzą­cy żło­bek , w poro­zu­mie­niu z nauczycielami/ opie­ku­na­mi. Plan jest poda­ny do wia­do­mo­ści rodzi­ców na tabli­cy infor­ma­cyj­nej , okre­śla godzi­ny zajęć .

   

  • 4

  W żłob­ku mogą być orga­ni­zo­wa­ne zaję­cia dodat­ko­we zapro­po­no­wa­ne przez rodziców/ praw­nych opie­ku­nów dodat­ko­wo opła­ca­ne przez rodzi­ców , pro­po­zy­cje zgła­sza­ją rodzi­ce do nauczy­cie­la opie­ku­na lub orga­nu prowadzącego .

   

  • 5

  Zasa­dy pra­cy obo­wią­zu­ją­ce w żłob­ku sprzy­ja­ją pozy­tyw­nym rela­cjom nauczy­ciel rodzic.

  1. Wszel­kie infor­ma­cje uwa­gi proś­by zwią­za­ne z pie­lę­gna­cją i opie­ką dziec­ka kie­ru­je do orga­nu pro­wa­dzą­ce­go lub wycho­waw­ców gru­py przed zaję­cia­mi lub po zaję­ciach przy odbio­rze dziecka.
  2. Dłuż­sze roz­mo­wy doty­czą­ce wszel­kich aspek­tów pra­cy z dziec­kiem mogą odby­wać się wyłącz­nie wte­dy gdy nie koli­du­je to z pro­wa­dzo­ny­mi zaję­cia­mi i nie ogra­ni­cza moż­li­wo­ści spra­wo­wa­nia opie­ki nad dziećmi.
  3. Uwa­gi na temat pra­cy per­so­ne­lu nale­ży zgła­szać orga­no­wi pro­wa­dzą­ce­mu wyłącz­nie na zasa­dach okre­ślo­nych na tabli­cy informacyjnej
  4. Roz­mo­wa z rodzi­ca­mi nie może odby­wać się w obec­no­ści dzieci.
  5. Wszel­ka doku­men­ta­cje na temat sta­nu zdro­wia dziec­ka rodzic zobo­wią­za­ny jest nie póź­niej niż do pię­ciu dni przed przy­ję­ciem dziec­ka do żłobka.

   

   

  Odpłat­ność za żłobek

  • 6
  1. Kosz­ty dzia­łal­no­ści żłob­ka pokry­wa­ne są z: 
   • Z opłat rodzi­ców dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do żłobka ;
   • Z wpi­so­we­go wpła­ca­ne­go w momen­cie zapi­su dziec­ka do żłob­ka, na każ­dy rok oddziel­nie , nie pod­le­ga­ją­ce­go zwro­to­wi w przy­pad­ku rezy­gna­cji przez rodzi­ców z przy­czyn leżą­cych po stro­nie rodziców;
   • W razie nie­pla­no­wa­nej nie­obec­no­ści dziec­ka w żłob­ku rodzic jest zobo­wią­za­ny powia­do­mić nauczyciela/opiekuna do godz.9.00 dane­go dnia;
   • W przy­pad­ku zgło­szo­nej uprzed­nio nie­obec­no­ści dziec­ka powy­żej 1‑go mie­sią­ca cze­sne może być zmniej­szo­ne o 50% cze­sne­go pod­sta­wo­we­go zade­kla­ro­wa­ne­go w umowie.

   

  Nauczy­cie­le Żłobka

   

  • 7

  Do obo­wiąz­ków nauczycieli/opiekunów nale­ży w szczególności:

  1. Oto­cze­nie opie­ką dzie­ci od chwi­li jego przy­ję­cia do żłobka;
  2. Odpo­wie­dzial­ność za życie, bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie powie­rzo­nych opie­ce dzie­ci w cza­sie zajęć orga­ni­zo­wa­nych przez żłobek;
  3. Dba­nie o kształ­to­wa­nie u dzie­ci postaw moralnych;
  4. Dba­nie o higie­nę i czy­stość dzieci
  5. Two­rze­nie warsz­ta­tu pra­cy dydak­tycz­nej, wyko­rzy­sta­nie pomo­cy dydak­tycz­nych, dba­łość o sprzęt nale­żą­cy do żłobka ;
  6. Wspie­ra­nie wszech­stron­ne­go roz­wo­ju dziec­ka, jak rów­nież jego zdol­no­ści i zainteresowania;
  7. Roz­po­zna­wa­nie potrzeb i moż­li­wo­ści dziecka;
  8. Orga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie zebrań z rodzi­ca­mi oraz indy­wi­du­al­nych spo­tkań z rodzi­ca­mi dzieci;
  9. Aktyw­ny udział w życiu żłob­ka, udział w uro­czy­sto­ściach i impre­zach orga­ni­zo­wa­nych w żłobku ;
  10. Kie­ro­wa­nie się w swo­im dzia­ła­niu dobrem dziec­ka, posza­no­wa­nie jego god­no­ści osobistej;
  11. Prze­strze­ga­nie tajem­ni­cy służbowej;
  12. Prze­strze­ga­nie zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go i dba­nie o wła­ści­we rela­cje pracownicze.

   

  • 8

  Nauczyciel/opiekun reali­zu­je zada­nia, o któ­rych mowa w § 8 poprzez:

  1. Two­rze­nie warun­ków sprzy­ja­ją­cych i zapew­nia­ją­cych dzie­ciom pra­wi­dło­wy roz­wój fizycz­ny, psy­chicz­ny i inte­lek­tu­al­ny oraz zapew­nia­ją­ce dzie­ciom poczu­cia bezpieczeństwa;
  2. Uła­twia­nie adap­ta­cji w śro­do­wi­sku rówie­śni­czym i nowych warun­kach, a tak­że pomoc w roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów z inny­mi dziećmi;
  3. Wdra­ża­nie dzie­ci do współ­pra­cy trzy­ma­jąc się pla­nu dnia
  4. Nakła­nia­nie dzie­ci do poko­ny­wa­nia trud­no­ści, wysił­ku, cier­pli­wo­ści i odpor­no­ści na niepowodzenia;
  5. Wdra­ża­nie dzie­ci do spo­łecz­ne­go dzia­ła­nia oraz kształ­to­wa­nie wła­ści­wych postaw moral­nych, popraw­nych rela­cji z inny­mi dziećmi
  6. Stwa­rza­nie sytu­acji pro­ble­mo­wych dają­cych dziec­ku moż­li­wość wyka­za­nia się zdol­no­ścia­mi poznaw­czy­mi, opie­kuń­czy­mi, arty­stycz­ny­mi, manu­al­ny­mi, muzycz­ny­mi i innymi;
  7. Uświa­do­mie­nie dzie­ciom zna­cze­nia zdro­wia, higie­ny oso­bi­stej oraz wdra­ża­nie ich do samo­dziel­ne­go prze­strze­ga­nia zasad higie­ny osobistej;
  8. Dba­nie o bez­pie­czeń­stwo na tere­nie żłob­ka, jak i w ogrodzie
  9. Udzie­la­ne rad, pomo­cy rodzicom/prawnym opiekunom;
  10. Prze­strze­ga­nie zasad i prze­pi­sów panu­ją­cych w żłob­ku, a w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych odbie­ra­nia dzie­ci ze żłob­ka, postę­po­wa­nia w nagłych wypadkach.
  • 9

  Zada­nia nauczy­cie­li w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa dzieci.

  • Nauczy­ciel jest odpo­wie­dzial­ny za życie zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo powie­rzo­nych jego i opie­ce dzie­ci. Nauczy­ciel zobo­wią­za­ny jest do:
   1 Cią­głej obec­no­ści przy dzie­ciach. Nauczyciel/opiekun może opu­ścić miej­sce pra­cy wów­czas gdy prze­ka­że gru­pę dru­gie­mu nauczy­cie­lo­wi lub oso­bie do pomocy.
   1.2 Prze­strze­gać i sto­so­wać prze­pi­sy i zarzą­dze­nia odno­śnie bhp i p/poż.
   1.3 Nauczyciel/opiekun ma obo­wią­zek wejść do sali jako pierw­szy by spraw­dzić czy warun­ki do pra­cy z dzieć­mi nie zagra­ża­ją bez­pie­czeń­stwu dzie­ci i nauczy­cie­la. Jeże­li w znaj­du­ją się jakieś uster­ki lub wystę­pu­ją zagro­że­nia nauczy­ciel zobo­wią­za­ny jest zgło­sić to orga­no­wi prowadzącemu.
   1.4 Dbać o czy­stość ład i porzą­dek w cza­sie trwa­nia zajęć i po ich zakończeniu.
   1.5 Uszko­dzo­ne zabaw­ki i pomo­ce dydak­tycz­ne usu­wać z sali.
   1.6 Udzie­lić pierw­szej pomo­cy dziec­ku w przy­pad­ku potrze­by lub wypadku.
   1.7 W przy­pad­ku zauwa­że­nia nie­po­ko­ją­cych obja­wów cho­ro­bo­wych nauczyciel/opiekun zobo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie zawia­do­mić rodziców
   1.8 Do prze­strze­ga­nia usta­lo­nych godzin roz­po­czy­na­nia i koń­cze­nia zajęć.
   1.9 Obser­wo­wać , kon­tro­lo­wać i kory­go­wać wła­ści­wą posta­wę dzie­ci w cza­sie zajęć.

  Wycho­wan­ko­wie żłobka 

   

  • 10
  • Dzie­ci mają pra­wo do:
   1 Pod­mio­to­we­go i życz­li­we­go trak­to­wa­nia w pro­ce­sie opie­kuń­czo wycho­waw­czo- dydaktycznym.
   1.2 Posza­no­wa­nia god­no­ści osobistej.
   1.3 Ochro­ny przed wszel­kim for­ma­mi prze­mo­cy fizycz­nej bądź psychicznej.
   1.4 Do uczest­nic­twa we wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wa­nym pro­ce­sie opie­kuń­czo wycho­waw­czo dydaktycznym.
  • W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo wła­sne i kole­gów dziec­ko w żłob­ku ma obowiązek:
   1 Sza­no­wać kole­gów i wytwo­ry ich pracy.
   2.2 Nie odda­lać się od gru­py bez wie­dzy nauczyciela.
   2.3 Sza­no­wać sprzęt i zabaw­ki znaj­du­ją­cy się w żłobku.
   2.4 Dbać o este­ty­kę i czy­stość pomiesz­czeń w któ­rych przebywa.
   2.5 Prze­strze­gać usta­lo­nych zasad, zwłasz­cza doty­czą­cych bezpieczeństwa.
   2.6 Sygna­li­zo­wać potrze­by fizjo­lo­gicz­ne i złe samopoczucie.
   2.7 Słu­chać i reago­wać na pole­ce­nie nauczyciela.
  • 11
  • W żłob­ku nie­do­pusz­czal­ne jest sto­so­wa­nie wobec dzie­ci prze­mo­cy psy­chicz­nej i fizycznej.
  • 12
  • Wycho­wan­ko­wie żłob­ka są ubez­pie­cze­ni od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków – wybo­ru ubez­pie­czal­ni doko­nu­je organ prowadzący.

  Współ­pra­ca z rodzicem

  • 13

  Pra­wa i obo­wiąz­ki rodziców.

  • Rodzi­ce maja pra­wo do:
   1 Wyra­ża­nia opi­nii na temat pra­cy żłob­ka i prze­ka­zy­wa­nia je orga­no­wi prowadzącemu.
   1.2 Pozy­ski­wa­nia rze­tel­nej infor­ma­cji na temat swo­je­go dziec­ka, jego zacho­wa­nia i rozwoju
   1.3 Udzia­łu i orga­ni­zo­wa­nia wspól­nych spo­tkań z oka­zji uro­czy­sto­ści żłob­ko­wych, zajęć wycho­waw­czo dydak­tycz­nych itp.
   1.4 Udzia­łu w zaję­ciach otwar­tych orga­ni­zo­wa­nych w żłobku.
  • Rodzi­ce mają obowiązek :
   1 Pod­pi­sy­wać umo­wę o świad­cze­niu usług.
   2.2 Regu­lar­nie i ter­mi­no­wo uisz­czać odpłat­ność za pobyt dziec­ka w żłob­ku , powia­do­mić dyrek­to­ra na piśmie o rezy­gna­cji ze żłob­ka  za dwu­ty­go­dnio­wym wypo­wie­dze­niem ze skut­kiem na koniec miesiąca
   2.3 Odbie­rać dzie­ci w godzi­nach funk­cjo­no­wa­nia żłobka
   2.4 Infor­mo­wać nauczyciela/ opie­ku­na o póź­niej­szym przy­pro­wa­dza­niu dziec­ka do żłobka
   2.5 Znać i prze­strze­gać posta­no­wie­nia statutu
   2.6 Zgła­szać nauczycielowi/ opie­ku­no­wi nie­dy­spo­zy­cje (fizycz­ne i psy­chicz­ne) dziec­ka i wszel­kie nie­po­ko­ją­ce obja­wy w jego zacho­wa­niu, mają­ce wpływ na funk­cjo­no­wa­nie w gru­pie (cho­ro­by, waż­ne wyda­rze­nia rodzin­ne, leki, oba­wy, emo­cje itd.)
   2.7  Uczest­ni­czyć w zebra­niach orga­ni­zo­wa­nych przez żłobek
   2.8 Dostar­czyć do żłob­ka infor­ma­cję potwier­dzo­ną przez leka­rza o sta­nie zdro­wia dziec­ka po prze­by­tej cho­ro­bie zakaź­nej, pozwa­la­ją­ce na pobyt dziec­ka w żłobku.
  • Rodzi­ce i nauczy­cie­le współ­pra­cu­ją ze sobą w spra­wach wycho­wa­nia i opie­ki według zasad uję­tych w żłobku.

   

  • 14

  Zasa­dy bez­piecz­ne­go poby­tu dziec­ka w żłobku

  • Oso­ba przy­pro­wa­dza­ją­ca dziec­ko do żłob­ka obo­wią­za­na jest roze­brać je w szat­ni i oso­bi­ście prze­ka­zać nauczycielowi/ opiekunowi.
   1 Nauczyciel/opiekun nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za życie, zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo dziec­ka pozo­sta­wio­ne­go przez rodzi­ców przed drzwia­mi, w szat­ni, przed zamknię­ty­mi drzwia­mi wej­ścio­wy­mi, na pla­cu zabaw lub pose­sji żłobka.
  • Do żłob­ka powin­no przy­pro­wa­dzać się dzie­ci zdro­we, nie powin­no przy­pro­wa­dzać się dzie­ci prze­zię­bio­nych, zaka­ta­rzo­nych, wymio­tu­ją­cych i z obja­wa­mi innych chorób.

  2.1 W przy­pad­ku zaist­nie­nia wąt­pli­wo­ści co do sta­nu zdro­wia dziec­ka nauczy­ciel ma pra­wo zażą­dać zaświad­cze­nia lekar­skie­go o sta­nie zdro­wia dziec­ka pod rygo­rem odmo­wy przy­ję­cia go do żłob­ka przez czas trwa­nia prze­szko­dy doty­czą­cej przy­ję­cia dziec­ka do żłobka.

  • W żłob­ku nie wol­no poda­wać żad­nych lekarstw, chy­ba że są to leki pod­trzy­mu­ją­ce funk­cje życio­we. Rodzice/ praw­ni opie­ku­no­wie dziec­ka zobo­wią­za­ni są wów­czas do zło­że­nia pisem­nej proś­by do Orga­nu pro­wa­dzą­ce­go o wyda­nie zgo­dy na poda­wa­nie leku. Po otrzy­ma­niu zgo­dy leki mogą zostać podane.
  • Nauczyciel/opiekun gru­py ma obo­wią­zek poin­for­mo­wać rodzica/prawnego opie­ku­na o złym samo­po­czu­ciu dziec­ka wska­zu­ją­cym na począ­tek cho­ro­by. Rodzi­ce po otrzy­ma­niu takiej infor­ma­cji maja obo­wią­zek nie­zwłocz­nie ode­brać dziec­ko ze żłobka .
  • Po ode­bra­niu dziec­ka, rodzicom/opiekunom nie zezwa­la się na poru­sza­nie się dziec­ka po tere­nie żłob­ka bez opieki.
  • 15

  Zasa­dy odbie­ra­nia dzie­ci ze żłobka .

  • Dopusz­cza się odbie­ra­nie dzie­ci przez inne oso­by doro­słe, zdol­ne do podej­mo­wa­nia czyn­no­ści praw­nych, upo­waż­nio­ne na piśmie przez rodzi­ców. Upo­waż­nie­ni może być odwo­ła­ne w każ­dej chwi­li, wysta­wia je co naj­mniej jeden rodzic/opiekun praw­ny dziec­ka na piśmie z wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem. Upo­waż­nie­ni zawie­ra imię i nazwi­sko oso­by upo­waż­nio­nej, sto­pień pokre­wień­stwa, pod­pis upoważniającego.
  • Oso­ba upo­waż­nio­na w momen­cie odbio­ru powin­na posia­dać przy sobie doku­ment toż­sa­mo­ści i na żąda­nie nauczy­cie­la go oka­zać. W sytu­acjach budzą­cych wąt­pli­wo­ści nauczy­ciel­ka kon­tak­tu­je się z rodzicami.
  • Rodzi­ce przej­mu­ją odpo­wie­dzial­no­ści praw­ną za bez­pie­czeń­stwo dziec­ka odbie­ra­ne­go z pla­ców­ki przez upo­waż­nio­ną przez nich osobę.
  • Rodzi­ce odbie­ra­ją dzie­ci do godzi­ny 16:00.
  • W przy­pad­ku, gdy dziec­ko nie zosta­nie ode­bra­ne do godzi­ny 16:00 rodzic zobo­wią­za­ny jest powia­do­mić tele­fo­nicz­nie żło­bek o spóź­nie­niu. W przy­pad­ku bra­ku powia­do­mie­nia przez rodzica/prawnego opie­ku­na nauczy­ciel­ka zobo­wią­zań jest skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z rodzi­ca­mi powia­do­mić o zaist­nia­łym fakcie.
  • Gdy nauczy­ciel nie może skon­tak­to­wać się z rodzicem/prawnym opie­ku­nem ocze­ku­je z dziec­kiem 30 minut do 16:30 po upły­wie tego cza­su powia­da­mia naj­bliż­szy komi­sa­riat poli­cji o nie­moż­li­wość skon­tak­to­wa­nia się z rodzicami.

   

  Posta­no­wie­nia końcowe

  • 16
  • Żło­bek pro­wa­dzi i prze­cho­wu­je doku­men­ta­cje zgod­nie z odręb­ny­mi przepisami.
  • Zasa­dy gospo­dar­ki finan­so­wej i mate­ria­ło­wej żłob­ka okre­śla­ją odręb­ne przepisy.
  • Wszel­kie spra­wy spor­ne zaist­nia­łe w pla­ców­ce roz­wią­zy­wa­ne są wewnątrz żłob­ka, z zacho­wa­niem dro­gi służ­bo­wej rodzic/prawny opiekun/ wycho­waw­ca-Organ prowadzący.

   

  • 17

  Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

  Regu­la­min zatwier­dzo­ny przez organ pro­wa­dzą­cy:  Ange­li­ka Dąbek ‑mgr spe­cja­li­sta położ­na, mgr pedagog

dzisiaj jest
Poniedziałek

20 maja 2024

Dzisiaj imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi