Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych


 

6.30–9.00

Scho­dze­nie się dzie­ci do przed­szko­la. Zaba­wy dowol­ne słu­żą­ce reali­za­cji pomy­słów dzie­ci. Zaba­wy inte­gru­ją­ce gru­pę. Ćwi­cze­nia ogól­no­ro­zwo­jo­we (np. roz­wi­ja­ją­ce per­cep­cję wzro­ko­wą, słu­cho­wą gra­fo­mo­to­ry­kę). Roz­mo­wy kie­ro­wa­ne na tema­ty zgod­ne z zain­te­re­so­wa­nia­mi dzie­ci. Zaba­wa ruchowa.

9.00–9.30

Przy­go­to­wa­nie do śnia­da­nia. Śniadanie.

9.30–11.00

Reali­za­cja zadań edu­ka­cyj­nych poprzez zaję­cia z całą grupą.

11.00–11.15

Dru­gie śniadanie.

11.15–12.00

Spa­ce­ry, zaba­wy dowol­ne na pla­cu przed­szkol­nym lub w sali gim­na­stycz­nej , zaba­wy ruchowe.

12.00–12.30

Przy­go­to­wa­nie do obia­du. Obiad.

12.30–14.30

Leża­ko­wa­nie

14.30–15.00

Przy­go­to­wa­nie do pod­wie­czor­ku. Podwieczorek.

15.00–17.00 

Ćwi­cze­nia indy­wi­du­al­ne z dzieć­mi, dosto­so­wa­ne do ich moż­li­wo­ści. Słu­cha­nie opo­wia­dań nauczy­cie­li na pod­sta­wie lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej (ewen­tu­al­ne czy­ta­nie frag­men­tów ksią­żek). Zaba­wy dowol­ne wg. zain­te­re­so­wań dzieci.

  

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych

 


6.30 — 9.00

Scho­dze­nie się dzie­ci do przed­szko­la. Zaba­wy dowol­ne słu­żą­ce reali­za­cji pomy­słów dzie­ci. Zaba­wy inte­gru­ją­ce gru­pę. Ćwi­cze­nia ogól­no­ro­zwo­jo­we (np. roz­wi­ja­ją­ce per­cep­cję wzro­ko­wą, słu­cho­wą,  gra­fo­mo­to­ry­kę ) Roz­mo­wy kie­ro­wa­ne zgod­nie z zain­te­re­so­wa­nia­mi dzieci.

9.00 — 9.30

Ćwi­cze­nia poran­ne. Śniadanie.

9.30 — 11.00

Reali­za­cja zadań edu­ka­cyj­nych poprzez zaję­cia z całą grupą.

11.00 — 11.15

Dru­gie śniadanie

11.15 — 12.00

Spa­ce­ry, zaba­wy dowol­ne na świe­żym powie­trzu (np. na pla­cu przed­szkol­nym, zaba­wy rucho­we w sali gimnastycznej)

12.00 — 12.30

Przy­go­to­wa­nie do obia­du. Obiad

12.30–12.45

Ćwi­cze­nia relaksacyjne.

12.45 — 14.15

Zaba­wy dydak­tycz­ne, ćwi­cze­nia gra­ficz­ne, utrwa­la­nie pozna­nych wier­szy i pio­se­nek. Słu­cha­nie opo­wia­dań nauczy­cie­la na pod­sta­wie lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej (ewen­tu­al­nie czy­ta­nie frag­men­tów ksią­żek). Zaba­wy dowol­ne na pla­cu lub w sali przedszkolnej.

14.15 — 14.30

Przy­go­to­wa­nie do podwieczorku.

14.30 — 14.45

Pod­wie­czo­rek.

14.45 — 17.00

Ćwi­cze­nia indy­wi­du­al­ne z dzieć­mi, dosto­so­wa­ne do ich moż­li­wo­ści i potrzeb. Zaję­cia dodat­ko­we dzie­ci o szcze­gól­nych zainteresowaniach.


 

Większą część dnia spędzamy na świeżym powietrzu.
dzisiaj jest
Środa

19 czerwca 2024

Dzisiaj imieniny: Gerwazego, Protazego
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi