Ogród zabaw

Nasz plac zabaw przy­le­ga­ją­cy bez­po­śred­nio do przed­szko­la , jest dla dzie­ci miej­scem codzien­nej zaba­wy podej­mo­wa­nej wspól­nie z rówieśnikami.Jest tak­że dla nich żró­dłem rado­ści , odpoczynku,relaksu , naby­wa­nia wie­lu spraw­no­ści rucho­wych i poko­ny­wa­nia przeszkód.Wyposażony jest w róż­no­rod­ny i wie­lo­funk­cyj­ny sprzęt do zabaw : zjeż­dżal­nie ‚buja­ki , pia­skow­ni­ce , ławecz­ki , tor prze­szkód ‚mini-koszy­ków­kę ‚huś­taw­ki , dom­ki ‚ciuch­cię ‚tram­po­li­nę.

Plac zabaw 002Plac zabaw 006Plac zabaw 009Plac zabaw 017

 

dzisiaj jest
Poniedziałek

20 maja 2024

Dzisiaj imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi