O nas

 

Co nas wyróżnia

PRZYJAZNA I RODZINNA  ATMOSFERA

Peł­na cie­pła , spo­koju i zro­zu­mie­nia atmos­fera. Indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dej pocie­chy, któ­re zapew­ni każ­demu dziec­ku dobre pozna­nie przez wycho­waw­czy­nie jego moż­li­wo­ści i potrzeb w celu wspo­ma­ga­nia pra­wi­dło­wego wszech­stron­nego rozwoju.

NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO

!!!!!!!!!!! Przed­szkole jest o pro­filu języ­ka angielskiego !!!!!!!!!!!!

pro­wa­dzone przez spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie nauki angiel­skiego dla dzie­ci, opar­te na nowo­cze­snej i spraw­dzo­nej meto­dzie dzię­ki któ­rej dzie­ci uczą się języ­ka poprzez bez­po­śred­nie dzia­ła­nie i aktyw­ność fizycz­ną, koor­dy­nu­jac język instyk­tow­nie w wyni­ku fizycz­nych reak­cji ( śpie­wa­nia pio­se­nek, nauki wier­szy­ków, odgry­wa­nia sce­nek oraz zajęć pla­stycz­nych ), a nie mecha­nicz­nego powta­rza­nia zwrotów.


LOKALIZACJA  PRZEDSZKOLA

Przed­szkole Skrza­cik poło­żone jest w zaci­szu zie­leni, gdzie wrza­wę mia­sta weso­ło przy­ćmiewa śpiew pta­ków i szum drzew. Posia­da prze­stronne sale dydak­tyczne, spe­cjal­nie przy­sto­so­wane toa­lety, dużą salę rekre­acyjną oraz ogród z bez­piecz­nym pla­cem zabaw na tere­nie pla­cówki, salę kom­pu­te­rową, gabi­net logo­pe­dyczny oraz super salę gim­na­stycz­ną, salę do zajęć oraz do tera­pii inte­gra­cji sensorycznej.

 


MŁODY, WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ PEDAGOGICZNY

pełen tro­ski i odda­nia, któ­ry w szcze­gól­no­ści zadba o to aby Pań­stwa dzie­ci czu­ły się w naszym przed­szkolu bez­pieczne i rado­sne.W skład zatrud­nio­ne­go per­so­ne­lu wcho­dzą : peda­gog , psy­cho­log dzie­cię­cy , logo­pe­da , neu­ro­lo­go­pe­da  , tera­peu­ta inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, peda­gog tera­peu­ta ‚nauczy­ciel  tera­peu­ta i dia­gno­sta spek­trum auty­zmu nauczy­cie­le wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go i wcze­snosz­kol­ne­go oraz per­so­nel pomocniczy.


 

Nasze kochane przedszkolaki
Nasze kocha­ne przedszkolaki

 


Misja:

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom współ­cze­snych rodzi­ców i podej­mu­jąc wyzwa­nia przy­szło­ści, reali­zu­jąc sys­te­ma­tyczne pro­cesy dydak­tyczno– wycho­waw­cze wspo­ma­ga­jące natu­ralny roz­wój dzie­ci, roz­wi­ja­jące wro­dzone pre­dys­po­zy­cje do rado­snego odkry­wa­nia i pozna­wa­nia świa­ta oraz drze­miące w nich talen­ty, dosto­so­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb i odpo­wied­nio dobra­nych grup wie­ko­wych: dba­jąc o nie­zwy­kłą atmos­ferę, przy­jaźni cie­pła i zro­zu­mie­nia, uzna­jąc zaba­wę za naj­lep­szą for­mę spon­ta­nicz­nej i twór­czej aktyw­ności poznaw­czej mło­dego czło­wieka pra­gniemy dać Pań­stwa dzie­ciom jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do dal­szej edu­ka­cji i całe­go życia.

 


Wycho­wan­ko­wie opusz­cza­jący nasze przed­szkole są nie tyl­ko wypo­sa­żeni w odpo­wied­nią wie­dzę i umie­jęt­no­ści, ale tak­że są życz­li­wie nasta­wieni do świa­ta i do ludzi, peł­ni opty­mi­zmu, pogo­dy ducha, potra­fiący radzić sobie w róż­nych sytu­acjach i umie­jęt­nie roz­wią­zy­wać kon­flikty. Są peł­ni wiary we wła­sne moż­li­wo­ści i zna­ją swo­ją war­tość. Dla­tego też sta­le uak­tu­al­niamy naj­istot­niej­sze kwe­stie o któ­re trze­ba zadbać przede wszyst­kim, chcąc zapew­nić jak naj­więk­szy poziom ofe­ro­wa­nych usług edu­ka­cyj­no-wycho­waw­czych i zdo­być uzna­nie wśród rodzi­ców dla któ­rych decy­zja o wybo­rze przed­szkola jest spra­wą prio­ry­te­tową, mają­cą zapew­nić ich dzie­ciom roz­wój i powo­dze­nie w dal­szej edu­ka­cji oraz całym życiu.
Chce­my, by każ­dy przed­szko­lak SKRZACIKA:
— poznał swo­je możliwości,
— nauczył się pod­staw spo­łecz­ne­go życia w grupie,
— dawał sobie radę w róż­nych sytu­acjach problemowych,
— stop­nio­wo osią­gał coraz wyż­szy sto­pień samo­dziel­no­ści, zarów­no w samo­ob­słu­dze jak   i  spo­so­bie rozumowania,
— został naj­le­piej przy­go­to­wa­ny do szko­ły podstawowej,
— zdo­był jak naj­wyż­sze kom­pe­ten­cje językowe.

Rekru­ta­cja Tel. +48 886 325 112
Rekru­ta­cja trwa cały rok, rów­nież w waka­cje! Od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9–17 do wyczer­pa­nia miejsc. Liczo­na jest kolej­ność zło­że­nia kar­ty zgło­sze­nio­wej. Kar­ty zgło­sze­nio­we dziec­ka do przed­szko­la są dostęp­ne do pobra­nia w sekre­ta­ria­cie przedszkola.

Adap­ta­cja
Prze­kro­cze­nie pro­gu przed­szko­la to etap prze­ło­mo­wy nie tyl­ko dla naszych dzie­ci, ale i dla nas nauczy­cie­li. Pierw­sze dni, cza­sem tygo­dnie, w któ­rych nasz malu­szek utoż­sa­mia się z nową rolą przed­szko­la, wią­że się z ogrom­nym stre­sem odre­ago­wy­wa­nym naj­czę­ściej pła­czem. Dla­te­go waż­ne jest, by jak naj­wcze­śniej pozwo­lić na stwo­rze­nie wię­zi mię­dzy dziec­kiem a nauczy­cie­lem, ogra­ni­cza­jąc towa­rzy­szą­cy strach przed roz­sta­niem do mini­mum. Uczest­nic­two w dniach adap­ta­cyj­nych pozwa­la zarów­no dzie­ciom, jak i nam samym poznać nowe śro­do­wi­sko. Nasza pocie­cha ma czas na zazna­jo­mie­nie się z naszy­mi prze­strze­nia­mi, cio­cia­mi i wytwo­rze­nie przy­jem­nej atmos­fe­ry. Daje­my jej czas na „wdro­że­nie się” w nową spo­łecz­ność, by ten pierw­szy krok koja­rzo­ny był z dobrą zaba­wą a nie łzami…
Kocha­ni rodzi­ce, by uła­twić dziec­ku adaptację:
— racjo­nal­nie podej­muj­cie decyzje,
— pozy­tyw­nie mów­cie o przed­szko­lu i oso­bach, jakie tam spotyka,
— pozwól­cie dziec­ku poznać jego miej­sce zabaw,
— umoż­li­wiaj­cie dziec­ku kon­takt z inny­mi dziećmi,
— pozwól­cie dziec­ku być samodzielnym,
— daj­cie dziec­ku moż­li­wość prze­by­wać z inny­mi doro­sły­mi bez mamy,
— daj­cie dziec­ku czas, by mogło przy­zwy­cza­ić się do przedszkola,
— ustal­cie jakieś regu­ły i bądź­cie kon­se­kwent­ni w ich przestrzeganiu,
— akcep­tuj­cie dziec­ko i wspie­raj­cie, kie­dy tego potrzebuje,
— nie prze­dłu­żaj­cie roz­sta­nia- dziec­ko prze­sta­nie płakać,
— poświę­caj­cie dziec­ku swój wol­ny czas,
— uroz­ma­icaj­cie dziec­ku czas w domu.
Adap­ta­cje utrudniają:
— nie­pew­ność decyzji,
— brak zaufa­nia do pla­ców­ki, personelu,
— wyrzu­ty sumie­nia, nie­po­kój, lęk,
— nie­zna­jo­mość placówki,
— trak­to­wa­nie dziec­ka przedmiotowo,
— brak doświad­czeń spo­łecz­nych z inny­mi doro­sły­mi i dziećmi,
— nado­pie­kuń­czość, wyrę­cza­nie dziec­ka w czyn­no­ściach zwią­za­nych z samoobsługą,
— „rzu­ca­nie na głę­bo­ką wodę”- pełen wymiar godzin poby­tu dziec­ka w przedszkolu,
— stra­sze­nie przed­szko­lem, cio­cia­mi w przedszkolu
— pośpiech, zde­ner­wo­wa­nie, spóź­nia­nie się, brak cza­su dla dziecka,
— brak zro­zu­mie­nia dla trud­nych zacho­wań dziec­ka, obra­ża­nie się na dziec­ko, odrzucenie.
ZDROWIE
Do przed­szko­la mogą uczęsz­czać tyl­ko zdro­we dzieci.
W przy­pad­ku przy­pro­wa­dze­nia do Przed­szko­la cho­re­go dziec­ka, dba­jąc o dobro i zdro­wie wszyst­kich przed­szko­la­ków, nauczyciel/ dyrek­tor ma pra­wo odmó­wić przy­ję­cia cho­re­go dziecka/. Po prze­by­tej cho­ro­bie zakaź­nej lub paso­żyt­ni­czej , dziec­ko przy­ję­te jest do Przed­szko­la po dostar­cze­niu przez rodzi­ców zaświad­cze­nia lekar­skie­go stwier­dza­ją­ce­go, że dziec­ko jest już zdro­we i może uczest­ni­czyć w zaję­ciach z inny­mi dziećmi.
W przy­pad­ku otrzy­ma­nia potwier­dzo­nej infor­ma­cji o poja­wie­niu się cho­ro­by zakaź­nej lub u jakie­go­kol­wiek dziec­ka w naszym Przed­szko­lu, wszy­scy rodzi­ce zosta­ną poinformowani.

REGULAMINSKRZACIKÓW
1. W przed­szko­lu wza­jem­nie sza­nu­je­my swo­je prawa.
2. Każ­dy przed­szko­lak ma pra­wo o indy­wi­du­al­ne­go trak­to­wa­nia i posza­no­wa­nia god­no­ści osobistej.
3. Dzie­ci mają moż­li­wość przy­no­sze­nia swo­ich ulu­bio­nych zabawek .
4. Pro­si­my o nie przy­no­sze­nie zaba­wek o cha­rak­te­rze militarnym.
5. Dzie­ci przy­pro­wa­dza­ne są do przed­szko­la do godzi­ny 9:00.
6. Rodzic/ Opie­kun oso­bi­ście powie­rza Dziec­ko opie­ce wychowawcy.
7. Pod­czas przy­pro­wa­dza­nia i odbie­ra­nia dziec­ka do przed­szko­la Rodzic/ Opie­kun odpo­wia­da za jego bezpieczeństwo.
8. Dzie­ci mogą być odbie­ra­ne wyłącz­nie przez Rodziców/ Opie­ku­nów lub/i oso­by przez nich pisem­nie upoważnione.
9. W sytu­acjach trud­nych wyma­ga­na jest współ­pra­ca Rodzica/Opiekuna z wycho­waw­cą i spe­cja­li­sta­mi przedszkola.
10. W razie potrze­by moż­li­wy jest indy­wi­du­al­ny kon­takt z dyrek­cją przed­szko­la po uprzed­nim umó­wie­niu spotkania.
11. Ze wzglę­dów epi­de­mio­lo­gicz­nych do przed­szko­la mogą przy­cho­dzić tyl­ko zdro­we dzieci.
12. W przed­szko­lu i w żłob­ku nie poda­je­my dzie­ciom żad­nych lekarstw.
13. W przy­pad­ku stwier­dze­nia obja­wów cho­ro­by, po infor­ma­cji tele­fo­nicz­nej z przed­szko­la, Rodzic/Opiekun jest zobo­wią­za­ny do wcze­śniej­sze­go ode­bra­nia dziec­ka z placówki.

14. Rodzi­ce mają obo­wią­zek ter­mi­no­wo doko­ny­wać opła­ty za pobyt dziec­ka w pla­ców­ce , jak rów­nież powia­do­mić dyrek­to­ra na piśmie o rezy­gna­cji z przed­szko­la za dwu­ty­go­dnio­wym wypo­wie­dze­niem ze skut­kiem na koniec następ­ne­go miesiąca .

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Na począt­ku 2015r/sty­czeń-luty/ w naszym przed­szko­lu zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na ewa­lu­acja zewnętrz­na  Lubel­skie­go Kura­to­rium Oświa­ty. Mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa do zapo­zna­nia się z tre­ścią uzy­ska­nej oce­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty https://www.seo2.npseo.pl/reports/1001090078145.pdf

Statut Niepublicznego Przedszkola ” Skrzacik” w Lublinie

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • 1
 1. Przed­szko­le „SKRZACIK” (zw. dalej „Przed­szko­le”) jest przed­szko­lem nie­pu­blicz­nym z sie­dzi­bą w Lubli­nie ul. F. Stroj­now­skie­go 10A.
 2. Oso­bą pro­wa­dzą­cą Przed­szko­le jest Ange­li­ka Dąbek zamiesz­ka­ła 20–386 Lublin ul. F. Stroj­now­skie­go 10, będą­ca jed­no­cze­śnie Dyrek­to­rem Przedszkola.
 3. Nad­zór peda­go­gicz­ny nad Przed­szko­lem spra­wu­je Lubel­ski Kura­tor Oświaty.
 • 2
 1. Pod­sta­wo­wy­mi akta­mi praw­ny­mi regu­lu­ją­cy­mi dzia­łal­ność Przed­szko­la są:
 2. Usta­wa z dnia 14 grud­nia 2016 r. Pra­wo oświa­to­we (Dz.U.2017.59 z późn. zm.),
 3. prze­pi­sy wyko­naw­cze do ww. usta­wy, w tym w szcze­gól­no­ści Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz inne roz­po­rzą­dze­nia MEN w zakre­sie wycho­wa­nia przedszkolnego,
 4. Sta­tut Przed­szko­la oraz regu­la­mi­ny i pro­ce­du­ry wewnętrzne.
 • 3
 1. Oso­ba pro­wa­dzą­ca Przed­szko­le odpo­wia­da za jego dzia­łal­ność. Do zadań Oso­by pro­wa­dzą­cej nale­ży w szczególności:
 2. zapew­nie­nie warun­ków dzia­ła­nia Przedszkola,
 3. nad­zór nad dzia­łal­no­ścią Przed­szko­la w zakre­sie spraw finan­so­wych i prze­strze­ga­nia prze­pi­sów doty­czą­cych orga­ni­za­cji pra­cy Przedszkola,
 4. zapew­nie­nie obsłu­gi admi­ni­stra­cyj­nej, w tym praw­nej, obsłu­gi finan­so­wej i orga­ni­za­cyj­nej Przedszkola,
 5. zatrud­nia­nie i zwal­nia­nie Dyrek­to­ra Przed­szko­la i innych pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­skach kierowniczych,
 6. usta­le­nie odpłat­no­ści za pobyt dziec­ka w Przed­szko­lu oraz cza­su pra­cy Przedszkola.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 • 4
 1. Przed­szko­le reali­zu­je cele i zada­nia zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cą pod­sta­wą pro­gra­mo­wą wycho­wa­nia przedszkolnego.
 2. Celem Przed­szko­la jest wspar­cie cało­ścio­we­go roz­wo­ju dziec­ka i osią­gnię­cie przez dziec­ko doj­rza­ło­ści do pod­ję­cia nauki na pierw­szym eta­pie edu­ka­cji. Wspar­cie to jest reali­zo­wa­ne poprzez pro­ces opie­ki, wycho­wa­nia i naucza­nia — ucze­nia się, umoż­li­wia­jąc dziec­ku odkry­wa­nie wła­snych moż­li­wo­ści, sen­su dzia­ła­nia oraz gro­ma­dze­nie doświad­czeń na dro­dze pro­wa­dzą­cej do praw­dy, dobra i piękna.
 3. Przed­szko­le reali­zu­je, wyni­ka­ją­ce z powyż­szych celów zada­nia, z uwzględ­nie­niem indy­wi­du­al­ne­go roz­wo­ju dziec­ka oraz wspo­ma­ga­nia rodzi­ny w wycho­wa­niu dziec­ka i przy­go­to­wa­niu go do nauki w szko­le, poprzez:
 • Wspie­ra­nie wie­lo­kie­run­ko­wej aktyw­no­ści dziec­ka poprzez orga­ni­za­cję warun­ków sprzy­ja­ją­cych naby­wa­niu doświad­czeń w fizycz­nym, emo­cjo­nal­nym, spo­łecz­nym i poznaw­czym obsza­rze jego rozwoju.
 • Two­rze­nie warun­ków umoż­li­wia­ją­cych dzie­ciom swo­bod­ny roz­wój, zaba­wę i odpo­czy­nek w poczu­ciu bezpieczeństwa.
 • Wspie­ra­nie aktyw­no­ści dziec­ka pod­no­szą­cej poziom inte­gra­cji sen­so­rycz­nej i umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z roz­wi­ja­ją­cych się pro­ce­sów poznawczych.
 • Zapew­nie­nie pra­wi­dło­wej orga­ni­za­cji warun­ków sprzy­ja­ją­cych naby­wa­niu przez dzie­ci doświad­czeń, któ­re umoż­li­wią im cią­głość pro­ce­sów adap­ta­cji oraz pomoc dzie­ciom roz­wi­ja­ją­cym się w spo­sób nie­har­mo­nij­ny, wol­niej­szy lub przyspieszony.
 • Wspie­ra­nie samo­dziel­nej dzie­cię­cej eks­plo­ra­cji świa­ta, dobór tre­ści ade­kwat­nych do pozio­mu roz­wo­ju dziec­ka, jego moż­li­wo­ści per­cep­cyj­nych, wyobra­żeń i rozu­mo­wa­nia, z posza­no­wa­niem indy­wi­du­al­nych potrzeb i zainteresowań.
 • Wzmac­nia­nie poczu­cia war­to­ści, indy­wi­du­al­ność, ory­gi­nal­ność dziec­ka oraz potrze­by two­rze­nia rela­cji oso­bo­wych i uczest­nic­twa w grupie.
 • Two­rze­nie sytu­acji sprzy­ja­ją­cych roz­wo­jo­wi nawy­ków i zacho­wań pro­wa­dzą­cych do samo­dziel­no­ści, dba­nia o zdro­wie, spraw­ność rucho­wą i bez­pie­czeń­stwo, w tym bez­pie­czeń­stwo w ruchu drogowym.
 • Przy­go­to­wy­wa­nie do rozu­mie­nia emo­cji, uczuć wła­snych i innych ludzi oraz dba­nie o zdro­wie psy­chicz­ne, reali­zo­wa­ne m.in. z wyko­rzy­sta­niem natu­ral­nych sytu­acji, poja­wia­ją­cych się w przed­szko­lu oraz sytu­acji zada­nio­wych, uwzględ­nia­ją­cych tre­ści ade­kwat­ne do inte­lek­tu­al­nych moż­li­wo­ści i ocze­ki­wań roz­wo­jo­wych dzieci.
 • Two­rze­nie sytu­acji edu­ka­cyj­nych budu­ją­cych wraż­li­wość dziec­ka, w tym wraż­li­wość este­tycz­ną, w odnie­sie­niu do wie­lu sfer aktyw­no­ści czło­wie­ka: mowy, zacho­wa­nia, ruchu, śro­do­wi­ska, ubio­ru, muzy­ki, tań­ca, śpie­wu, teatru, plastyki.
 • Two­rze­nie warun­ków pozwa­la­ją­cych na bez­piecz­ną, samo­dziel­ną eks­plo­ra­cję ota­cza­ją­cej dziec­ko przy­ro­dy, sty­mu­lu­ją­cych roz­wój wraż­li­wo­ści i umoż­li­wia­ją­cych pozna­nie war­to­ści oraz norm odno­szą­cych się do śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, ade­kwat­nych do eta­pu roz­wo­ju dziecka.
 • Two­rze­nie warun­ków umoż­li­wia­ją­cych bez­piecz­ną, samo­dziel­ną eks­plo­ra­cję ele­men­tów tech­ni­ki w oto­cze­niu, kon­stru­owa­nia, maj­ster­ko­wa­nia, pla­no­wa­nia i podej­mo­wa­nia inten­cjo­nal­ne­go dzia­ła­nia, pre­zen­to­wa­nia wytwo­rów swo­jej pracy.
 • Współ­dzia­ła­nie z rodzi­ca­mi, róż­ny­mi śro­do­wi­ska­mi, orga­ni­za­cja­mi i insty­tu­cja­mi, uzna­ny­mi przez rodzi­ców za źró­dło istot­nych war­to­ści, na rzecz two­rze­nia warun­ków umoż­li­wia­ją­cych roz­wój toż­sa­mo­ści dziecka.
 • Kre­owa­nie, wspól­ne z wymie­nio­ny­mi pod­mio­ta­mi, sytu­acji pro­wa­dzą­cych do pozna­nia przez dziec­ko war­to­ści i norm spo­łecz­nych, któ­rych źró­dłem jest rodzi­na, gru­pa w przed­szko­lu, inne doro­słe oso­by, w tym oso­by star­sze, oraz roz­wi­ja­nia zacho­wań wyni­ka­ją­cych z war­to­ści moż­li­wych do zro­zu­mie­nia na tym eta­pie rozwoju.
 • Sys­te­ma­tycz­ne uzu­peł­nia­nie, za zgo­dą rodzi­ców, reali­zo­wa­nych tre­ści wycho­waw­czych o nowe zagad­nie­nia, wyni­ka­ją­ce z poja­wie­nia się w oto­cze­niu dziec­ka zmian i zja­wisk istot­nych dla jego bez­pie­czeń­stwa i har­mo­nij­ne­go rozwoju.
 • Sys­te­ma­tycz­ne wspie­ra­nie roz­wo­ju mecha­ni­zmów ucze­nia się dziec­ka, pro­wa­dzą­ce do osią­gnię­cia przez nie pozio­mu umoż­li­wia­ją­ce­go pod­ję­cie nauki w szkole.
 • Two­rze­nie sytu­acji edu­ka­cyj­nych sprzy­ja­ją­cych budo­wa­niu zain­te­re­so­wa­nia dziec­ka języ­kiem obcym nowo­żyt­nym, chę­ci pozna­wa­nia innych kultur.
 • 5
 1. Przed­szko­le orga­ni­zu­je pomoc psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną pole­ga­ją­cą na:
 • roz­po­zna­niu i zaspo­ka­ja­niu indy­wi­du­al­nych potrzeb roz­wo­jo­wych i edu­ka­cyj­nych dziec­ka oraz roz­po­zna­niu jego indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści psychofizycznych;
 • wspie­ra­niu rodzi­ców i nauczy­cie­li w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów wycho­waw­czych i dydaktycznych;
 • roz­wi­ja­niu umie­jęt­no­ści wycho­waw­czych nauczy­cie­li oraz rodziców.
 1. Pomoc psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­na jest orga­ni­zo­wa­na i udzie­la­na we współ­pra­cy z:
 • rodzi­ca­mi dzieci;
 • porad­nia­mi psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ny­mi, w tym porad­nia­mi specjalistycznymi;
 • pla­ców­ka­mi dosko­na­le­nia nauczycieli;
 • inny­mi przed­szko­la­mi, szko­ła­mi i placówkami.
 1. Pomoc psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­na dla dziec­ka z orze­cze­niem o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, z orze­cze­niem o potrze­bie indy­wi­du­al­ne­go naucza­nia lub opi­nii z porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, spe­cja­li­stycz­nej orga­ni­zu­je się nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu orze­cze­nia lub opinii.
 2. Pomoc psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną orga­ni­zu­je się zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa tj. na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie zasad udzie­la­nia i orga­ni­za­cji pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w publicz­nych przed­szko­lach, szko­łach i placówkach.
 3. Przed­szko­le spra­wu­je opie­kę nad dzieć­mi, dosto­so­wu­jąc meto­dy i spo­so­by oddzia­ły­wań do wie­ku dziec­ka i jego moż­li­wo­ści roz­wo­jo­wych, potrzeb śro­do­wi­sko­wych z uwzględ­nie­niem ist­nie­ją­cych warun­ków loka­lo­wych, a w szczególności:
 • zapew­nie­nie dzie­ciom peł­ne­go poczu­cia bez­pie­czeń­stwa – zarów­no pod wzglę­dem fizycz­nym, jak i psychicznym;
 • każ­dy oddział powie­rza­ny jest opie­ce jed­nej nauczy­ciel­ce; dla zapew­nie­nia cią­gło­ści pra­cy wycho­waw­czej i jej sku­tecz­no­ści, wska­za­ne jest, by nauczy­cie­le pro­wa­dzi­li swój oddział przez wszyst­kie lata poby­tu dzie­ci w Przedszkolu;
 • pod­czas poby­tu dzie­ci w ogro­dzie, zaję­cia i zaba­wy dzie­ci z poszcze­gól­nych grup odby­wa­ją się na wyzna­czo­nych tere­nach ze sprzę­tem dosto­so­wa­nym do potrzeb i moż­li­wo­ści dzieci;
 • w trak­cie zajęć poza tere­nem Przed­szko­la (spa­ce­ry, wyciecz­ki) zapew­nia­na jest opie­ka nauczy­ciel­ki oraz dodat­ko­wo na każ­de 10 dzie­ci – jed­na oso­ba dorosła;
 • orga­ni­za­cję pra­cy w cią­gu dnia okre­śla ramo­wy roz­kład dnia usta­lo­ny przez Dyrek­to­ra Przed­szko­la w poro­zu­mie­niu z Radą Peda­go­gicz­ną Przed­szko­la z uwzględ­nie­niem wyma­gań zdro­wia i higie­ny oraz ocze­ki­wań rodziców.
 1. Dyrek­tor Przed­szko­la oraz wszy­scy pra­cow­ni­cy Przed­szko­la są zobo­wią­za­ni do zapew­nie­nia dzie­ciom bez­piecz­nych i higie­nicz­nych warun­ków zaba­wy i nauki w cza­sie ich poby­tu w Przed­szko­lu, jak rów­nież pod­czas zajęć orga­ni­zo­wa­nych poza jego tere­nem (1 opie­kun doro­sły na 10 dzie­ci poza tere­nem Przedszkola).
 2. Nauczy­ciel odpo­wia­da za zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w cza­sie poby­tu dziec­ka w Przedszkolu.
 3. Tygo­dnio­wy i dzien­ny roz­kład zajęć dzie­ci, w któ­rym domi­nu­ją­cą for­mą jest zaba­wa, usta­lo­ny jest z zacho­wa­niem higie­ny umy­sło­wej przez rów­no­mier­ne roz­ło­że­nie zajęć dnia i tygo­dnia oraz z uwzględ­nie­niem dosto­so­wa­nia ich do potrzeb wie­ko­wych i roz­wo­jo­wych dzieci.
 4. Dyrek­tor Przed­szko­la powie­rza gru­pę dzie­ci opie­ce jed­ne­go lub dwóch nauczy­cie­li, w zależ­no­ści od cza­su pra­cy gru­py lub przy­ję­tych dodat­ko­wych zadań, w tym zadań spe­cjal­nych (inte­gra­cja).

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ

 • 6

Orga­na­mi Przed­szko­la są:

 1. Dyrek­tor Przedszkola;
 2. Rada Peda­go­gicz­na (w przy­pad­ku powołania).
 •                7
 1. Dyrek­tor Przed­szko­la odpo­wia­da za dzia­łal­ność przed­szko­la, repre­zen­tu­je Przed­szko­le we wszyst­kich spra­wach zwią­za­nych z jego działalnością
 2. Do zadań Dyrek­to­ra Przed­szko­la nale­ży w szczególności:
 • Zapew­nie­nie warun­ków dzia­ła­nia Przed­szko­la, w tym bez­piecz­nych i higie­nicz­nych warun­ków nauki, wycho­wa­nia i opieki;
 • Orga­ni­zo­wa­nie pra­cy Przed­szko­la zgod­nie ze sta­tu­tem, prze­pi­sa­mi pra­wa oświa­to­we­go i wewnętrz­ny­mi regulaminami;
 • Reali­zo­wa­nie zale­ceń i wnio­sków orga­nów spra­wu­ją­cych nad­zór zewnętrz­ny nad Przedszkolem;
 • Jest kie­row­ni­kiem zakła­du pra­cy dla zatrud­nio­nych w Przed­szko­lu nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków nie­bę­dą­cych nauczy­cie­la­mi, decy­du­je w spra­wach zatrud­nia­nia i zwal­nia­nia nauczy­cie­li, przy­zna­wa­nia pre­mii i nagród oraz wymie­rza­nia kar porząd­ko­wych nauczy­cie­lom i innym pracownikom;
 • Orga­ni­zu­je pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • Powia­da­mia dyrek­to­ra szko­ły w obwo­dzie, w któ­rym miesz­ka dziec­ko uczęsz­cza­ją­ce do Przed­szko­la, o speł­nia­niu przez nie obo­wiąz­ku rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go do pod­ję­cia nauki szkolnej;
 • Prze­ka­za­nie rodzi­com dziec­ka reali­zu­ją­ce­go obo­wią­zek rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go pisem­nej infor­ma­cji o goto­wo­ści dziec­ka do pod­ję­cia nauki w szkole;
 • Gro­ma­dze­nie infor­ma­cji o pra­cy nauczy­cie­li w celu doko­na­nia oce­ny ich pracy;
 • Współ­pra­ca z insty­tu­cja­mi nad­zo­ru­ją­cy­mi dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną Przedszkola;
 • Usta­le­nie ramo­we­go roz­kła­du dnia z uwzględ­nie­niem zasad ochro­ny zdro­wia i higie­ny pra­cy oraz ocze­ki­wań rodziców;
 • Dopusz­cza­nie do użyt­ku pro­gra­mu wycho­wa­nia przedszkolnego.
 • 8

W Przed­szko­lu może zostać powo­ła­ny Wice­dy­rek­tor, do któ­re­go zadań nale­ży wspar­cie Dyrek­to­ra Przed­szko­la oraz inne sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze i administracyjne.

 • 9
 1. W przy­pad­ku powo­ła­nia Radę Peda­go­gicz­ną two­rzą i bio­rą udział w jej posie­dze­niu, wszy­scy pra­cow­ni­cy peda­go­gicz­ni bez wzglę­du na wymiar cza­su pra­cy. Prze­wod­ni­czą­cym Rady jest Dyrek­tor Przed­szko­la, lub oso­ba przez nie­go wyznaczona.
 2. W posie­dze­niu Rady Peda­go­gicz­nej mogą brać udział przed­sta­wi­cie­le nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go, a nad­to na zapro­sze­nie prze­wod­ni­czą­ce­go – zapro­sze­ni goście, któ­rych głos ma cha­rak­ter dorad­czy (opi­nio­daw­czy).
 3. Rada Peda­go­gicz­na usta­la regu­la­min swej dzia­łal­no­ści, a jej posie­dze­nia są protokołowane.
 4. Człon­ko­wie Rady Peda­go­gicz­nej są zobo­wią­za­ni do zacho­wa­nia tajem­ni­cy we wszyst­kich spra­wach, któ­re mogło­by naru­szyć dobro oso­bi­ste dziec­ka, jego rodzi­ców, tak­że nauczy­cie­li i innych pra­cow­ni­ków Przedszkola.
 5. Nauczy­cie­li obo­wią­zu­je zacho­wa­nie tajem­ni­cy służ­bo­wej doty­czą­cej uchwał, wnio­sków i spo­strze­żeń z posie­dze­nia Rady Peda­go­gicz­nej. Infor­ma­cje doty­czą­ce bez­po­śred­nio dziec­ka mogą być udzie­la­ne tyl­ko rodzi­com lub praw­nym opie­ku­nom dziecka.
 6. Do kom­pe­ten­cji sta­no­wią­cych rady peda­go­gicz­nej należy:
 7. zatwier­dza­nie pla­nów pra­cy Przedszkola;
 8. podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie eks­pe­ry­men­tów peda­go­gicz­nych w Przedszkolu;
 9. usta­la­nie orga­ni­za­cji dosko­na­le­nia zawo­do­we­go nauczy­cie­li Przedszkola;
 10. podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wach skre­śle­nia z listy Przedszkola;
 • 10
 1. Zasa­dy współ­dzia­ła­nia orga­nów Przed­szko­la, zapew­nia­ją­ce w szcze­gól­no­ści wła­ści­we wyko­ny­wa­nie kom­pe­ten­cji tych orga­nów okre­ślo­nych w prze­pi­sach pra­wa i w Sta­tu­cie Przed­szko­la oraz zapew­nia­ją­ce bie­żą­cą wymia­nę infor­ma­cji pomię­dzy orga­na­mi Przedszkola:
 • koor­dy­na­to­rem współ­dzia­ła­nia poszcze­gól­nych orga­nów jest Dyrek­tor Przed­szko­la, któ­ry zapew­nia każ­de­mu z orga­nów moż­li­wość swo­bod­ne­go dzia­ła­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji w ramach swo­ich kom­pe­ten­cji i umoż­li­wia bie­żą­cą wymia­nę informacji;
 • orga­ny Przed­szko­la zapew­nia­ją bie­żą­cą wymia­nę infor­ma­cji pomię­dzy sobą;
 • rodzi­ce i nauczy­cie­le współ­dzia­ła­ją ze sobą w spra­wach opie­ki i kształ­ce­nia dzieci;
 • nauczy­cie­le utrzy­mu­ją sta­ły kon­takt z rodzi­ca­mi, udzie­la­ją bie­żą­cych infor­ma­cji na temat dziec­ka, jego zacho­wa­nia, rozwoju;
 • Przed­szko­le orga­ni­zu­je dla rodzi­ców kon­sul­ta­cje i roz­mo­wy indy­wi­du­al­ne z Dyrek­to­rem, nauczy­cie­lem, spe­cja­li­sta­mi – według potrzeb po usta­le­niu terminu;
 • zebra­nia z wszyst­ki­mi rodzi­ca­mi orga­ni­zo­wa­ne są w mia­rę potrzeb – przy­naj­mniej raz w roku.
 • rodzi­ce mają pra­wo znać zada­nia wyni­ka­ją­ce z rocz­ne­go pla­nu pra­cy Przed­szko­la oraz znać tema­ty i tre­ści pla­nów mie­sięcz­nych w danym oddzia­le, zapo­znać się z rapor­tem doty­czą­cym nad­zo­ru peda­go­gicz­ne­go – dwa razy w roku;
 • współ­dzia­ła­nie orga­nów Przed­szko­la ma na celu stwo­rze­nie jak naj­lep­szych warun­ków roz­wo­ju wycho­wan­ków oraz pod­no­sze­nie pozio­mu przedszkola.
 1. Wszel­kie spo­ry mię­dzy orga­na­mi Przed­szko­la roz­strzy­ga Dyrek­tor Przed­szko­la, uwzględ­nia­jąc zakre­sy kom­pe­ten­cji tych organów.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 11
 1. Przed­szko­le funk­cjo­nu­je przez cały rok szkol­ny tj. od 1 wrze­śnia do 31 sierp­nia następ­ne­go roku, z wyjąt­kiem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy oraz innych dni i prze­rwy waka­cyj­nej usta­lo­nych przez Oso­bę prowadzącą.
 2. Przed­szko­le jest czyn­ne w godzi­nach 6,30 – 17,00 od ponie­dział­ku do piąt­ku, w tym czas prze­zna­czo­ny na reali­za­cję pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go, nie krót­szy niż 5 godzin dziennie.
 3. Czas pra­cy przed­szko­la może być zmie­nio­ny w zależ­no­ści od potrzeb rodziców.
 4. Ter­mi­ny przerw w pra­cy przed­szko­la usta­lo­ne są przez Oso­bę pro­wa­dzą­cą na wnio­sek Dyrek­to­ra Przedszkola.
 5. Dziec­ko uczęsz­cza­ją­ce do przed­szko­la może korzy­stać odpłat­nie z posił­ków w trak­cie poby­tu w Przedszkolu.
 6. Pobyt dziec­ka w przed­szko­lu jest odpłat­ny. Zasa­dy odpłat­no­ści za pobyt dzie­ci w Przed­szko­lu i odpłat­no­ści za korzy­sta­nie z wyży­wie­nia, usta­la Oso­ba prowadząca.
 7. Opła­ta sta­ła (cze­sne) za Przed­szko­le nie pod­le­ga zwro­to­wi w przy­pad­ku nie­obec­no­ści dziecka.
 8. Wyso­kość opłat poda­wa­na jest przez Dyrek­to­ra do wia­do­mo­ści rodzi­ca na tabli­cy ogło­szeń lub poprzez pisem­ne zawiadomienie .
 9. Dyrek­tor Przed­szko­la może zwol­nić rodzi­ców z opłat za przed­szko­le w szcze­gól­nie trud­nych i uza­sad­nio­nych przypadkach.
 10. Dzie­ci pra­cow­ni­ków Przed­szko­la mają pra­wo do 50% zniż­ki opłat za pobyt dziec­ka w Przedszkolu.
 • 12
 1. Do Przed­szko­la uczęsz­cza­ją dzie­ci w wie­ku od 3 lat do koń­ca roku szkol­ne­go w roku kalen­da­rzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 7 lat.
 2. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, za zgo­dą Dyrek­to­ra do Przed­szko­la mogą uczęsz­czać dzie­ci, któ­re ukoń­czy­ły 2,5 rok życia. Szcze­gól­ne przy­pad­ki to m.in.
 3. sto­pień roz­wo­ju dziec­ka wska­zu­je na goto­wość przed­szkol­ną a opie­ka żłob­ko­wa nie była­by dla nie­go odpowiednia;
 4. trud­na sytu­acja mate­rial­na rodzi­ny dziecka;
 5. potrze­ba zapew­nie­nia opie­ki z powo­du pra­cy zawo­do­wej rodziców.
 6. W przy­pad­ku dzie­ci posia­da­ją­cych orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, wycho­wa­niem przed­szkol­nym może być obję­te dziec­ko w wie­ku powy­żej 7 lat, nie dłu­żej jed­nak niż do koń­ca roku szkol­ne­go w roku kalen­da­rzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 9 lat. Obo­wią­zek szkol­ny tych dzie­ci może być odro­czo­ny do koń­ca roku szkol­ne­go w roku kalen­da­rzo­wym, w któ­rym dziec­ko koń­czy 9 lat.
 7. Przed­szko­le funk­cjo­nu­je przez cały rok szkol­ny tj. od 1 wrze­śnia do 31 sierp­nia następ­ne­go roku, z wyjąt­kiem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy oraz innych dni i prze­rwy waka­cyj­nej (w mie­sią­cu w lip­cu lub sierp­niu) usta­lo­nych przez Dyrek­to­ra Przedszkola.
 8. Przed­szko­le może dodat­ko­wo orga­ni­zo­wać impre­zy śro­do­wi­sko­we i edu­ka­cyj­ne w dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy (w sobo­tę lub niedzielę).
 9. Pod­sta­wo­wą jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną Przed­szko­la jest oddział, obej­mu­ją­cy dzie­ci w zbli­żo­nym wie­ku, z uwzględ­nie­niem ich potrzeb, zain­te­re­so­wań, uzdol­nień, rodza­ju i stop­nia niepełnosprawności.
 10. Licz­ba dzie­ci w oddzia­le nie może prze­kra­czać 25 uczniów.
 11. Do Przed­szko­la mogą być przyj­mo­wa­ne dzie­ci spraw­ne i niepełnosprawne.
 12. Przed­szko­le orga­ni­zu­je zgod­nie z odręb­ny­mi prze­pi­sa­mi zaję­cia wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dla dzie­ci posia­da­ją­cych opi­nie wyda­ne przez porad­nię psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­ną. Decy­zję o reali­za­cji zajęć wwr podej­mu­je Dyrek­tor na wnio­sek rodzi­ców, praw­nych opiekunów.
 • 13
 1. Godzi­na zajęć w przed­szko­lu trwa 60 minut, za wyjąt­kiem zajęć z zakre­su pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, któ­rych czas trwa­nia indy­wi­du­al­nie dosto­so­wy­wa­ny jest do potrzeb dziec­ka. Pod­sta­wo­wą for­mą pra­cy są zaję­cia opie­kuń­cze i edu­ka­cyj­ne pro­wa­dzo­ne w sys­te­mie gru­po­wym, zespo­ło­wym i indywidualnym.
 2. Orga­ni­za­cję sta­łych, obo­wiąz­ko­wych i dodat­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych okre­śla ramo­wy roz­kład dnia usta­lo­ny przez Dyrek­to­ra z uwzględ­nie­niem zasad ochro­ny zdro­wia i higie­ny dziec­ka, dosto­so­wa­ny do ocze­ki­wań rodziców.
 3. Dzie­ci, któ­re nie uczęsz­cza­ją na zaję­cia dodat­ko­we pozo­sta­ją pod opie­ka nauczy­cie­la pro­wa­dzą­ce­go grupę.
 4. Czas trwa­nia zajęć pro­wa­dzo­nych dodat­ko­wo powi­nien być dosto­so­wa­ny do moż­li­wo­ści roz­wo­jo­wych dzie­ci i trwać mak­sy­mal­nie 30 minut.
 5. dla dzie­ci w wie­ku od 3 do 4 lat oko­ło 15 min.
 6. dla dzie­ci star­szych oko­ło 30 min.
 7. Przed­szko­le zapew­nia dzie­ciom z orze­czo­ną niepełnosprawnością:
 8. reali­za­cję zale­ceń zawar­tych w orze­cze­niu o potrze­bie kształ­ce­nia specjalnego;
 9. odpo­wied­nie warun­ki poby­tu w przed­szko­lu, sprzęt spe­cja­li­stycz­ny i środ­ki dydaktyczne;
 10. reali­za­cję pro­gra­mu wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go dosto­so­wa­ne­go do indy­wi­du­al­nych potrzeb edu­ka­cyj­nych i moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych dziecka;
 11. zaję­cia rewa­li­da­cyj­ne, sto­sow­nie do potrzeb;
 12. inte­gra­cję ze śro­do­wi­skiem rówieśniczym.
 13. Wymiar godzin zajęć rewa­li­da­cyj­nych usta­la dyrek­tor przed­szko­la w poro­zu­mie­niu z orga­nem pro­wa­dzą­cym (od 2 do 5 godzin).
 • 14
 1. Orga­ni­za­cję pra­cy Przed­szko­la okre­śla ramo­wy roz­kład dnia usta­lo­ny przez Dyrek­to­ra Przed­szko­la z uwzględ­nie­niem zasad ochro­ny zdro­wia i higie­ny pra­cy, oraz ocze­ki­wań rodzi­ców (praw­nych opiekunów).
 2. Na pod­sta­wie ramo­we­go roz­kła­du dnia nauczy­ciel (nauczy­cie­le), któ­re­mu powie­rzo­no opie­kę nad danym oddzia­łem, usta­la dla tego oddzia­łu szcze­gó­ło­wy roz­kład dnia, z uwzględ­nie­niem potrzeb i zain­te­re­so­wań dzieci.
 3. Wycho­wan­ko­wie przed­szko­la uczest­ni­czą w wyciecz­kach i impre­zach auto­ka­ro­wych wyłącz­nie za pisem­ną zgo­dą rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów). Wyciecz­ka lub impre­za jest zor­ga­ni­zo­wa­na zgod­nie z zacho­wa­niem zasad bhp oraz wła­ści­wie przy­go­to­wa­na pod wzglę­dem programowym.
 4. Orga­ni­za­tor wyciecz­ki jest zobo­wią­za­ny do wypeł­nie­nia kar­ty wyciecz­ki i przed­ło­że­nia jej do akcep­ta­cji Dyrek­to­ro­wi Przedszkola.
 5. Do reali­za­cji celów sta­tu­to­wych przed­szko­le posiada: 
  1. sale dydak­tycz­ne dla poszcze­gól­nych grup z wypo­sa­że­niem przy­sto­so­wa­nym do wie­ku dziecka,
  2. salę do inte­gra­cji sen­so­rycz­nej (sala SI) dla dzie­ci posia­da­ją­ce orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia specjalnego.
  3. Plac zabaw z tere­nem zie­lo­nym i base­nem (wyłącz­nie do korzy­sta­nia przez dzie­ci w Przedszkolu),
  4. łazien­ki dla dzie­ci i personelu,
  5. szat­nie dla dzie­ci i personelu,
  6. pomiesz­cze­nia kuchen­ne dla dzie­ci w Przedszkolu,
  7. pomiesz­cze­nia administracyjno-gospodarcze.
 • 15
 1. W przy­pad­ku zacho­ro­wa­nia dziec­ka, rodzi­ce (praw­ni opie­ku­no­wie) są zobo­wią­za­ni do nie­zwłocz­ne­go powia­do­mie­nia o tym fak­cie Dyrek­to­ra Przedszkola.
 2. Przy­pro­wa­dza­nie i odbie­ra­nie dziec­ka z Przed­szko­la opie­ra się na nastę­pu­ją­cych zasadach:
 • rodzi­ce mają obo­wią­zek oso­bi­ste­go przy­pro­wa­dza­nia i odbie­ra­nia dziec­ka z przedszkola;
 • dopusz­cza się przy­pro­wa­dza­ne i odbie­ra­ne dziec­ka przez inne oso­by, któ­re mają zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, upo­waż­nio­ne na piśmie przez rodziców;
 • upo­waż­nie­nia te zawie­ra­ją imię i nazwi­sko oso­by wyzna­czo­nej do odbio­ru dziec­ka, serię i nr dowo­du oso­bi­ste­go, wła­sno­ręcz­ne pod­pi­sy rodziców;
 • upo­waż­nie­nia dostar­cza­ne są oso­bi­ście przez rodzi­ców do nauczy­cie­la danej gru­py i pozo­sta­ją w doku­men­ta­cji przedszkola;
 • rodzi­ce przy­pro­wa­dza­ją­cy dziec­ko do przed­szko­la zobo­wią­za­ni są do odda­nia go bez­po­śred­nio pod opie­kę nauczyciela;
 • prze­ka­za­nie dziec­ka pod opie­kę Przed­szko­la odby­wa się w momen­cie przy­wi­ta­nia dziec­ka z nauczycielem;
 • od chwi­li prze­ka­za­nia dziec­ka nauczy­ciel pono­si odpo­wie­dzial­ność za jego bezpieczeństwo;
 • dziec­ko wyda­je się tyl­ko tym oso­bom, któ­re są w sta­nie zapew­nić mu peł­ne bez­pie­czeń­stwo pod­czas powro­tu do domu;
 • prze­ka­za­nie dziec­ka przez nauczy­cie­la rodzi­co­wi, lub oso­bie upo­waż­nio­nej do jego odbio­ru, odby­wa się w chwi­li przy­wi­ta­nia dziec­ka z wymie­nio­ny­mi wyżej osobami;
 • od momen­tu prze­ka­za­nia dziec­ka oso­ba odbie­ra­ją­ca dziec­ko pono­si peł­ną odpo­wie­dzial­ność za jego bezpieczeństwo;
 • w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści odbio­ru dziec­ka z Przed­szko­la w godzi­nach pra­cy Przed­szko­la (sytu­acje loso­we), rodzi­ce lub oso­by upo­waż­nio­ne, zobo­wią­za­ni są do szyb­kie­go poin­for­mo­wa­nia Przed­szko­la o zaist­nia­łym przy­pad­ku oraz uzgod­nie­nia spo­so­bu odbio­ru dziecka;
 • w cza­sie ocze­ki­wa­nia na odbiór dziec­ka nauczy­ciel­ka zapew­nia opie­kę nad dzieckiem;
 • w przy­pad­ku nie­moż­no­ści poro­zu­mie­nia się z rodzi­ca­mi nauczy­ciel dziec­ka zawia­da­mia policję.
 1. W przy­pad­ku, gdy po odbiór dziec­ka z Przed­szko­la sta­wi się Rodzic (Opie­kun praw­ny) lub inna wyzna­czo­na oso­ba, któ­ra znaj­du­je się pod wpły­wem alko­ho­lu lub innych środ­ków odu­rza­ją­cych — Przed­szko­le zastrze­ga sobie pra­wo odmo­wy wyda­nia dziec­ka takiej oso­bie. Dyrek­tor Przed­szko­la może powia­do­mić w takich sytu­acjach Policję.
 2. Pod­czas imprez przed­szkol­nych z udzia­łem rodzi­ców, zarów­no na tere­nie jak i poza tere­nem Przed­szko­la, opie­kę nad swo­imi dzieć­mi spra­wu­ją rodzi­ce, któ­rzy też pono­szą peł­ną odpo­wie­dzial­ność za bez­pie­czeń­stwo wła­snych dzieci.
 3. W razie wypad­ku lub nagłej cho­ro­by dziec­ka zosta­nie mu udzie­lo­na pierw­sza pomoc. Przed­szko­le nie­zwłocz­nie poin­for­mu­je o wypad­ku lub wszel­kich pro­ble­mach zdro­wot­nych dziec­ka Rodzi­ców lub Opie­ku­nów praw­nych na numer tele­fo­nu wska­za­ny w umo­wie, jako kon­tak­to­wy. W przy­pad­ku wystą­pie­nia takiej sytu­acji Przed­szko­le nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­moż­ność nawią­za­nia kon­tak­tu z Rodzi­ca­mi lub Opie­ku­na­mi z przy­czyn leżą­cych po stro­nie Rodzi­ców lub Opie­ku­nów. W przy­pad­ku bra­ku nawią­za­nia kon­tak­tu z Rodzi­cem lub Opie­ku­nem praw­nym dziec­ka i sta­nem zdro­wia zagra­ża­ją­cym życiu dziec­ka zosta­nie wezwa­ne pogo­to­wie ratunkowe.
 4. Przed­szko­le nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zata­je­nie istot­nych infor­ma­cji doty­czą­cych roz­wo­ju i zdro­wia dziec­ka oraz ujem­ne następ­stwa zata­je­nia takich infor­ma­cji przez Rodzi­ców lub Opie­ku­nów praw­nych, któ­re mogą mieć wpływ na zagro­że­nie sta­nu zdro­wia i życia dziec­ka lub sta­nu zdro­wia i życia innych dzie­ci pod­czas poby­tu w Przedszkolu.
 5. W przy­pad­ku, gdy dziec­ko nie zosta­nie ode­bra­ne z przed­szko­la do godzi­ny 17,00 przez rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) lub oso­by wska­za­ne w upo­waż­nie­niu, a kon­takt z nimi jest nie­moż­li­wy, nauczy­ciel powia­da­mia poli­cję, któ­ra uru­cha­mia pro­ce­du­rę zapew­nie­nia dziec­ku opieki.
 6. W razie spóź­nie­nia się Rodzi­ca (Opie­ku­na praw­ne­go) po odbiór dziec­ka i nie­ode­bra­nie dziec­ka do godzi­ny 17,00 każ­da następ­na roz­po­czę­ta godzi­na opie­ki nad dziec­kiem jest dodat­ko­wo płat­na w wyso­ko­ści okre­ślo­nej przez Oso­bę prowadzącą.

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 • 16
 1. W Przed­szko­lu są zatrud­nie­ni nauczy­cie­le, spe­cja­li­ści, pomo­ce nauczy­cie­la, pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji i obsługi.
 2. W Przed­szko­lu, jeże­li zacho­dzi taka potrze­ba zatrud­nia się dodat­ko­wo nauczy­cie­li posia­da­ją­cych spe­cjal­ne przy­go­to­wa­nie peda­go­gicz­ne oraz spe­cja­li­stów pro­wa­dzą­cych zaję­cia rewalidacyjne.
 3. Każ­dy pra­cow­nik zobo­wią­za­ny jest do zna­jo­mo­ści i sto­so­wa­nia prze­pi­sów BHP obo­wią­zu­ją­cych w Przed­szko­lu oraz zgod­nie z tymi prze­pi­sa­mi do pod­da­wa­nia się regu­lar­nie okre­so­wym bada­niom lekar­skim i szko­le­niom BHP.
 4. Wszy­scy pra­cow­ni­cy Przed­szko­la zobo­wią­za­ni są do ochro­ny danych oso­bo­wych oraz do zacho­wa­nia tajem­ni­cy służ­bo­wej w zakre­sie doty­czą­cym spraw wycho­wan­ków i wybra­nych zagad­nień dzia­łal­no­ści Przedszkola.
 5. Każ­dy pra­cow­nik Przed­szko­la, w szcze­gól­no­ści nauczy­ciel jest odpo­wie­dzial­ny za bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie dzie­ci m.in. poprzez:
 • zgła­sza­nie Dyrek­to­ro­wi Przed­szko­la dostrze­żo­nych zagro­żeń i w mia­rę moż­li­wo­ści usu­wa­nie ich;
 • dba­nie, by dro­gi ewa­ku­acyj­ne nie były zasta­wio­ne, a kłód­ki w peł­ni sprawne;
 • kon­tro­lo­wa­nie miejsc zaba­wy, nauki i pra­cy pod kątem sta­nu bez­pie­czeń­stwa, przed ich roz­po­czę­ciem i w trak­cie zajęć;
 • nie­wy­da­wa­nie dzie­ciom sprzę­tu i zaba­wek, któ­re samo­wol­nie uży­te, mogą stwo­rzyć stan zagro­że­nia lub spo­wo­do­wać wypadek;
 • zwra­ca­nie uwa­gi na wydol­ność i spraw­ność fizycz­ną i psy­chicz­ną dzie­ci i sto­so­wa­nie odpo­wied­nie­go dobo­ru ćwi­czeń i przyrządów;
 • zapew­nie­nie dzie­ciom odpo­wied­nie­go nad­zo­ru osób doro­słych pod­czas spa­ce­rów i wycieczek;
 • w razie wypad­ku, natych­mia­sto­we udzie­la­nie pierw­szej pomo­cy, zapew­nie­nie opie­ki lekar­skiej oraz powia­do­mie­nie Dyrek­to­ra Przed­szko­la i rodzi­ca (Praw­ne­go opiekuna).
 1. W Przed­szko­lu może zostać utwo­rzo­ne sta­no­wi­sko pra­cow­ni­ka admi­ni­stra­cyj­ne­go – kon­ser­wa­to­ra, do któ­re­go zadań nale­ży zapew­nie­nie warun­ków do reali­za­cji pro­ce­su wycho­wa­nia i opie­ki w Przed­szko­lu a w szczególności:
 • dba o mie­nie Przed­szko­la i wła­ści­we jego zabez­pie­cze­nie oraz użyt­ko­wa­nie zgod­nie z prze­zna­cze­niem a w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach wnio­sko­wa­nie do orga­nu pro­wa­dzą­ce­go o doko­na­nie likwi­da­cji skład­ni­ków majątkowych;
 • zgła­sza­nie Dyrek­to­ro­wi Przed­szko­la dostrze­żo­nych zagro­żeń i w mia­rę moż­li­wo­ści usu­wa­nie ich;
 • kon­tro­lo­wa­nie sta­nu sani­tar­ne­go i tech­nicz­ne­go budyn­ku Przed­szko­la (w tym rów­nież pla­cu zabaw, tere­nów wokół budyn­ku) i zgła­sza­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści do oso­by pro­wa­dzą­cej oraz odpo­wied­nich instytucji;
 • zle­ca­nie i nad­zo­ro­wa­nie napraw i remon­tów w Przedszkolu;
 • pro­wa­dze­niem gospo­dar­ki mate­ria­ło­wej i żywie­nio­wej Przedszkola;
 • zaopa­trze­nie Przed­szko­la w nie­zbęd­ne mate­ria­ły i pomo­ce dydaktyczne;
 • pomoc w trak­cie zajęć tera­peu­tycz­nych w Sali Inte­gra­cji Sensorycznej
 • 17
 1. Przed­szko­le zatrud­nia nauczy­cie­li posia­da­ją­cych odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje — zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie szcze­gó­ło­wych kwa­li­fi­ka­cji wyma­ga­nych od nauczycieli.
 2. Nauczy­ciel jest zobo­wią­za­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zgod­nie z zakre­sem obo­wiąz­ków (czyn­no­ści) okre­ślo­nych i przy­zna­wa­nych przez Dyrek­to­ra Przed­szko­la oraz innych zadań niż wyni­ka­ją­cych z zakre­su obo­wiąz­ków (czyn­no­ści), jeże­li zosta­ły pole­co­ne przez Dyrek­to­ra Przed­szko­la i są zwią­za­ne z orga­ni­za­cją pro­ce­su opie­kuń­czo – wycho­waw­czo – dydaktycznego.
 3. Zakres zadań nauczy­cie­li obej­mu­je w szczególności:
 • pla­no­wa­nie i pro­wa­dze­nie pra­cy wycho­waw­czo-dydak­tycz­nej zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pro­gra­mem, pono­sze­nie odpo­wie­dzial­no­ści za jej jakość;
 • pro­wa­dze­nie obser­wa­cji peda­go­gicz­nych mają­cych na celu pozna­nie i zabez­pie­cze­nie potrzeb roz­wo­jo­wych dzie­ci oraz doku­men­to­wa­niem tych obserwacji;
 • współ­pra­ca ze spe­cja­li­sta­mi świad­czą­cy­mi pomoc psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ną, opie­kę zdro­wot­ną i inną;
 • pro­wa­dze­nie, w roku szkol­nym poprze­dza­ją­cym rok szkol­ny, w któ­rym moż­li­we jest roz­po­czę­cie przez dziec­ko nauki w szko­le pod­sta­wo­wej, dia­gno­zy goto­wo­ści do pod­ję­cia nauki w szkole;
 • zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa dzie­ciom na tere­nie Przed­szko­la poprzez m.in. uwy­pu­kle­nie w tema­ty­ce zajęć wycho­waw­czych pro­ble­ma­ty­ki bez­piecz­ne­go poby­tu dzie­ci na tere­nie Przed­szko­la z powo­dów, dla któ­rych część dzie­ci nie do koń­ca czu­je się bez­piecz­nie wśród kole­ża­nek i kolegów.
 1. Nauczy­cie­le współ­dzia­ła­ją z rodzi­ca­mi (praw­ny­mi opie­ku­na­mi) w spra­wach wycho­wa­nia i naucza­nia dzie­ci z uwzględ­nie­niem pra­wa rodzi­ców (praw­nych opie­ku­nów) do zna­jo­mo­ści zadań wyni­ka­ją­cych w szcze­gól­no­ści z pro­gra­mu wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go reali­zo­wa­ne­go w danym oddzia­le i uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji doty­czą­cych dziec­ka, jego zacho­wa­nia i roz­wo­ju, tj.:
 • przed­sta­wia­ją przy­ję­te pro­gra­my, w tym pro­gram wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz infor­ma­cje o spo­so­bach ich realizacji;
 • zapo­zna­ją z pro­wa­dzo­ną doku­men­ta­cją doty­czą­cą roz­wo­ju dziecka;
 • prze­ka­zu­ją rze­tel­ne infor­ma­cje na temat roz­wo­ju i zacho­wa­nia dziecka;
 • udo­stęp­nia­ją wyni­ki pro­wa­dzo­nych obser­wa­cji pedagogicznych;
 • prze­ka­zu­ją infor­ma­cje o pla­ców­kach świad­czą­cych pomoc spe­cja­li­stycz­ną dla dzieci;
 • stwa­rza­ją moż­li­wo­ści uczest­nic­twa rodzi­ców w uro­czy­sto­ściach przed­szkol­nych, gru­po­wych oraz zaję­ciach otwartych;
 • pla­nu­ją i pro­wa­dzą pra­cę wycho­waw­czo – dydak­tycz­ną oraz odpo­wia­da­ją za jej jakość;
 • opra­co­wu­ją mie­sięcz­ne pla­ny pra­cy w opar­ciu o pod­sta­wę pro­gra­mo­wą wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz reali­zo­wa­ny program;
 • pro­wa­dzą i doku­men­tu­ją obser­wa­cje peda­go­gicz­ne mają­ce na celu pozna­nie i zabez­pie­cze­nie potrzeb roz­wo­jo­wych dzieci;
 • współ­pra­cu­ją ze spe­cja­li­sta­mi świad­czą­cy­mi pomoc psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­ną, opie­kę zdro­wot­ną i inną;
 • infor­mu­ją rodzi­ców o moż­li­wo­ściach współ­pra­cy ze spe­cja­li­sta­mi w zakre­sie świad­czo­nej przez nich
 • 18
 1. Wszy­scy pra­cow­ni­cy Przed­szko­la zatrud­nie­ni na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę mają pra­wo w szcze­gól­no­ści do:
 • otrzy­ma­nia wyna­gro­dze­nia w usta­lo­nym cza­sie oraz w usta­lo­nej wyso­ko­ści (w tym rów­nież dodat­ków, nagród lub pre­mii za zapew­nie­nie pra­wi­dło­we­go pro­ce­su kształ­ce­nie, wycho­wa­nia i opie­ki dzie­ci w Przedszkolu);
 • urlo­pu;
 • bez­piecz­nych i higie­nicz­nych warun­ków pracy;
 • pod­no­sze­nia kwalifikacji;
 • świad­cze­nia pra­cy w życz­li­wej i zgod­nej z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go atmosferze.
 1. Pozo­sta­łe pra­wa regu­lu­je kodeks pra­cy oraz inne usta­wy i wyda­ne na ich pod­sta­wie akty wykonawcze.
 2. W przy­pad­ku zatrud­nie­nia osób na pod­sta­wie umów cywil­no­praw­nych, pra­wa oraz obo­wiąz­ki ure­gu­lo­wa­ne zosta­ną w umo­wach zawar­tych z tymi osobami.
 3. Zada­niem Przed­szko­la w ramach posia­da­nych środ­ków finan­so­wych jest zapew­nie­nie pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych pra­cow­ni­ków poprzez udział m.in. w szko­le­niach, kon­fe­ren­cjach, stu­diach podyplomowych.

ROZDZIAŁ  VI

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, PRAWA DZIECKA

 •        19
 1. Zapi­sy odby­wa­ją się każ­de­go roku w ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez Dyrek­to­ra placówki;
 2. O przy­ję­ciu dzie­ci do przed­szko­la decy­du­je kolej­ność zgło­szeń przy zacho­wa­niu nastę­pu­ją­cych zasad:
 3. pierw­szeń­stwo mają dzie­ci już uczęszczające,
 4. rodzeń­stwo dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do przedszkola.
 5. dzie­ci rodzi­ców niepełnosprawnych
 6. dzie­ci z rodzin wielodzietnych
 7. dzie­ci rodzi­ców oboj­ga pracujących
 8. W cią­gu roku szkol­ne­go dzie­ci mogą być przyj­mo­wa­ne do przed­szko­la w mia­rę dostęp­no­ści miejsc.
 9. Pod­sta­wą przy­ję­cia dziec­ka jest:
 10. kar­ta zgło­sze­nia dziecka;
 11. wpła­ce­nie opła­ty admi­ni­stra­cyj­nej (wpi­so­we­go) zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym cen­ni­kiem, płat­ne w momen­cie zapi­su dziec­ka do przedszkola.
 • 20
 1. Dyrek­tor Przed­szko­la może, w dro­dze decy­zji, skre­ślić dziec­ko z listy Przed­szko­la w przypadku:
 2. nie­zgło­sze­nia się dziec­ka nowo­przy­ję­te­go do Przed­szko­la w ter­mi­nie do dnia 30 wrze­śnia dane­go roku szkol­ne­go i brak jest infor­ma­cji wyja­śnia­ją­cych od rodziców;
 3. dłu­go­trwa­łej nie­obec­no­ści dziec­ka bez poda­nia przy­czy­ny i powia­do­mie­nia Przedszkola;
 4. gdy rodzi­ce zata­ili infor­ma­cję o sta­nie zdro­wia dziec­ka umoż­li­wia­ją­ce­go pra­wi­dło­wy pro­ces wycho­wa­nia i kształ­ce­nia w gru­pie przedszkolnej;
 5. zale­ga­nia rodzi­ców z odpłat­no­ścią za pobyt dziec­ka w Przed­szko­lu prze­kra­cza­ją­cy dwa kolej­ne miesiące;
 6. roz­wią­za­nia umo­wy o świad­cze­nie usług opie­kuń­czo wycho­waw­czo – dydaktycznych.
 7. Skre­śle­nie dziec­ka z listy wycho­wan­ków nastę­pu­je z uwzględ­nie­niem nastę­pu­ją­cej procedury:
 8. wysła­nie do rodzi­ców lub dorę­cze­nie pisma infor­mu­ją­ce­go o naru­sze­niu zapi­sów sta­tu­tu lub umo­wy cywil­no­praw­nej za potwier­dze­niem odbioru,
 9. w przy­pad­ku bra­ku wyja­śnień rodzi­ców i usu­nię­cia stwier­dzo­nych uchy­bień – Dyrek­tor Przed­szko­la dorę­cza rodzi­com decy­zji o skre­śle­niu dziec­ka a w ter­mi­nie w ter­mi­nie 7 dni od daty jej pod­ję­cia decyzji.
 • 21
 1. Dziec­ko w Przed­szko­lu posia­da wszyst­kie pra­wa wyni­ka­ją­ce z Kon­wen­cji Praw Dziec­ka, a w szcze­gól­no­ści do:
 • pra­wo do wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wa­ne­go pro­ce­su opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego;
 • pra­wo do sza­cun­ku dla wszyst­kich jego potrzeb, życz­li­we­go i pod­mio­to­we­go traktowania;
 • pra­wo do ochro­ny przed wszel­ki­mi for­ma­mi wyra­ża­nia prze­mo­cy fizycz­nej bądź psychicznej;
 • posza­no­wa­nia jego god­no­ści osobistej;
 • posza­no­wa­nia własności;
 • opie­ki i ochrony;
 • part­ner­skiej roz­mo­wy na każ­dy temat;
 • akcep­ta­cji jego osoby.
 1. Do obo­wiąz­ków dziec­ka w szcze­gól­no­ści należą:
 • sza­no­wa­nie swo­je­go kole­gi oraz wytwo­rów jego pracy;
 • słu­cha­nie i reago­wa­nie na pole­ce­nia nauczyciela;
 • prze­strze­ga­nie usta­lo­nych zasad w grupie;
 • oka­zy­wa­nie sza­cun­ku nauczy­cie­lo­wi oraz innym osobom,
 • sza­no­wa­nie poglą­dów i prze­ko­nań innych osób;
 • tro­ska o zabaw­ki, dba­łość o este­tycz­ny wygląd pomiesz­czeń Przed­szko­la, prze­zna­czo­nych do zabaw i nauki dzieci;
 • sta­ran­ność o utrzy­ma­nie czy­sto­ści i porząd­ku na tere­nie Przedszkola;
 • nie­od­da­la­nie się od grupy;
 • zgła­sza­nie nauczy­cie­lo­wi wszel­kich niedyspozycji.
 • sza­no­wa­nie kole­gów i koleżanek
 • 22
 1. W przy­pad­ku naru­sze­nia praw dziec­ka, jego rodzic (praw­ny opie­kun) może zło­żyć skar­gę do Dyrek­to­ra Przed­szko­la w ter­mi­nie 7 dni od zaist­nia­łe­go zdarzenia.
 2. Dyrek­tor Przed­szko­la powo­łu­je komi­sję, w skład któ­rej wchodzą:
 3. Dyrek­tor Przed­szko­la – przewodniczący;
 4. Przed­sta­wi­ciel rady pedagogicznej/ wycho­waw­ca inne­go oddzia­łu Przedszkola;
 5. przed­sta­wi­ciel rodzica.
 6. Komi­sja roz­pa­tru­je odwo­ła­nie w ter­mi­nie 7 dni od daty wpły­wu skargi.
 7. Dyrek­tor Przed­szko­la infor­mu­je na piśmie rodzi­ca dziec­ka (praw­ne­go opie­ku­na) o efek­cie roz­pa­trzo­nej skargi.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 • 23
 1. Rodzi­ce (opie­ku­no­wie praw­ni) mają obo­wią­zek prze­strze­gać posta­no­wień Sta­tu­tu Przed­szko­la oraz regu­la­mi­nów i zasad obo­wią­zu­ją­cych w Przedszkolu.
 2. Rodzi­ce (opie­ku­no­wie praw­ni) mają pra­wo do:
 • zapo­zna­nia się z pro­gra­mem oraz zada­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pro­gra­mu roz­wo­ju Przed­szko­la i pla­nów pra­cy w danym oddziale;
 • uzy­ski­wa­nia na bie­żą­co rze­tel­nej infor­ma­cji na temat swo­je­go dziecka;
 • uzy­ski­wa­nia porad i wska­zó­wek od nauczy­cie­li, peda­go­ga i psy­cho­lo­ga w roz­po­zna­wa­niu przy­czyn trud­no­ści wycho­waw­czych oraz dobo­rze metod udzie­la­nia dziec­ku pomocy;
 • wyra­ża­nia i prze­ka­zy­wa­nia nauczy­cie­lo­wi oraz Dyrek­to­ro­wi Przed­szko­la wnio­sków z obser­wa­cji pra­cy Przedszkola;
 • wyra­ża­nia i prze­ka­zy­wa­nia opi­nii na temat pra­cy Przed­szko­la orga­no­wi pro­wa­dzą­ce­mu i nad­zo­ru­ją­ce­mu pra­cę peda­go­gicz­ną poprzez swo­je przedstawicielstwo.
 1. Rodzi­ce (opie­ku­no­wie praw­ni) są zobo­wią­za­ni do:
 • przy­pro­wa­dza­nie i odbie­ra­nie dzie­ci z Przed­szko­la w cza­sie usta­lo­nym przez Przedszkole;
 • ter­mi­no­we­go uisz­cza­nia odpłat­no­ści za korzy­sta­nie z usług Przedszkola;
 • do uczest­nic­twa w spo­tka­niach z rodzi­ca­mi w celu wymia­ny infor­ma­cji oraz dys­ku­sji na tema­ty wycho­waw­cze, któ­re orga­ni­zo­wa­ne są w Przed­szko­lu według har­mo­no­gra­mu spo­tkań w roku szkol­nym lub czę­ściej na wnio­sek rodzi­ców i nauczycieli;
 • do uczest­nic­twa w spo­tka­niach z rodzi­ca­mi, któ­re są orga­ni­zo­wa­ne w for­mie kon­sul­ta­cji i roz­mów indy­wi­du­al­nych z Dyrek­to­rem Przed­szko­la, nauczy­cie­lem oraz spe­cja­li­sta­mi, w for­mie kąci­ków dla rodzi­ców, warsz­ta­tów lub zajęć otwartych;
 • do przy­pro­wa­dza­nia Dziec­ka bez­po­śred­nio do nauczy­cie­la i odbie­ra­nia od pra­cow­ni­ka Przed­szko­la przez co naj­mniej jed­ne­go z rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych) dziec­ka lub upo­waż­nio­ną przez nich oso­bę zapew­nia­ją­cą peł­ne bez­pie­czeń­stwo dziec­ka. Upo­waż­nio­na oso­ba do odbio­ru dziec­ka win­na być peł­no­let­nia oraz trzeź­wa, w przy­pad­ku upo­waż­nie­nia nie­peł­no­let­nie­go rodzeń­stwa odpo­wie­dzial­ność pono­si rodzic. Upo­waż­nie­nie wysta­wia co naj­mniej jeden z rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych) dziec­ka na piśmie z wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem, któ­re to upo­waż­nie­nie zawiera: 
  1. wska­za­nie imie­nia i nazwi­ska oso­by upoważnionej;
  2. wska­za­nie dowo­du toż­sa­mo­ści (nazwa dowo­du, jego numer i ewen­tu­al­nie seria), któ­rym oso­ba upo­waż­nio­na będzie się posłu­gi­wać pod­czas odbio­ru dziecka;
  3. pod­pis rodzi­ca (opie­ku­na prawnego).
 1. Obo­wiąz­kiem rodzi­ców (opie­ku­nów praw­nych) jest przy­pro­wa­dze­nie do Przed­szko­la zdro­we­go dziecka.
 2. Powrót dziec­ka po nie­obec­no­ści winien być poprze­dzo­ny spraw­dze­niem przez rodzi­ca, czy nie nastą­pi­ły zmia­ny w bie­żą­cej orga­ni­za­cji dnia danej grupy.
 3. Rodzi­ce lub opie­ku­no­wie praw­ni mają obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w tzw. „Zebra­niach z Rodzi­ca­mi” orga­ni­zo­wa­ny­mi przez wycho­waw­ców gru­py lub Dyrek­to­ra Przed­szko­la oraz śle­dzić bie­żą­ce infor­ma­cje na tabli­cy ogło­szeń dla rodziców.
 4. Rodzi­ce i nauczy­cie­le zobo­wią­za­ni są współ­dzia­łać ze sobą w celu sku­tecz­ne­go oddzia­ły­wa­nia wycho­waw­cze­go na dziec­ko i okre­śle­nia dro­gi jego indy­wi­du­al­ne­go rozwoju.

ROZDZIAŁ VIII

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 • 24
 1. Przed­szko­le jest finan­so­wa­ne z nastę­pu­ją­cych źródeł:
 2. dota­cji z budże­tu samo­rzą­du udzie­la­ne na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa oświatowego;
 3. opłat doko­ny­wa­nych przez rodzi­ców (opie­ku­nów prawnych);
 4. innych źró­dła np. sub­wen­cje, darowizny.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 25
 1. Przed­szko­le pro­wa­dzi i prze­cho­wu­je doku­men­ta­cje prze­bie­gu naucza­nia, wycho­wa­nia i opie­ki w spo­sób okre­ślo­ny w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej w spra­wie spo­so­bu pro­wa­dze­nia przez Publicz­ne Przed­szko­la, szko­ły i pla­ców­ki doku­men­ta­cji prze­bie­gu naucza­nia, dzia­łal­no­ści wycho­waw­czej i opie­kuń­czej oraz rodza­jów tej dokumentacji.
 2. Regu­la­mi­ny okre­śla­ją­ce dzia­łal­ność orga­nów Przed­szko­la, jak rów­nież wyni­ka­ją­ce z zadań Przed­szko­la, nie mogą być sprzecz­ne z prze­pi­sa­mi niniej­sze­go Sta­tu­tu, jak rów­nież z inny­mi prze­pi­sa­mi prawa.
 3. Każ­do­ra­zo­wo, po doko­na­niu zmia­ny Sta­tu­tu, Dyrek­tor Przed­szko­la opra­co­wu­je ujed­no­li­co­ny tekst Sta­tu­tu Przedszkola.
 4. Niniej­szy Sta­tut obo­wią­zu­je z od dnia 30 wrze­nia 2018 r.

dyrek­tor mgr Ange­li­ka Dąbek

 

……………………………………….………………………………………..

pod­pis oso­by pro­wa­dzą­cej Przedszkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzisiaj jest
Poniedziałek

20 maja 2024

Dzisiaj imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
. . . Czytaj więcej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przejdź do paska narzędzi