Aktualności

 O 01. 06.2021r  zmienia się stawka za wyżywienie  i wynosi 13zł/dziecko .
Opłaty za okres obejmujący czasowe zamknięcie żłobka i przedszkola  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 26 marca 2021 r.
-czesne i zajęcia dodatkowe zostały obniżone o 50%   przy założeniu ,że powrót dzieci nastąpi w dn.12 kwietnia, wyżywienie zostało policzone za 15 dni tj. od 12 kwietnia do 30 kwietnia , jeśli przerwa potrwa dłużej wyżywienie będzie odliczone w przyszłym okresie.
Szanowni Państwo , przekazuję treść pisma jakie otrzymałam z
 

 Ministerstwa Rodziny i Polityki Sołecznej

 

 

Warszawa, 29 marca 2021 r.

W związku z licznymi pytaniami, które przy poprzednich ograniczeniach funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zadawały zarówno podmioty prowadzące instytucje opieki, jak również przez rodzice, w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty w czasie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego lub punktu opieki świadczonej przez dziennego opiekuna, uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwietniu 2020 roku wyraził stanowisko, w którym wskazał, że w obecnej, wyjątkowej sytuacji każdy przypadek należy oceniać odrębnie – strony umowy muszą się zastanowić  i porozumieć, jak będą rozliczać koszty czesnego, by sprawiedliwie rozłożyć konsekwencje tej nieprzewidzianej sytuacji na obie strony. W ocenie UOKiK dopuszczalność pobierania czesnego w pełnej wysokości za czas, kiedy dzieci w ogóle nie przebywają w placówce, jest wątpliwa – na przykład opłaty za wyżywienie, czy zajęcia dodatkowe nie powinny być pobierane. Należy pamiętać, że co do zasady konsument powinien ponosić opłaty wyłącznie w wysokości odpowiadającej uzasadnionym kosztom ponoszonym przez placówkę, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania. Z jednej strony właściciele żłobków powinni mieć na uwadze, że de facto opiekę nad dziećmi w tym czasie sprawują rodzice, z drugiej zaś rodzice powinni uwzględnić, że żłobek musi być bez przerwy utrzymywany, żeby po okresie epidemii dzieci mogły do niego wrócić.

Dorota Gierej

Zastępca Dyrektora

Departamentu Polityki Rodzinnej

 

 

 

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 marca 2021 r.
Poz. 560
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
2. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o którym mowa w ust. 1, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
3. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek
– mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.
1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Spo-łecznej (Dz. U. poz. 1723).

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y …………………………………., rodzic ……………………………..…., oświadczam, że jestem osobą:

 • zatrudnioną w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, lub
 • realizującą zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, lub
 • realizującą zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, lub
 • pełniącą służbę w jednostce zapewniającej bezpieczeństwo i porządek publiczny, lub
 • wykonującą działania ratownicze, lub
 • zatrudnioną w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), lub
 • zatrudnioną w ogrzewalni/noclegowni, o której mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 • zatrudnioną w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 lub art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub
 • zatrudnioną w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, lub
 • zatrudnioną w formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, lub
 • zatrudnioną w jednostce systemu oświaty, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizuję zadania na terenie tych jednostek.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie tej informacji przez podmiot prowadzący instytucję opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 …………………………………………………………………..

oraz o udostępnienie jej organom nadzorującym lub kontrolującym pracę tej instytucji opieki.

 

…………………………………

data i podpis

 

 

Konsultacje – indywidualne

na temat rozwoju , zachowania i postępów dziecka  przebywającego w żłobku lub przedszkolu można uzyskać w czwartki w godz. 16,30 do 17,30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się . Logopeda przyjmuje Rodziców we wtorki i czwartki w godz. 17,00 do 17,30

Nr. Tel. 886325112

Kochane Skrzaciki ! Dzisiejsze zajęcia poświęcone są tematyce lasu i łąki 🙂
Życzymy Wam miłego oglądania 🙂
Bardzo za Wami tęsknimy Niepubliczne Skrzacik Żłobek Przedszkole 🙂
Kochane Skrzaciki ! Zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia kolejnego filmiku 🙂 Tym razem rozmawiać będziemy o środkach transportu 🙂 Miłego oglądania 🙂

 

 

 

Kochani Rodzice !  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszonymi w poniższym linku: 

Pozdrawiamy serdecznie, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne 🙂

 

Kochane Skrzaciki !Z okazji obchodzonych przez nas Świat Narodowych 1, 2 i 3 maja 🙂  przygotowałyśmy dla Was prezentacje, z najważniejszymi informacjami 🙂  zachęcamy do obejrzenia również filmiku przygotowanego do tej prezentacji i nauki piosenki i wierszyka 🙂 

Miłej Zabawy 🙂

 

Powrót do Przedszkola i Żłobka Skrzacik od 6 maja 2020r.

https://drive.google.com/open?id=1phvtMnp-FZCsw2Tu448xa_C8oK36zzk8

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PLACÓWCE W CZASIE PANDEMII

 

 1. Przed wejściem do placówki umieszczony został dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja dezynfekcji. Dzieci odbierane i przekazywane są od i do rodzica przez opiekuna/nauczyciela wyłącznie w drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 2. W momencie odbioru dziecka przez nauczyciela/opiekuna i w trakcie pobytu dziecka w placówce temperatura ciała będzie monitorowana. W przypadku podwyższonej temperatura powyżej 37︒C dziecko będzie kierowane do domu.
 3. Dzieci z objawami chorobowymi (katar, kaszel itp.) nie będą przyjmowane do placówki.
 4. W przypadku informacji rodzica/opiekuna o alergii u dziecka wymagane jest zaświadczenie od alergologa (katar sienny, duszności itp.). Bez takiego dokumentu dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
 5. Dla zwiększenia bezpieczeństwa grupy dzieci będą liczyły do 12 osób. Jedną grupą przedszkolna będzie zajmowała sie jedna nauczycielka pozostająca bez zbędnego kontaktu z pozostałym personelem.
 6. W przypadku wykrycia u dziecka niepokojących objawów chorobowych, dziecko do czasu przyjazdu rodzica będzie przebywało w specjalnym do tego wyznaczonym pomieszczeniu (izolatka).
 7. W obecnej sytuacji prosimy o nieprzynoszenie ŻADNYCH domowych rzeczy dziecka w tym: zabawek, napoi itp.
 8. Wszystkie zabawki używane przez dzieci będą regularnie dezynfekowane.
 9. Wszelkie sprzęty i przedmioty, których nie da się zdezynfekować zostały usunięte z sal.
 10. W czasie przeznaczonym na odpoczynek leżaki ustawiane są z zachowaniem dystansu min. 4 m. Po leżakowaniu są dezynfekowane.
 11. W trosce o bezpieczeństwo dziecka w tym czasie rezygnujemy z mycia zębów w placówce.
 12. Dziecko powyżej 4 roku życia z i do placówki przychodzi w maseczce. Rodzic w momencie przyprowadzenia dziecka do placówki zobowiązany jest do zabrania maseczki.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci spacery będą odbywać się tylko na terenie placówki.
 14. Stosowanie przez pracowników w celu bezpieczeństwa środków ochrony osobistej (przyłbice, rękawiczki, fartuchy).
 15.  Dzieci przyprowadzane/odbierane są z placówki tylko przez osoby zdrowe.
 16.  Zapewnienie szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 17. W przypadku awaryjnego wejścia rodzica na teren placówki zobowiązany on jest do obowiązkowej dezynfekcji rąk, zakładania rękawiczek i noszenia maseczki z zachowaniem odpowiedniego dystansu (min. 2 m) wobec innych osób.
 18. Regularne mycie rąk przez dzieci wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do placówki, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu ze świeżego powietrza.
 19. Monitorowanie dezynfekcji: zabawek, sprzętu, powierzchni dotykowych (klamki, blaty, poręcze) i wietrzenia sal.
 20. Umieszczenie tablicy informacyjnej z podaniem numerów kontaktowych do: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i pogotowia ratunkowego.

Indywidualna procedura algorytm postępowania

Przyjęcie i odbiór dziecka do placówki

Odbywa się poprzez odebranie i oddanie dziecka przez nauczyciela/opiekuna w drzwiach wejściowych do placówki.

Mierzenie temperatury ciała dziecka.

Przebieranie dziecka przez nauczyciela/opiekuna

Mycie rąk

Wprowadzenie dziecka na salę zabaw

 1. Pobyt dziecka w placówce.

Dostosowanie ilości dzieci do powierzchni sali

Organizowanie zabaw, zajęć oraz posiłków z zachowaniem dystansu między dziećmi.

Leżakowanie – zachowanie dystansu pomiędzy leżakami.

Udostępnienie zabawek, pomocy edukacyjnych wyłącznie takich, które można umyć i zdezynfekować.

Dezynfekcja ww przedmiotów 2 razy dziennie (zapis w kontrolce)

Wietrzenie sali w odstępach jednej godziny (zapis w kontrolce)

Dzieci mają mierzona temperaturę ciała co 2 godziny (zapis w kontrolce)

Każda grupa dzieci przebywa w oddzielnej sali, korzysta z oddzielnej toalety, ma stałego nauczyciela (1 nauczyciel/opiekun na 12 dzieci), który unika zbędnych osobistych kontaktów z pozostałym personelem oraz rodzicami dzieci.

 1. Ekspedycja posiłków

Posiłki spożywane są oddzielnie w każdej grupie dzieci.

Pomoc nauczyciela dostarcza posiłki a odbiera je nauczyciel/opiekun, który czuwa nad bezpieczną i higieniczną konsumpcją.

Naczynia po spożyciu posiłków zbiera nauczyciel/opiekun i przekazuje je pomocy nauczyciela.

Pomoc nauczyciela myje, wyparza naczynia w zmywarce i wyparzaczu.

 1. Porządkowanie pomieszczeń – mycie:

Podłogi – płyn Ajax

Muszle klozetowe i umywalki – Domestos, mleczko Cif

Meble – Pronto

Zabawki, sprzęt, pomoce dydaktyczne – uniwersalny spray do czyszczenia L’abre vert multi-usages

Okna – płyn do mycia szyb Cif, Ajax

Ręczniki papierowe

 1. Dezynfekcja

Wszystkie pomieszczenia, zabawki, sprzęt, pomoce dydaktyczne dezynfekowane są 2 razy dziennie środkiem do dezynfekcji ETAPROBEN (zapis w kontrolce).

 1. Środki ochrony osobistej pracownika
 • przyłbice ochronne,
 • rękawice jednorazowe
 • fartuchy ochronne
 • dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
 • termometry bezdotykowe do mierzenia ciepłoty ciała
 1. Wszyscy pracownicy zapoznali się z wytycznymi przeciwepidemicznymi, zostali poinstruowani jak postępować w przypadku zagrożenia i zakażenia COVID-19.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19

 1. W przypadku pojawienia się u dziecka niepokojących objawów chorobowych sugerujących zakażenie, nauczyciel/opiekun niezwłocznie wyprowadzi je do izolatki i poinformuje o tym dyrektora.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicem dziecka w celu zabrania go z placówki.
 3. Dziecko czeka na rodzica w przeznaczonym do tego pomieszczeniu (izolatka).
 4. Rodzic zobowiązuje się do zabrania dziecka na konsultację lekarską w celu ustalenia diagnozy. Następnie tą informację niezwłocznie przekazuje placówce, do której uczęszcza dziecko.
 5. Jeżeli diagnoza potwierdzi zakażenie wirusem COVID-19 należy poinformować odpowiednie służby m.in Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Służby Medyczne oraz wszystkich rodziców.
 6. Obszar, w którym przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty)
 7. W przypadku pojawienia się u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i poinformować o wszystkim dyrektora placówki.
 8. Należy niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 


Kochane Skrzaciki ! 
dziś zapraszamy Was na Zajęcia logopedyczne w Niepubliczne Skrzacik Żłobek Przedszkole
W linku poniżej znajdziecie także wierszyki, które zostały przedstawione w poprzednich a także w tych zajęciach 
Dobrej Zabawy 

https://drive.google.com/open?id=1MpYr6QegNKOXOSq_ksObpUME114gC39F

https://drive.google.com/open?id=18TitHVlLL-5OM0xYxvooYlXyIJRBj1f8

 

 

 

Kochane Skrzaciki ! Dziś przygotowałyśmy dla Was kolejne zajęcia logopedyczne w Niepubliczne Przedszkole i  Żłobek Skrzacik 🙂

Życzymy miłej zabawy ! 🙂

https://drive.google.com/open?id=1ovfSWjLPbYOdVleNiQkc4Aep-GU09EoF

https://drive.google.com/open?id=1ajnOrM11oJh_wYVXqiJ6FM9OMoSAf8nk

 

 

 

Kochane Skrzaciki !  Dzisiejszy filmik jest połączeniem świetnej zabawy i efektywnych ćwiczeń buzi i języka  Mamy nadzieje, że wykonywane ćwiczenia sprawią Wam wiele frajdy !
Usiądźcie wygodnie i do dzieła ! 

https://drive.google.com/open?id=1i-jIvnbXZk09gSV02xJfZHq1_oQUmqs0

 

Kochane Skrzaciki ! Czas w domu wydłuża się nieubłaganie a nasza tęsknota za Wami narasta, więc Pani Aga przygotowała dla Was fantastyczny filmik  Podczas ulubionych przez Was zajęć smykomultisensorycznych na pewno będziecie się świetnie bawić 

https://drive.google.com/open?id=1Ug3AJnT9GXc4qMHFCYSYyyFk0DN1NCCl

 

 

Kochane Skrzaciki ! Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami i mimo czasu spędzanego w Waszych domach możecie razem z nami wykonać piękne dekorację Wielkanocne, które już niebawem staną na waszych stołach 
Bardzo za Wami tęsknimy i nie możemy się doczekać kiedy w końcu się z Wami spotkamy 
A tymczasem, Dobrej Zabawy ! 

https://drive.google.com/open?id=12ob-YL7ZJoont5TKRdOekZEdpDiec_cM

https://drive.google.com/open?id=1pUaYB7hLOOgwy0dktBRSYRhQZd55AmWu

 

 

Kochane Skrzaciki ! Coraz większa tęsknota za Wami nasuwa nam kolejne pomysły na filmiki dla Was z inspiracjami na wspaniałą domową zabawę 
Liczymy na szybkie spotkanie z Wami i wspólną zabawę 

https://drive.google.com/open?id=1GSctWELonodKsuwPkOCa0T2X47DedxWN

Dobrej zabawy  !

 

Skrzaciki ! Poniedziałek przyniósł Pani Kamili i Pani Klaudii nowe pomysł na kreatywne spędzanie tego wolnego czasu w domu  Dziś obie Panie przygotowały dla Was super eksperyment z produktów, które znajdziecie w Waszym domu, jest on bardzo efektowny lecz wymaga wiele ostrożności i pomocy Waszych rodziców  Bardzo za Wami tęsknimy i życzymy super zabawy ! 
https://drive.google.com/open?id=1bmUEERD-WS6WNARZnRqQx2G7KGRUJnwW

https://drive.google.com/open?id=1UBik9zQ0UqJzfzqGwTVw4PIUKdFuZvNB

 

Kochane Dzieciaki !   Dziś przed kamerą spotkała się z Wami Pani Klaudia ! Bardzo za Wami tęsknimy i nie możemy się doczekać spotkania z Wami ! A tymczasem zapraszamy do oglądania filmików  🙂
https://drive.google.com/open?id=1vJSJFOqRUgU0aM15nx3Yqs_7yHVOUIhE

https://drive.google.com/open?id=1Z4Fw7XhHks1uybdtlM0rQWDq8N8eghSk

 

Nasze Skrzaciki !  Kolejny dzień kolejny super filmik  przygotowany dla Was przez Panią Kamilę i Panią Klaudię ! 🙂  Bawcie się dobrze a my już przygotowujemy kolejne super pomysły specjalnie dla Was ! 🙂
https://drive.google.com/open?id=1aD6xKJwbRau0pRPGS1M6Hdj9t_S2pg3h

https://drive.google.com/open?id=1Kqbelm-9TPFB6sLd5L79CiJkmp0tYcL-

 

Kochane Skrzaciki ! Szanowni rodzice ! W związku z Rozporządzeniem Ministra do dnia 10. 04. 2020 r. nasz Żłobek i Przedszkole Skrzacik w dalszym ciągu pozostają zamknięte. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja szybko się zmieni a my będziemy mogli się szybko zobaczyć. Bardzo tęsknimy  i pozdrawiamy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.  

 

Kochane Skrzaty ! Dziś nowy dzień przyniósł nam nowe pomysły na filmik dla Was 🙂 Bardzo żałujemy, że możemy się tylko tak z Wami spotkać, ponieważ wolałybyśmy spotkać się z Wami na naszych kolorowych salach. Wracajcie do nas szybko ! A tymczasem dodajemy filmik i czekamy na zdjęcia Waszych prac 🙂

Filmik 23.03.2020:

 https://drive.google.com/open?id=1x3EIAADUMide2rK3FUn_Omqs9OvECrKT

Karta pracy 23.03.2020 :

 https://drive.google.com/open?id=1OLOwFSR6RLajfO26HTAE15w8kElAOrot

 

 

Kochane Skrzaciki !  kolejne karty pracy dla Was zostały właśnie dodane, aby ten czas w domu mijał Wam na super zabawie 🙂 Poniżej dodajemy link do kart pracy i dodatkowo do filmiku na którym pokazujemy Wam super zabawy jakie możecie zorganizować z waszymi rodzicami lub rodzeństwem 🙂

Karty pracy 20.03.2020 :

 https://drive.google.com/open?id=1qAN0_p43sFgFHkMdz0inr8fPYwVoRgbK

Filmik 20.03.2020: 

https://drive.google.com/file/d/1eadT3j7G_KAp4W_ugT7KTYDY16p9Dder/view?usp=sharing

 

 

Szanowni Rodzice! W związku z zaistniałą sytuacją, Grono Pedagogiczne przygotowało karty pracy odpowiednio dla każdej z grup, żeby ten czas spędzony z dziećmi w domu owocował w naukę i zabawę.

Poniżej zamieszczamy link do pobrania kart pracy oraz piosenkę wraz z tekstem, której będziemy się uczyć. Bardzo proszę o odtwarzanie jej w  celu utrwalenia.

https://drive.google.com/drive/folders/1aWaBU4RBpVO7S1UXlC4NoEsbyye8Mi74?usp=sharing

 

Informacja

W związku z dużymi różnicami temperatur w ciągu dnia bardzo prosimy by dzieci przychodziły ubrane na „cebulkę”. Przypominamy  również o odpowiednim ubraniu dzieci na spacery /czapeczka ,wygodne do zakładania buty np. na rzepy, apaszka/ , gdyż każdego dnia jeśli pogoda na to pozwala wychodzimy na zewnątrz placówki /spacery , ogród, plac zabaw/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzisiaj jest
Pi?tek

30 lipca 2021

Dzisiaj imieniny: Julity, Piotra, Aldony
. . . Czytaj wi?cej>>

Przedszkole Skrzacik - Wszelkie prawa zastrzeżone.